Aktualności 2022

Wysokość i podział dotacji w otwartym konkursie ofert

Na podstawie Uchwały Nr 1120/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2022 r. określona została wysokość i podział dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej poprzez organizację terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach w ramach Priorytetu DC Włączenie społeczne. Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania VX.2.1 Ustugi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

LX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 21 grudnia 2022 roku, godz. 13.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z LVI, LVII, LVIII, LIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Przedstawienie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” za lata 2020 – 2021.
 6. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 7. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022 – 2025.
 16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Wyniki konkursu „Ekologiczny wianek Bożonarodzeniowy”

Uprzejmie informujemy, iż uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022r. (piątek) o godzinie 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Konkurs na kartkę świąteczno-noworoczną

Muzeum w Łowiczu zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe-amatorów do udziału w konkursie na kartkę świąteczno-noworoczną „Niech Wom sie darzy”. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Łowicza i Skierniewic oraz powiatów łowickiego i skierniewickiego, a także wyżej wymienionych osób spoza regionu zainteresowanych kulturą ludową. Celem konkursu jest zachęcenie do pogłębiania wiedzy na temat obrzędowości regionu łowickiego, poszukiwania swoich korzeni i poznania tradycji, wypowiedzenie się w artystycznej formie na temat tradycji i zwyczajów związanych z Godami czyli świętami Bożego Narodzenia oraz rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu elementów edukacji regionalnej.

Okres świąt Bożego Narodzenia przypadający na przełom starego i nowego roku wypełniony był dawniej wieloma wierzeniami, związanymi z chęcią poprawienia swojego bytu, zapewnienia zdrowia i szczęścia. Na wsi mawiano: jaka Wigilia taki cały rok. Dlatego też skrupulatnie wypełniano wszystkie przekazywane od lat tradycje. Składanie sobie życzeń, wspólne spożywanie obfitych świątecznych posiłków, obwiązywanie drzew owocowych słomą to tylko niektóre z nich. Pozostawienie wolnego miejsca przy stole dlo niespodzianego gościa czy uchylenie drzwi podczas wieczerzy miało skłonić dusze przodków do zjawienia się w domu i zapewnić ich przychylność – jako tych, którzy są najbliżej Boga. Dlatego powszechnie przy łamaniu opłatkiem życzono sobie Niech Wom sie darzy, aby zapewnić zdrowie rodziny, urodzaj na polu i pomyślność w hodowli zwierząt gospodarskich.

Termin zgłaszania prac upływa 30 stycznia 2023 r. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się po 10 lutego 2023 r.

Materiały do pobrania tu: http://muzeumlowicz.pl/wydarzenia/konkurs-na-kartke-swiateczno-noworoczna-niech-wom-sie-darzy-zgloszenia-do-30-stycznia-2023-r/?event_date=2022-12-06

Konkurs „Ekologiczny wianek Bożonarodzeniowy”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie ekologicznego wianka Bożonarodzeniowego. Konkurs ma na celu kształtowania pożytecznych działań na rzecz ochrony środowiska, kultywowania tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych oraz rozwijania zdolności manualnych, wrażliwości estetycznej i praktycznego wykorzystania dostępnych tworzyw. 

Konkurs skierowany jest do uczniów trzech kategorii wiekowych - dla klas 1-3, 4-6 oraz klas 7-8 szkół podstawowych z terenu Powiatu Łowickiego. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 wianek. Wianek powinien mieć wysokość od 30 cm do 40 cm i taką samą szerokość. Należy go wykonać z materiałów naturalnych (np. drewno, tektura, sznurek, papier, suszone owoce, gałęzie, szyszki, itd.). Wianek powinien zawierać element umożliwiający powieszenie go na drzwiach. Wianek należy dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, pokój nr 8, w terminie od 05.12.2022 r. do 09.12.2022 r.
Do wianka należy dołączyć pisemną informację, trwale połączoną z wiankiem, zawierającą: imię, nazwisko i wiek ucznia, nazwę szkoły oraz klasę, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (rodzica) i jego telefon kontaktowy lub e-mail oraz podpisane oświadczenia (załącznik nr 1 i 2 do regulaminu).


Otwarty konkurs ofert

Uchwałą Nr 1091/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia).

LIX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). zwołuję LIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 30 listopada 2022 roku o godzinie 15.00.  Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIX/335/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022 – 2025.
 6. Zakończenie obrad LIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Wyniki konkursu „Karmnik dla ptaków”

Uprzejmie informujemy, iż uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022r. (piątek) o godzinie 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe

Muzeum w Łowiczu zaprasza na „Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe” w Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 4 grudnia 2022 r. (niedziela), godz. 10.00, 12.30.

Podczas zajęć zapoznamy się z łowicką obrzędowością bożonarodzeniową. W trakcie warsztatów wykonamy ozdoby choinkowe inspirowane łowicką sztuką ludową.

Na zajęcia obowiązują zapisy, tel. 46 837 39 28 wew. 36.

Wstęp 15 zł/os.

 

Serdecznie zapraszamy!

 • plakat warsztaty bożonarodzeniowe

LVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zwołuję LVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 16 listopada 2022 roku o godzinie 15.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.
 4. Zakończenie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

LVII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zwołuję LVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 10 listopada 2022 roku o godzinie 15.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Zakończenie obrad LVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Nuty Niepodległości

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej serdecznie zaprasza na koncert patriotyczny ????????„Nuty Niepodległości - pieśni kompozytorów polskich”????????, który odbędzie się 11 listopada w Sali Barokowej Muzeum w Łowiczu godz. 17.00.
 
Podczas koncertu wystąpią:
▫️Dorota Wójcik – sporan,
▫️Rafał Songan – baryton
▫️ Danuta Antoszewska – fortepian.
 
???? Dorota Wójcik - (sopran) ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie śpiewu Haliny Romanowskiej.
Była laureatką wielu konkursów wokalnych takich jak
• konkurs A. Didura w Bytomiu – III nagroda i 6 nagród specjalnych
• konkurs im J. Kiepury w Krynicy, Europejski Festiwal Operowy im. Jana Kiepury
• Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki,
• wyróżnienie i roczne stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki
• Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura – III nagroda i 6 nagród specjalnych: m in. nagroda za najlepsze wykonanie arii włoskiej (aria Desdemony z op. Otello G.Verdiego),
• Nagroda specjalna Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w postaci nagrań archiwalnych,
• Nagroda Agencji Artystycznej „Silesia” i Krajowego Biura Koncertowego,
• Nagroda Specjalna Zarządu Głównego Polskich Artystów Muzyków,
• II nagroda na konkursie Muzyki Kameralnej w Akademii Muzycznej w Łodzi,
Ukończyła Mistrzowskie Kursy Wokalne prowadzone przez Maestrę Teresę Żylis-Garę. Od początku swojej kariery artystycznej jest związana z Teatrem Wielkim w Łodzi, gdzie stworzyła swoje największe kreacje wokalno-aktorskie. Jeszcze jako studentka zadebiutowała na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi partią Micaeli w „Carmen”- G. Bizeta. Partie te zaśpiewała jeszcze w kilku realizacjach tej opery w kraju i za granicą: Holandia, Belgia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Ameryka Pd. Z ważniejszych wydarzeń to – Adina w Napoju Miłosnym – G. Donizettiego, spektakl otrzymał Złotą Maskę Dziennikarzy – jako wydarzenie sezonu, ANTONIA – w „Opowieściach Hoffmana” – Offenbacha. Za tę rolę nagrodzona Złotą Maską dziennikarzy za najlepszą kreację wokalno-aktorską w sezonie 2007/2008. Partią TATIANY z „Eugeniusza Oniegina” – P. Czajkowskiego – obchodziła na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi – JUBILEUSZ 25-LECIA PRACY ARTYSTYCZNEJ.
Nagrała wokalizę „AVE MARIA” A.Krauze do filmu dokumentalnego poświęconego Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Wykonuje również repertuar operetkowy, pieśniarski i oratoryjny: Requiem – W. A. Mozarta, G.Verdiego, A. Dvoraka; Stworzenie Świata G. F. Haendla; Missa Solemnis, Msza C-Dur, 9. Symfonia – L. van Beethovena, Stabat Mater – Pergolesiego, Rossiniego; Messa di Gloria e Credo – G. Donizettiego, Carmina Burana – C. Orfa, Magnificat – G. Ruttera, Requiem – C. M. Webera. W swojej wieloletniej pracy współpracowała i współpracuje z wybitnymi Dyrygentami: K. Kord, A. Wit, A. Wicherek, T. Kozłowski, T. Wojciechowski, A. Straszyński, W. Michniewski, Ł. Borowicz, J. Bergman … i in. oraz z reżyserami: M. Prusem, A. Hanuszkiewiczem, l. Adamikiem, A. Freyerem, M. Znanieckim, W. Zawodzińskim, E. Gottschalkiem, G. Madia.
Bierze udział w wielu wydarzeniach artystycznych m in: na zaproszenie Teresy Żylis-Gara wystąpiła we wspólnym z Nią koncercie w Monaco, którego Gościem Honorowym był Książę Albert. Artystka wiele koncertuje, występowała gościnnie w takich teatrach operowych jak: Opera Narodowa, Opera Wrocławska, Opera Krakowska, Opera w Białymstoku, Teatr Wielki w Poznaniu, Opera Bałtycka. Odbyła wiele tournee zagranicznych z operami: Carmen, Traviata, Napój Miłosny, Czarodziejski Flet, Rigoletto, Wesele Figara – otrzymując zawsze dobre recenzje. Od 2007 r. jest pedagogiem śpiewu solowego na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi. W 2008 i 20015 roku za całokształt osiągnięć artystycznych, a także pracę pedagogiczną dwukrotnie otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego. W 2012 r. w uznaniu zasług artystycznych – otrzymała Nagrodę ZASPu, Ministra Kultury i Sztuki – Order-Zasłużony dla Kultury Polskiej W 2017 r. otrzymuje stopień Doktora Sztuki Muzycznej w dyscyplinie artystycznej: wokalistyka. W 2018 r. – Odznaczona przez Ministra Kultury i Sztuki – Brązowym Krzyżem „Gloria Artis”–zasłużony dla kultury polskiej.
 
???? Rafał Songan – ( baryton) debiutował w „Czarnej masce” Krzysztofa Pendereckiego wystawianej w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, gościnnie występuje także na scenach operowych: Bydgoszczy, Krakowa, Wrocławia, Szczecina czy Bytomia.
Półfinalista konkursu Luciano Pavarottiego w Modenie oraz konkursu Belvedere w Wiedniu. Laureat Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura w Bytomiu.
Śpiewał m. in. w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Danii, Włoszech, Anglii, Szwajcarii, Irlandii Pn., Rosji, Macedonii, na Ukrainie, Tajwanie i Martynice.
Brał udział w prapremierze „Wyrywacza serc” Elżbiety Sikory, opery Borisa Viana wystawionej na scenie Opery Narodowej w Warszawie w reżyserii Mariusza Trelińskiego, a w roku 1997 wystąpił w paryskiej realizacji tego przedstawienia w Centre Georges Pompidou.
Współpracuje z wieloma krajowymi orkiestrami filharmonicznymi i operowymi. Wykonuje repertuar operowy, operetkowy, musicalowy oraz światowe przeboje.
W swoim dorobku artystycznym posiada m. in. partie:
• Nabucco w Nabucco G. Verdiego
• Makbet w Makbecie G. Verdiego
• Renato w Balu maskowym G. Verdiego
• Hrabia di Luna w Trubadurze G. Verdiego
• Amonastro w Aidzie G. Verdiego
• Escamillo w Carmen G. Bizeta
• Figaro w Cyruliku sewilskim G. Rossiniego
• Sharpless w Madama Butterfly G. Pucciniego
• Marcello w Cyganerii G. Pucciniego
• Enrico w Łucji z Lammermoor G. Donizettiego
• Belcore w Napoju miłosnym G. Donizettiego
• Alfino w Rycerskości wieśniaczej P. Mascagniego
• Tonio w Pajacach R. Leoncavalla
• Oniegin w Onieginie P. Czajkowskiego
 
???? Danuta Antoszewska - (fortepian) - naukę̨ gry na fortepianie rozpoczęła w czwartym roku życia, a już w wieku pięciu lat debiutowała w Filharmonii Łódzkiej. Akompaniamentu uczyła się u najwybitniejszych znawców sztuki - w szkole średniej u prof. Kiejstuta Bacewicza a w Akademii Muzycznej u prof. Rajmunda Ambroziaka. Szkoła ta pozwoliła Jej się̨ stać jedną z najwybitniejszych akompaniatorek teatrów operowych w Polsce. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi i wychowanką prof. Alfredy Działoszyńskiej. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w Teatrze Wielkim w Łodzi jako korepetytor solistów, a następnie w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wszechstronnie uzdolniona grająca muzykę̨ poważną, jazzową, rozrywkową, bez pamięci poświeciła się teatrom operowym. Była inicjatorką propagowania muzyki operowej i operetkowej wśród przedszkolaków. Koncertowała w kraju i za granicą m.in.: w Chicago, Budapeszcie, w Filharmonii Narodowej, Łódzkiej, Bydgoskiej. Wystąpiła z recitalem fortepianowym w Paryżu. Współpracowała z najwybitniejszymi artystami scen operowych, m.in:
•Zdzisławą Donat,
•Bernardem Ładyszem,
•Bogdanem Paprockim,
•Władysławem Malczewskim,
•Jerzym Artyszem,
•Izabelą Kłosińską,
•Ryszardem Cieślą,
•Adamem Zdunikowskim,
•Dariuszem Stachurą,
•Grzegorzem Szostakiem,
i wieloma innymi znakomitymi artystami. Od początku swojej kariery współpracowała i koncertowała z jednym z najwybitniejszych basów polskich – Romualdem Tesarowiczem, solistą wielu znamienitych teatrów operowych, takich jak La Scala, Metropolitan Opera czy Opera Bastylii w Paryżu. Akompaniowała światowej sławy tenorowi – Placido Domingo podczas Jego jedynego koncertu w Łodzi, który odbył się w 2009 roku. W ostatnich latach zaangażowała się w kształcenie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jej współpraca z grupą początkujących aktorów, zaowocowała znakomitym spektaklem „Nasza kamienica”, który został nagrodzony Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w stolicy Białorusi. 
 • plakat koncert 11 listopada

Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum

Od 28 października 2022 r. w Skansenie w Maurzycach, w budynku remizy, można obejrzeć pojazdy, które wróciły po zakończeniu prac konserwatorskich przy realizacji projektu „Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu – II edycja”.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych w kwocie 73 960,00 zł przy całkowitym koszcie zadania 92 728,51 zł.

Wykonawcą prac konserwatorskich jest firma z Niemczy: Produkcja i renowacja powozów oraz produkcja, handel i usługi inne Marek Doruch w spadku.

Do konserwacji wytypowano dwa wolanty, które w latach 30. – 40. XX w. były używane na wsi łowickiej przez zamożnych gospodarzy. Te reprezentacyjne pojazdy konne, mieszczące maksymalnie sześć osób, były najpopularniejszymi powozami XX wieku. Używane w letnie, pogodne dni, cieszyły się dużym powodzeniem wśród użytkowników, także jako pojazdy dworskie.

Wolanty zostały pozyskane do zbiorów przez działające do końca lat 80. XX w. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Łowiczu, które zainicjowało powstanie Skansenu w Maurzycach.

Podczas prac konserwatorskich powozy zostały poddane gruntownemu oczyszczeniu, dezynsekcji, niezbędnym naprawom lub wymianie elementów uszkodzonych, w tym tapicerek. Brakujące części odtworzono zgodnie z przekazem historycznym, polichromowane pomalowano, metalowe zabezpieczono przeciwkorozyjnie, drewno zaimpregnowano. Działania te pozwoliły na uratowanie tych bezcennych eksponatów oraz na podniesienie ich walorów ekspozycyjnych.

Zadanie jest kontynuacją projektu zrealizowanego w 2021 r., kiedy konserwacji poddano cztery zabytkowe pojazdy z kolekcji muzealnej.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego.

 • belka logotypów
 • Wolant 1930 r., przed konserwacją
  Wolant 1930 r., przed konserwacją
 • Wolant, 1930 r., po konserwacji
  Wolant, 1930 r., po konserwacji
 • Wolant, 1947 r., przed konserwacją
  Wolant, 1947 r., przed konserwacją
 • Wolant , 1947 r., po konserwacji
  Wolant , 1947 r., po konserwacji

Warsztaty wycinanki

Zapraszamy młodzież i dorosłych na warsztaty wykonywania wycinanek sieradzkich i rawsko-opoczyńskich.

Niedziela 13 listopada 2022 r.

godz. 11.00 wycinanka sieradzka

godz. 14.00 wycinanka rawsko-opoczyńska

Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy, tel. 46 837 39 28 wew. 36.

 

Wycinanki zachwycają swoimi kolorami i formą. Znane nie tylko w Polsce, są symbolem regionów w ramach województwa łódzkiego, w których do dziś tworzą je ludowi artyści.

Spotkanie w muzeum będzie okazją do zapoznania się z ich historią oraz zbiorami prezentowanymi na ekspozycji stałej.

Uczestnicy pod okiem mistrzyń – wycinankarek z regionów: sieradzkiego i rawsko-opoczyńskiego poznają tajniki tworzenia wycinanek, budowania kompozycji, dobierania kolorów i wykonają samodzielnie wycinankę.

Warsztaty są realizowane w ramach II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego w 2022 r. dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego.

 • plakat warsztaty wycinanki

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu

Obwieszczenie w sprawie wyników w wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego wybranej na lata 2022-2025.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie Uchwały Nr 1071/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 października 2022 roku ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje trwać będą od 25 października do 4 listopada br.

Dzień wolny w Starostwie Powiatowym

 • grafika dzień wolny w starostwie

Mała książka – wielki człowiek

Zapraszamy dzieci do udziału w akcji „Mała książka – wielki człowiek” . Wszystkim miłośnikom książek dziecięcych i bibliotek kampania ,,Mała książka – wielki człowiek” jest z pewnością bardzo dobrze znana! W tegorocznej edycji projektu na Małych Czytelników będzie czekać jednak wiele nowości!

Z myślą o najmłodszych czytelnikach została przygotowana zupełnie nowa Wyprawka Czytelnicza – znajdzie się w niej autorska książka napisana i zilustrowana przez wybitnych twórców, uwielbianych przez najmłodszych czytelników. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Nowością w tegorocznej kampanii będą również Wyprawki w wersji ukraińsko-polskiej. Mamy ogromną nadzieję, że pomogą dzieciom z Ukrainy zaprzyjaźnić się z polskimi bibliotekami i literaturą. Wspólne czytanie to przecież nie tylko wspaniała zabawa i rozwój w wielu obszarach,ale też budowanie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do wspólnoty – rodzinnej i lokalnej.

Jak działa projekt? Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi naszą bibliotekę otrzyma nieodpłatnie Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, przedszkolak otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Dlaczego warto odwiedzać z dzieckiem bibliotekę?

 • Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.
 • Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu zarówno dzieci, jak i rodzice mogą brać udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy.
 • Wizyty w bibliotece uczą dziecko samodzielności, podejmowania własnych wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

***

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” to projekt realizowany przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • plakat akcji „Mała książka – wielki człowiek"

Warsztaty patriotyczne w muzeum

Muzeum w Łowiczu zaprasza do udziału w rodzinnych warsztatach patriotycznych pt. „Świętujemy Niepodległą”.

Niedziela 6 listopada 2022 r. o godz. 10.00 i 12.30.

W trakcie zajęć uczestnicy przygotują kokardy w barwach narodowych oraz dekoracje z motywem niepodległościowym. Część praktyczna warsztatów poprzedzona zostanie prezentacją eksponatów wraz z krótkim wprowadzeniem na temat ustanowienia Święta Niepodległości i tradycji jego obchodzenia.

Zajęcia w cenie 15 zł/os.

Zgłoszenia przyjmujemy pod telefonem 46 837-39-28 wew. 36.

 • plakat warsztaty w muzeum

LVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 26 października 2022 roku o godzinie 13.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2021/2022.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2023 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2022 – 2024”.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.
 12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 14. Wolne wnioski radych i sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad LVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Parkrun Łowicz

Parkrun Łowicz

Celem inicjatywy jest promocja aktywności fizycznej w formie, która jest dogodna dla uczestników oraz znoszenie barier w dostępie do sportu powszechnego. Dodatkowo, spotkania mają na celu integrację lokalnych społeczności oraz zaangażowanie społeczne mieszkańców.

Bezpłatne spotkania na dystansie 5 km przeznaczone dla każdego bez względu na wiek, rezultaty czy też kondycję, organizowane są w każdą sobotę o 9.00, przez cały rok na Błoniach w Łowiczu. 

Trasę można pokonać marszem, truchtem lub biegiem. 

Udział w parkrun jest niezwykle łatwy: wystarczy dokonać jednorazowej, bezpłatnej rejestracji w ramach parkrun, wydrukować kod uczestnika i pojawić się na starcie w sobotę rano. Nadany kod umożliwia udział we wszystkich lokalizacjach parkrun w Polsce i na świecie.

Wydarzenia Parkrun w Łowiczu organizowane są przez samych uczestników, którzy dbają o ich przebieg oraz bezpieczeństwo uczestników jako wolontariusze.

Istnieje także możliwość wsparcia Wydarzenia Parkrun jako wolontariusz. Fundacja wyda odpowiedni certyfikat.

Parkrun to globalna inicjatywa skupiająca miliony uczestników w kilkudziesięciu krajach na świecie. Spotkania organizowane są cyklicznie w ponad 2000 lokalizacjach na świecie. Łowicz do nich  dołączył we wrześniu 2022 r. Zapraszamy do udostępnienia tej informacji i skorzystania z dobrodziejstw akcji.

 - więcej o parkrun w Łowiczu:

https://www.parkrun.pl/parkmiejskilowicz/?fbclid=IwAR0lz_L9L4QIqrqGn9bYUZTBDX8wpGnw2mC2VU7KymJ-TD5pxewE_SOeY2w

- link do oficjalnego profilu na fb parkrun Park Miejski Łowicz, informacje na bieżąco

https://www.facebook.com/parkrunparkmiejskilowicz

- jednorazowa darmowa rejestracja :

https://www.parkrun.pl/register/?fbclid=IwAR3vGd3N2dAAhsmX8Fy7vWrePgX30ER1X79_Fvnc6BqgFC-KrjGXk4brJ7w

 • plakat parkrun

Profilaktyka jodowa

 • ulotka informacyjna - profilaktyka jodowa_1
 • ulotka informacyjna - profilaktyka jodowa_2

Wyniki konkursów

Znamy już laureatów konkursów "Pocztówka z wakacji" i "Awifauna Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej".

Uprzejmie informujemy, że uroczyste podsumowanie tych konkursów odbędzie się w dniu 12 października 2022 r. (środa) w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu o godzinie 14:00.

Wystawa Dariusza Młynarczyka

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę

Dariusz Młynarczyk – TRYPTYK MUZEALNY – malarstwo / rzeźba

Wernisaż w niedzielę 16 października 2022 o godz. 15.00

 

Dariusz Młynarczyk, urodzony w Łodzi, absolwent grafiki w Instytucie Sztuki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Dyplom w pracowni prof. R. Osadczego i prof. G. Banaszkiewicza. Zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych w polskich muzeach i galeriach. Uczestniczył w ponad 80 międzynarodowych i ogólnopolskich zbiorowych wystawach sztuki. Laureat kilku nagród i wyróżnień w konkursach artystycznych. Za całokształt działalności artystycznej otrzymał w 2013 r. od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego w 2016 r. Od 2011 r. prowadzi w Głownie, gdzie mieszka, pracuje i tworzy, niekomercyjną galerię sztuki Bank&DM. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Działalność artystyczną łączy z pracą pedagogiczną w zakresie nauczania sztuki dzieci niepełnosprawnych. Nazwisko D. Młynarczyka znajduje się w elitarnym katalogu artystów łódzkich www.artysci-lodzkie.pl. Od dwóch lat pełni honorową funkcję Ambasadora Powiatu Zgierskiego.

 

Obecna wystawa w Muzeum w Łowiczu jest częścią większego projektu pod nazwą Tryptyk Muzealny 2022/2023. Zobaczymy na niej ponad 60 nowych prac malarskich i rzeźbiarskich, które w nieco innych odsłonach będą również pokazane w Muzeum Miasta Zgierza i w Muzeum Fabryki w Łodzi.

 

Wystawa w łowickim muzeum będzie czynna do 20 listopada 2022 r.

 • plakat wystawa w muzeum

Noc Bibliotek

Już w najbliższą sobotę zapraszamy do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu na Noc Bibliotek pod hasłem ,,To się musi powieść”. To nasz drugi raz, gdy bierzemy udział w tej akcji.

Z tej okazji przygotowaliśmy warsztaty czytelnicze dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu. Po warsztatach zapraszamy  na seans filmowy  dla dzieci ,,Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”. Film zostanie wyświetlony dwa razy, o 10.45 z polskim dubbingiem, a o 12.30 z ukraińskim dubbingiem. 

Czekamy na zapisy pod numerem telefonu 46 837 38 74. Natomiast o 14.00 zapraszamy wszystkich miłośników czytania na ,,Jesienną wymianę książek”. Można przynieść swoje przeczytane egzemplarze i wymienić się z innymi czytelnikami.  Czekamy na Was w sobotę 1 października.

 • plakat noc bibliotek
 • plakat jesienna wymiana książek
 • plakat filmowy

Ekologiczny konkurs fotograficzny

W ustanowionym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Roku Botaniki Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza do uczestnictwa w powiatowym konkursie fotograficznym „Botaniczne skarb Powiatu Łowickiego”.

Celem konkursu jest  poznanie środowiska przyrodniczego powiatu łowickiego oraz jego promocja a także rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i jej dokumentowania.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia do konkursu (na załączonych kartach) powinny być kierowane na adres: Powiatowa   Biblioteka   Publiczna   w   Łowiczu,  Stary  Rynek  5/7 , 99-400 Łowicz  w  terminie do 26 października  b.r.

Laureaci konkursu o terminie ogłoszenia wyników konkursu i uroczystości wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łowiczu w ramach „Programu Edukacji Ekologicznej Powiatu Łowickiego na 2022 rok”.

Serdecznie zapraszamy!

 • plakat konkurs fotograficzny

II Triennale Wycinanki Ludowej

Zapraszamy młodzież i dorosłych na warsztaty wykonywania wycinanek łowickich.

Niedziela 2 października 2022 r., godz. 11.00 i 14.00. Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy.

Wycinanki łowickie zachwycają swoimi kolorami i formą. Znane nie tylko w Polsce, są symbolem regionu łowickiego, w którym do dziś tworzą je ludowi artyści.

Spotkanie w muzeum będzie okazją do zapoznania się z ich historią oraz zbiorami prezentowanymi na ekspozycji stałej.

Uczestnicy pod okiem mistrzyni – wycinankarki z regionu łowickiego poznają tajniki tworzenia wycinanek, budowania kompozycji, dobierania kolorów i wykonają samodzielnie wycinankę.

Warsztaty są realizowane w ramach II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego w 2022 r. dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego.

 • plakat warsztaty wycinanki

LV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) zwołuję LV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 28 września 2022 roku o godzinie 13.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o naborze do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
 6. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena przygotowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.
 11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski radych i sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Europejskie Dni Dziedzictwa

Muzeum w Łowiczu zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa  pt. „ŁOWICZ HISTORYCZNIE i ARTYSTYCZNIE” w niedzielę 18 września 2022 r.

O godz. 10.00 i 13.00 odbędą się rodzinne warsztaty pt. “Łowicz jak z obrazka”. Na zajęciach uczestnicy wykonają prace plastyczne wzorując się na dziełach łowickich malarzy. Obowiązują zapisy – tel. 46 837 39 28 wew. 36.

W godz. 12.00 – 16.00 będzie można podejrzeć artystę malarza przy pracy – w specjalnie  zaaranżowanej pracowni artystycznej pani Agnieszka Kopczyńska opowie o swojej twórczości, inspiracjach i warsztacie malarskim.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

 

Więcej o obchodach  Europejskich Dni Dziedzictwa na stronie: https://edd.nid.pl/

 • plakat europejskie dni dziedzictwa

Wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu

 • ogłoszenie o wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu

Warsztaty wycinanki łowickiej

Zapraszamy młodzież i dorosłych na warsztaty wykonywania wycinanek łowickich.

Wycinanki łowickie zachwycają swoimi kolorami i formą. Znane nie tylko w Polsce, są symbolem regionu łowickiego, w którym do dziś tworzą je ludowi artyści.

Spotkanie w muzeum będzie okazją do zapoznania się z ich historią oraz zbiorami prezentowanymi na ekspozycji stałej.

Uczestnicy pod okiem mistrzyni - wycinankarki z regionu łowickiego poznają tajniki tworzenia wycinanek, budowania kompozycji, dobierania kolorów i wykonają samodzielnie wycinankę.

Warsztaty są realizowane w ramach II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego w 2022 r. dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego.

 • plakat warsztaty wycinanki

LIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) zwołuję LIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 31 sierpnia 2022 roku o godzinie 13.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z LII i LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.
 14. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski radych i sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Narodowe Czytanie

XI NARODOWE CZYTANIE W POWIECIE ŁOWICKIM

W tym roku przypada XI edycja Narodowego Czytania.  Z tej okazji Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu przygotowała  plenerową odsłonę tego wydarzenia.  Odbędzie się ono na dziedzińcu łowickiego Muzeum. Tegoroczna lektura to ,,Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.  Utwory będą czytać zaproszeni goście – osoby znane z życia publicznego powiatu.  Następnie odbędzie się koncert duetu ALDO DUO. Aleksander Stachowski (akordeon) i Dominik Domińczak (klarnet) zabiorą słuchaczy w podróż po muzyce klasycznej.  Wszyscy, którzy przyjdą z własnym egzemplarzem ,,Ballad i romansów” , będą mogli złożyć na nim pamiątkowy stempel. Zapraszamy 4 września 2022 roku w niedzielę, na godzinę 15.00. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

W razie niepogody zapraszamy do sali barokowej Muzeum w Łowiczu.

 • plakat Narodowe Czytanie

Konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.
Wystarczy zrobić zdjęcie ukazujące piękno przyrody województwa łódzkiego i wysłać zgłoszenie.
Termin na przysłanie zdjęcia konkursowego i formularza upływa 30 września br.

Pula nagród wynosi aż 17 tys. zł., a Laureaci konkursu otrzymają od Województwa Łódzkiego bony do sklepu multimedialnego o wartości:
 - 5 tys. zł. za zajęcie I miejsca
 - 4 tys. zł. za zajęcie II miejsca
 - 3 tys. zł. za zajęcie II miejsca oraz
 - 1 tys. zł. za wyróżnienie, które może otrzymać aż 5 autorów zdjęć.

Szczegóły konkursu oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej: https://wlop.gmsynergy.com.pl/

Konkurs jest elementem nowego projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Jego celem jest popularyzacja wiedzy ogrodniczej i ekologicznej wśród mieszkańców i zachęcanie ich, a także samorządów, do aranżacji terenów zielonych: parków, skwerów, alei kwietnych czy ogrodów deszczowych.

 • plakat konkurs fotograficzny

Wystawa malarstwa Agnieszki Kopczyńskiej

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę malarstwa Agnieszki Kopczyńskiej "Moje... poszukiwania, inspiracje, emocje". Wernisaż 4 września 2022 r. o godz. 14. Wystawa czynna do 9 października 2022 r.

Agnieszka Kopczyńska, rodowita łowiczanka, z zawodu jest prawnikiem, ale malarstwem pasjonuje się od dziecka. Maluje głównie pejzaże, ale fascynują ją również konie, ptaki, kwiaty, akt. Posługuje się wieloma technikami malarskimi – akwarela, akryl, olej, tusz, stosuje techniki mieszane oraz pastel suchy na różnego rodzaju podłożach. Doskonale oddaje nimi atmosferę nostalgii, tajemnicy, magii. Związana była ze Stowarzyszeniem Plastyków Amatorów przy Łódzkim Domu Kultury, Stowarzyszeniem Marynistów Polskich Oddział Warszawski, Pracownią Plastyczną przy Domu Kultury Praga Południe oraz Pracownią Plastyczną Lidii Włodarskiej-Zdzieszyńskiej. Zdobyła II nagrodę w Skierniewickim Ogólnopolskim Biennale „Pejzaż Ojczysty Zabytki w Krajobrazie” (2006). Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych, organizowanych przez instytucje kultury głównie na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego, np. w Łowiczu, Warszawie, Łodzi, Skierniewicach, Grodzisku Mazowieckim, Bolimowie, Nieborowie, Zdunach, Brzezinach, Pałacu w Walewicach, Pałacu w Sannikach. W łowickim muzeum jest to jej druga wystawa – pierwsza miała miejsce w 2017 r. i była wspólną prezentacją z ceramiką artystyczną Jadwigi Dębskiej.

 

O sobie:

Malarstwo towarzyszy mi odkąd pamiętam. Moje obrazy tworzę w różnych technikach. Tematyką jest przede wszystkim przyroda, człowiek, zwierzęta. Główne inspirację czerpię z tego, co mnie otacza, co najbliższe, bardzo lubię malować w plenerze. Większość moich prac kręci się wokół realizmu. Część to impresje powstałe w plenerze, jako notatki z miejsc, w których byłam. Czasem na podstawie tych notatek powstają odrębne obrazy. Jestem w dużej mierze samoukiem, choć w różnych okresach życia i tworzenia byłam związana ze stowarzyszeniami i pracowniami artystycznymi.

 • plakat wystawa malarstwa

Remusowa kara, czyli Pomorze w podróży

Projekt „Remusowa kara, czyli Pomorze w podróży” już 15 sierpnia rozgości się na terenie Skansenu w Maurzycach. Szukajcie nas w zabytkowych chałupach (i wokół nich) oraz na plenerowej scenie. Gwarantujemy moc artystycznych wrażeń – szczegóły poniżej.

Program (godz. 12.00 – 17.00):

Godz. 12.00 – 14.00 „Zielko” na Święto Matki Boskiej Zielnej – warsztaty, bez zapisów
Godz. 12.00 – 16.00 Haft kaszubski – warsztaty, obowiązują zapisy, szczegóły poniżej
Godz. 12.00 – 17.00 Kociewski etnodizajn – warsztaty, bez zapisów
Godz. 12.00 – 17.00 „Mój pierwszy koszyk” – warsztaty, bez zapisów
Godz. 12.00 – 17.00 „W stronę Kaszub” – wystawa
Godz. 12.00 – 17.00 „Raz na ludowo. Od folkloru tanecznego do folku” – pokaz filmów
Godz. 13.00 „Dobre Sobie” – koncert
Godz. 14.00 Msza św. z ceremonią poświęcenia „zielek” w zabytkowym kościele w skansenie
Godz. 15.00 – 16.00 „Deptane po drodze – roślinność skansenu w Maurzycach” – spacer, obowiązują zapisy, szczegóły poniżej
Godz. 16.00 „Michalove” – koncert

Na wydarzenie obowiązują bilety wstępu do skansenu, również w przypadku zapisu na warsztaty lub spacer poprzez podane linki.

 

Dobre Sobie – koncert

Termin: 15 VIII 2022, godz. 13:00;

Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu

Dobre Sobie tworzy autorskie utwory na bazie muzyki tradycyjnej. Grają folk, który często wykracza poza swoje ramy i otwiera się na inne gatunki.

Grajdół Festiwal: „Lubimy takie składy jak Dobre Sobie. Poskładane z doświadczonych, utalentowanych pasjonatów, którzy w pewnym momencie dokonują rekonfiguracji i obierają trochę inną twórczą drogę. To kolejny skład, który wdzięcznie inspiruje się tradycją, komponując autorskie utwory. Tradycja i nowoczesność, ludowość w miejsko-inteligenckim wydaniu”.

 

Michalove – koncert

Termin: 15 VIII 2022, godz. 16:00;

Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu

Michalove wprowadzi Was w świat tradycyjnych, ginących pieśni ludowych. W swoich kompozycjach przywołują pieśni wiosenne, żniwne, weselne, miłosne, kolędy i kołysanki, łącząc je w opowieści odwzorowujące cykle przyrody i ludzkiego życia.

Zespół Michalove powstał w 2019 roku. To rodzinne trio tworzące własne aranżacje wokół ludowych pieśni Polski i Ukrainy. W 2019 Michalove zdobyło I miejsce na XXIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” w Lublinie, w 2022 natomiast II nagrodę i nagrodę Programu Pierwszego Polskiego Radia na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. Zespół powołał również Stowarzyszenie Michalove, w ramach którego organizuje warsztaty artystyczne, śpiewacze i audycje muzyczne.

 

„Deptane po drodze – roślinność skansenu w Maurzycach” – spacer

Termin: 15 VIII 2022, godz. 15:00-16:00;

Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu; zapisy: https://app.evenea.pl/event/352247-76/ , liczba miejsc ograniczona;

Prowadzenie: Gosia Zamorska-Misztal

15 sierpnia to według polskiej tradycji święto Matki Boskiej Zielnej. Z tej okazji proponujemy Wam alternatywny sposób zwiedzania Skansenu w Maurzycach. Nie obejrzymy wnętrz zabytkowych chałup z terenu dawnego Księstwa Łowickiego, ale przekonamy się… co przed nimi rośnie. Czy to wybujała malwa, czy niepozorny krzaczek pokrzywy – żadna roślina nie umknie naszej uwadze. Przewodniczką po świecie ziół i kwiatów będzie Gosia Zamorska-Misztal.

O prowadzącej: prezeska Fundacji Generacja, szefowa i menedżerka Klubu Młodego Wrzeszczaka. Wraz z mężem prowadzi w Dolnym Wrzeszczu działania integrujące społeczność lokalną, oparte na zwiększaniu dostępności kultury i aktywizacji mieszkańców. Była inicjatorką Ogrodu Społecznego Wrzeszcz, Kina Podwórkowego, Kina Na Dywanie i wielu innych warsztatów kulturalno-społecznych, głównie dla dzieci. Poetka, założycielka Gdańskiej Szkoły Haiku.

 

Haft kaszubski – warsztaty

Termin: 15 VIII 2022, godz. 12:00-16:00;

Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu; zapisy: https://app.evenea.pl/event/352247-77kopia1/ , liczba miejsc ograniczona

Prowadzenie: Barbara Jaedtka-Walaszkowska

Dla zapalonych hafciarzy i dla osób, które nigdy nie trzymały igły w ręku, ale nie boją się wyzwań. Podczas warsztatów uczestnicy pod okiem twórczyni ludowej wyhaftują na niewielkim kawałku płótna wybrany przez siebie wzór.

Barbara Jaedtka-Walaszkowska: Kaszubka, miłośniczka haftu i kultury kaszubskiej, prezeska Klubu Haftu Kaszubskiego „Tulpa”.

 

Kociewski etnodizajn – warsztaty

Termin: 15 VIII 2022, godz. 12:00-17:00;

Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu; można dołączyć w godzinach trwania warsztatów;

Prowadzenie: Magdalena Tkaczyk

Pod okiem Magdaleny Tkaczyk – utalentowanej rękodzielniczki i ambasadorki kultury swojego regionu – ozdobimy motywami zaczerpniętymi z haftu kociewskiego bawełniane plecaki, torby i woreczki na zioła. Zachęcamy Was też do przyniesienia z domu starych T-shirtów lub trampek, którym chcielibyście podarować drugie życie. Gwarantujemy, że taka własnoręcznie wykonana malarska dekoracja wyróżni Was z tłumu.

Warsztaty będą miały formułę rotacyjną, nie obowiązują zapisy – zapraszamy do dołączenia o dowolniej porze w przedziale 12.00-17.00.

 

Mój pierwszy koszyk – warsztaty wikliniarskie

Termin: 15 VIII 2022, godz. 12:00-17:00;

Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu; można dołączyć w godzinach trwania warsztatów;

Prowadzenie: Magdalena Korbuszewska

Zawsze wydawało Ci się, że wyplecenie wiklinowego koszyka jest poza zasięgiem Twoich możliwości? Nic bardziej mylnego! Podczas tych warsztatów udowodnimy, że wystarczy kilka wiklinowych witek, denko ze sklejki i odrobina cierpliwości, by móc cieszyć się własnoręcznie wykonanym wyrobem.

Warsztaty będą miały formułę rotacyjną, nie obowiązują zapisy – zapraszamy do dołączenia o dowolniej porze w przedziale 12.00-17.00.

Magdalena Korbuszewska – absolwentka Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych ze specjalizacją Animacja Kultury oraz Krytyka Artystyczna w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Członkini Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy. Laureatka I nagrody w „14. Międzynarodowym Plenerze Form z Wikliny i Land Artu. Żywioły” i III nagrody w „13. Międzynarodowym Plenerze Form z Wikliny i Land Artu. Tożsamość”. Stypendystka Miasta Gdańska w 2018 roku. W swojej twórczości eksploruje wątki pamięci i relacji człowieka z przyrodą. Bliskie są jej działania lokalne i społeczne.

 

„W stronę Kaszub” – wystawa

Termin: 15 VIII-30 IX 2022

Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu

Udogodnienia: teksty na wystawie i podpisy pod pracami będą przetłumaczone na język ukraiński;

Wystawa „W stronę Kaszub” zabierze nas w podróż po Kaszubach tradycyjnych i tych zupełnie nowoczesnych. Poznamy ten region poprzez sztukę – haftowane prace członkiń Klubu Haftu „Tulpa” działającego przy wejherowskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz kolekcję ceramiki „Glëna”, powstałą z inicjatywy gdyńskiej Fundacji Mozi.

Rzucicie okiem w stronę Kaszub?

_

„Glëna” (kasz. glina) to kolekcja ceramiki, którą stworzono z wykorzystaniem technologii druku 3D i tradycyjnej rzeźbiarskiej obróbki. Każdy z twórców zaprojektował pracę inspirowaną kształtami i motywami występującymi w kaszubskiej sztuce ludowej, ale też legendami i przyrodą. Finalnie powstała spójna i oryginalna kolekcja ceramiki użytkowej i artystycznej.

W działaniu wzięli udział lokalni artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki, m.in.: rzeźbiarze, graficy, ilustratorzy, ceramicy, a także studenci gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Prace nad kolekcją „Glëna” odbywały się w Pracowniach Projektowych PROTO TYPY na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Gdynia, przyznanych w drodze otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2021.

Współorganizatorzy: Muzeum w Łowiczu, partnerzy: Klub Haftu „Tulpa”, Fundacja Mozi

 

„Raz na ludowo. Od folkloru tanecznego do folku” – pokaz filmów

Termin: 15 VIII 2022, godz. 12.00-17.00;

Bilety: obowiązuje bilet wstępu do Skansenu

Jesienią 2020 roku galeria Nadbałtyckiego Centrum Kultury rozbrzmiała dźwiękami oberka, rheinländera i polki. A wszystko to za sprawą projektu „Raz na ludowo. Od folkloru tanecznego do folku”. Osiem filmowych reportaży stworzonych w ramach tego przedsięwzięcia przybliży Wam folklor muzyczny i taneczny Pomorza.

Wszystkie wydarzenia odbywają się w ramach projektu „Remusowa kara, czyli Pomorze w podróży”. Więcej informacji: https://www.nck.org.pl/pl/projekt/remusowa-kara-czyli-pomorze-w-podrozy

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza również na mszę świętą z poświęceniem „zielek”, która odbędzie się o godzinie 14.00 w zabytkowym kościele na terenie Skansenu.

 • plakat Pomorze w podróży

Festyn Rodzinny w Bąkowie

 • plakat festyn w Bąkowie

Od Stanisławy Winawer do Soavy Gallone

Łódzki Dom Kultury oraz Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zapraszają na szczególne wydarzenie.
13 sierpnia o godzinie 17.00 w Królewskiej Fabryce na Zamku w Łowiczu odbędzie się spotkanie muzyczno-filmowe poświęcone diwie włoskiego filmu - Stanisławie Winawer.
 
Opowieść o znanej łowiczance zostanie przepleciona programem muzycznym w wykonaniu Anny Kutkowskiej-Kass (sopran koloraturowy) w akompaniamencie profesora Roberta Morawskiego z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
 
Bezpłatne wejściówki na wydarzenie można odbierać w Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.
 
Stanisława Winawerówna urodziła się w 1887 roku w Łowiczu. Jej biografię uporządkowała Alina Bała. Na scenach i ekranach Europy występowała jako Soava Gallone. Była aktorką, scenografką, reżyserką. Prowadziła Studio Filmowe A.C.I. w Rzymie. Studia rozpoczęła na paryskiej Sorbonie starając się wynaleźć lekarstwo dla chorego ojca.
Karierę sceniczną rozpoczęła na deskach teatru w Sorrento. W 1916 roku wchodzi na ekrany kin film "Avatar" w znacznej mierze nawiązujący do prawdziwych wydarzeń z życia Stanisławy Winawerówny.
Rozpoczyna się życie gwiazdy. W ciągu 10 lat zagrała w ponad czterdziestu filmach w Niemczech, Anglii, Francji i we Włoszech. Nową pasją staje się film muzyczny. Powstają nieznane dotychczas w branży filmowej adaptacji oper z udziałem światowej sławy artystów.
To dzięki Soavie przed kamerą stanął Marcello Mastroiani, pracujący wtedy jako skromny roznosiciel kanapek, a w przyszłości będący znanym włoskim aktorem.
W czasie II wojny światowej Soava wraz z mężem realizując filmy propagandowe przygotowała drogi ucieczki dla 336 Żydów. Udało się też uratować żonę i córkę Władysława Sikorskiego.
Kres życia spędziła Stanisława Winawerówna w Paryżu. Tam kończyła pracę poświęconą halucynacjom, na które cierpiał zmarły ojciec.
Pochowana została w Rzymie w 1957 roku. Hołdem oddanym aktorce był dokumentalny "Diva Dolorosa" Petera Delpeuta z 1999 roku.
 
Organizatorzy pragną przywrócić pamięć o życiu pięknej, utalentowanej i odważnej Łowiczanki, która swój talent pozycję oraz majątek wykorzystywała dla dobra innych ludzi
 
 • plakat koncertu

Słuchamy polskich przebojów!

Serdecznie zapraszamy na koncert z wielkimi polskimi przebojami. Koncert zorganizowany specjalnie dla naszych gości z Ukrainy. Wszystkich chętnych Ukraińców i Polaków zapraszamy do wspólnej zabawy. Będzie można usłyszeć przeboje Urszuli, Izabeli Trojanowskiej, Budki Suflera, Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Krawczyka, Zdzisławy Sośnickiej, Karin Stanek i innych gwiazd polskiej piosenki. Wstęp wolny. Bawmy się i śpiewajmy razem!

Śpiewają – Jacek Malanowski, Patrycja Parjaszewska, Aneta Kozielska.

Koncert prowadzi – Zbigniew Pacura

Czwartek 25 sierpnia 2022 r., godz. 18.00 - Muzeum w Łowiczu

 

 • plakat koncertu
 • plakat koncertu UKR

LIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) zwołuję LIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 5 sierpnia 2022 roku o godzinie 14.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/279/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu.
 5. Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu
„Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030”

Zgodnie z Uchwałą Nr 987/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Łowickiego projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030”, ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój powiatu w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz ocen, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zapraszamy także na otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00 (ul. Stanisławskiego 30A, Łowicz, sala obrad, I piętro). Liczymy na Państwa opinie i spostrzeżenia do strategii rozwoju naszego powiatu.

Jak składać uwagi i opinie:
Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać na formularzu konsultacyjnym od dnia 28 lipca 2022 r. do dnia 1 września 2022 r. w następujący sposób:
1) Osobiście, w wersji papierowej do urny ulokowanej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, parter, w godzinach pracy Starostwa;
2) Pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz,
z dopiskiem na kopercie "konsultacje społeczne w sprawie Strategii"(decyduje data wpływu do Starostwa);
3) Pocztą elektroniczną na adres e-mail: strategia2030@powiatlowicki.pl (wpisując w tytule e-maila „konsultacje społeczne w sprawie Strategii") lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Starostwa Powiatowego w Łowiczu: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP;
4) Podczas otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami planowanego na dzień 29 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00, ul. Stanisławskiego 30A, Łowicz, sala obrad, I piętro.

Formularz konsultacyjny projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030” uznaje się za ważny, jeżeli został przesłany w formie podpisanego skanu lub w formie dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e -dowodu) albo podpisany i przekazany w wersji papierowej do Starostwa Powiatowego w Łowiczu w godzinach pracy Starostwa lub organizatorowi spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami planowanego na dzień 29 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00, ul. Stanisławskiego 30A, Łowicz, sala obrad, I piętro.
Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag/opinii.
Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030 wraz z formularzem konsultacyjnym jest dostępny w okresie od 28 lipca 2022 r. do  1 września 2022 r. na stronie internetowej Powiatu Łowickiego - www.powiat.lowicz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu - www.bip.powiat.lowicz.pl w zakładce Powiat Łowicki – Plany, programy, strategie – Strategie Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030.

                                                                                                                              STAROSTA ŁOWICKI
                                                                                                                                /-/ Marcin Kosiorek

Wycieczka na trasie: Łowicz – Spała – Łowicz

Zapraszamy na nadchodzące wydarzenie w dniu 17.07.2022 r. (niedziela) organizowanym przez Departament Klimatu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  dla mieszkańców Łowicza i okolic.

Bilety są bezpłatne do pobrania do piątku (15.07.2022 r. do godz. 12:00) ze strony www.turystyczneniedziele.lodzkie.pl .

Szczegóły wycieczki znajdują się w mailu poniżej i na stronie internetowej.

https://turystyczneniedziele.lodzkie.pl/event/spala/


Wycieczka na trasie: Łowicz – Spała – Łowicz.

Zapraszamy do odkrycia z nami atrakcji w urokliwej Spale. Ekologicznymi tematami na trasie będą Grota Huberta i Centrum Drzewiarzy, jak również przyroda w Spale i Spalskim Parku Krajobrazowym. Uczestnicy zapoznają się także z działalnością Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Ramowy plan dnia:

 • 7:49 – 9:11 – przejazd Łowicz – Spała
  Ekologicznymi tematami na trasie będą Grota Huberta i Centrum Drzewiarzy, jak również przyroda w Spale. Uczestnicy zapoznają się także z działalnością Centralnego Ośrodka Sportu.
 • 17:54 – 19:19 – przejazd Spała – Łowicz

Pociąg zostanie podstawiony na tor nr 8, peron II ok. 25 min. przed odjazdem.

Podczas trwania wycieczki zapewniamy opiekę przewodników. Do przejścia około 7 km spacerem po mieście.

Piknik trwający 2 godziny (własny prowiant).

 

 • turystyczne niedziele_spała (003)

Konkurs „Awifauna Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej”

W celu podniesienia świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz rozwijania ich kreatywności Starosta Łowicki zorganizował konkurs „Awifauna Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej” na wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybrany gatunek ptaka, występujący na terenie pradoliny Warszawsko - Berlińskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z terenu Powiatu Łowickiego.
Zapraszamy do wzięcia udziału!

Konkurs „Pocztówka z wakacji”

W celu podniesienia świadomości ekologicznej wśród dzieci, rozwijania zdolności manualnych i praktycznego wykorzystania dostępnych tworzyw Starosta Łowicki zorganizował konkurs na wykonanie ekologicznej pocztówki z wakacji. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Powiatu Łowickiego.
Zapraszamy do wzięcia udziału!

LII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) zwołuję LII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 29 czerwca 2022 roku o godzinie 13.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2021 rok i przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Łowickiego wotum zaufania.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do współpracy z Powiatem Hrubieszowskim.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru delegata Powiatu Łowickiego do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Łowickiego.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022 – 2025.
 17. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg i mostów – stan dróg i mostów w Powiecie Łowickim.
 18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

ŁOWICKIE ŻNIWA

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek zaprasza 17 lipca 2022 r. na „Żniwa Łowickie” do Skansenu w Maurzycach. W trakcie imprezy jest przewidzianych dużo atrakcji – pokaz obrzędu żniwnego, stoiska KGW, stoiska z rękodziełem oraz koncerty. Łowickie Żniwa to impreza która od lat przyciąga mieszkańców powiatu Łowickiego i turystów.  W tym roku w Skansenie jako gwiazda wieczoru zagra zespół Lady Pank, a przed koncertem na scenie występy lokalnych zespołów – „ Teraz My – Łowicz”, „Koniunktura” oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

 • Łowickie Żniwa Baner

PROGRAM

Zabytkowy kościół w Skansenie

 • 13:00 – Msza Święta w kościele w Skansenie

Zagroda i pole obok wiatraka

 • 14:00 – przedstawienie obrzędu żniw przez Regionalny Zespół Pieśni
  i Tańca „Boczki Chełmońskie”
 • 15:00 – przedstawienie obrzędu żniw przez Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Maszyn Rolniczych „RETRO ŁOWICZANKA”

Duża scena za wiatrakiem

 • 16:00 – oficjalne otwarcie przez Starostę Łowickiego
 • 16:15 – konkursy ekologiczne i promocja WFOŚiGW
 • 17:00 – konkursy Radia VICTORIA
 • 17:30 – występ zespołu TERAZ MY ŁOWICZ
 • 18:30 – występ zespołu KONIUNKTURA
 • 20:30 –gwiazda wieczoru - zespół LADY PANK

Organizatorzy zapewniają darmowy transport autokarowy do Skansenu w Maurzycach. Odjazdy ze Starego Rynku o pełnych godzinach 14:00 – 20:00


 

Zgłoszenia wystawców i handlowców

Warunki zgłoszenia uczestnictwa: 

 1. Warunkiem udziału w części wystawienniczej Imprezy jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostarczenie go osobiście do Organizatora do 13 lipca 2022 do godziny 16:00, lub pocztą na adres: Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz, bądź mailem podpisany skan zgłoszenia na adres centrum@powiat.lowicz.pl (datą zgłoszenia jest data złożenia formularza w siedzibie Organizatora).
 2. Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania handlowca/wystawcy.
 3. Opłatę za powierzchnię pod stoisko można dokonać gotówką lub przelewem tylko w formie przedpłaty na podstawie faktury VAT.
 4. Stoisko powinno być rozstawione w dniu imprezy, tj. 17 lipca, w godz. od 08.00 najpóźniej do godz. 12.00.
 5. Nie zapewniamy zasilania energią elektryczną. Konieczny jest własny agregat.
 6. Lokalizacja stoiska następuje według kolejności zgłoszenia, w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 • Plakat_Łowickie_Żniwa
 • partner
 • partner 2

Złakowskie Boże Ciało

Łódzki Dom Kultury, Centrum Kutlury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny mają zaszczyt zaprosić na POGRAJKĘ / POTAŃCÓWKĘ WIEJSKĄ w Złakowie Kościelnym - 16 czerwca 2022, o godz. 15.00

Zapraszamy na II edycję muzyczno-tanecznego spotkania w Złakowie Kościelnym w święto Bożego Ciała. Tak jak rok temu, nie będzie to zwyczajne spotkanie z muzyczną ludowizną, czy folklorem kojarzonym dziś ze scenicznymi realizacjami zespołów pieśni i tańca… Wraz z muzykami, aż dziewięciu kapel, przeniesiemy się w dzień Bożego Ciała w Złakowie Kościelnym, zaraz po pięknej, barwnej, najbardziej tradycyjnej procesji, w świat IN CRUDO, czyli muzyki źródłowo wiejskiej, granej „na surowo”, opartej na tradycyjnych stylach i technikach wykonawczych, niezmienionej przez współczesne aranżacje, rekonstruującej z należytym szacunkiem oryginalne wykonania pierwotnych muzycznych form polskiej wsi z rejonów Łowicza, Łęczycy, Rawy Mazowieckiej, Sieradza, Opoczna, czy Radomia.
 
To będzie podróż w nieco zapomniany, a zdecydowanie wart przypomnienia i ożywienia, świat autentycznej muzyki wsi. Muzycy, których usłyszymy 16 czerwca w Mini Skansenie pana Jarosława Kaby i Fundacji Toinen Pro Art w Złakowie, swój repertuar tworzyli dzięki archiwaliom dawnym i współczesnym oraz żywym spotkaniom z praktykującymi wiejskimi muzykantami i śpiewakami.
 
Zapraszamy Was do Złakowa Kościelnego na podróż do źródeł dźwięków i muzyki, których słuchali i przy których tańczyli nasi dziadowie i pradziadowie w najbliższym naszym sercom ziemi Księstwa Łowickiego, ale też regionach z nim sąsiadujących i rozsianych na terenie całego województwa łódzkiego. Spotkamy się z autentyczną i żywą materią naszej wspólnej muzycznej tradycji.
Zagrają do słuchu i tańca:
- Diabubu
- Dobrzeliniacy
- Kapela Jeremiego Kowalskiego
- Kapela im. Tadeusza Kubiaka
- Kapela Metysława
- Kapela O!statki
- Słodkie Fascynacje
- Kapela Napięcie
- Kapela Niwińskich
 
 • ŁÓDZKI DOM KULTURY - zabierze Was w świat autentycznej, nieprzetworzonej, w pełni tradycyjnej sztuki ludowej. Przyjadą do nas twórcy z regionu łódzkiego, z którymi na miejscu będzie można porozmawiać o tym, co i w jaki sposób tworzą, a także zakupić wszystko, co Wam wpadnie w oko, co Was zainspiruje, czy wyjątkowo zachwyci.
  - Agnieszka Głuszek-Nowicka – rzeźbiarka (region łowicki)
  - Ela Świderek – rzeźbiarka (region łowicki)
  - Maria Ciechańska – wycinankarka (region łowicki)
  - Józef Stańczyk – rzeźbiarz (Kutnowski Ośrodek Rzeźbiarski)
  - Sławomir Suchodolski – rzeźbiarz (Kutnowski Ośrodek Rzeźbiarski)
  - Alicja Matczak - plastyka papierowa (region łowicki)
  - Jolanta Kołodziejska - plastyka papierowa (region łowicki)
  - Teresa Foks - haft (region łowicki)

 • KGW RETRO XĘŻANKI - GOSPODARNE I WYJĄTKOWE - zapewnią oryginalne i nad wyraz smaczne specjały kuchni łowickiej, które będzie można nabyć i degustować w każdych ilościach przysłuchując się występującym na scenie kapelom.

 • RETRO ŁOWICZANKA - to stowarzyszenie z Bąkowa Górnego, zrzeszające miłośników starej motoryzacji i maszyn rolniczych. W trakcie naszej imprezy stowarzyszenie zaprezentuje swój park maszynowy pełen wspaniale odrestaurowanych maszyn rolniczych. O wszystko będzie można za-pytać i porozmawiać z członkami stowarzyszenia, których wiedza o prezentowanych obiektach jest naprawdę ogromna.

 • Fundacja Toinen Pro Art - bez niej nasze wydarzenie w prezentowanej formule nigdy nie doszło-by do skutku. Dziękujemy Panu Jarosławowi Kabie, który pierwszy wyszedł z inicjatywą udostępniania nam terenu swojego Mini Skansenu w Złakowie Kościelnym na kolejne odsłony tego niezwykłego wydarzenia. Bez niego zapewne nie spotkalibyśmy się z Wami w tak wspaniałym składzie i miejscu na II edycji Złakowskiego Bożego Ciała!

 • BROWAR BEDNARY - stacjonarny, rzemieślniczy, browar łowicki, położony w niedalekich Bednarach, zapewni pełne zaopatrzenie w wiele wybornych gatunków piw, które zachęcą do zabawy i ugaszą pragnienie wszystkich dorosłych uczestników.
 • Pograjka_Boże_Ciało_plakat

Sobótki w Skansenie w Maurzycach

Sobótki to jedno z najstarszych świąt słowiańskich. Wiążą się z przesileniem Słońca podczas najkrótszej nocy w roku. W Łowickiem tradycyjnie rozpoczynały cykl zwyczajów letnich. W wierzeniach ludowych bliskość Słońca potęgowała tego dnia siłę Ziemi, która z kolei przenikała do roślin. Zapewniało to urodzaj i działanie lecznicze zebranych wówczas ziół. We wsiach znajdujących się w pobliżu rzek odbywały się „sobótki”, zwane również świętem wianków. Dziewczęta przygotowywały wianki z kwiatów i zieleni, które puszczały na rzekę, pilnie je obserwując, gdyż ich spływ wiązał się z wróżbami zamążpójścia. Chłopcy rozpalali ogniska symbolizujące oczyszczenie, czemu towarzyszyły śpiewy i zabawy taneczne.

Aby przybliżyć tradycje tego świętowania serdecznie zapraszamy na Sobótki w Skansenie w Maurzycach w niedzielę 19 czerwca 2022 r.  godz. 12.00 – 18.00.

Turyści odwiedzający tego dnia skansen będą mogli poznać tradycje i obyczaje związane ze świętem, usłyszeć pieśni obrzędowe, wykonać własny wianek z żywych roślin i uczestniczyć w ceremonii puszczania wianków na wodę, zdobyć wiedzę na temat ziół i warzyw, uczestniczyć w wykładzie na temat obrzędowości świętojańskiej i w konkursach z nagrodami.

Sobótki w Skansenie w Maurzycach, 19 czerwca 2022 r.

Program (godz. 12.00 -18.00):
Od 12.00:
– warsztaty florystyczne (wicie wianków)
– konkurs – poszukiwanie kwiatu paproci
– konkurs –  rozpoznawanie ziół i warzyw
– stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich
12.00 i 14.00 – wykład „Obrzędowość świętojańska – Sobótki w regionie łowickim”
13.00 i 16.00 – oprowadzanie po skansenie
15.00 – występ Chóru „Canticum” i formacji „Złote Babki” z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
16.00 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy
17.00 – przejście korowodu nad rzekę Słudwię  –  ceremonia puszczania wianków na wodę

Na wydarzenie obowiązują bilety wstępu do skansenu.

 • plakat sobótki

Spotkanie autorskie z Arturem Żakiem

Starosta Łowicki i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zapraszają na spotkanie autorskie z Arturem Żakiem oraz promocję jego najnowszej  książki pt. „Miecz św. Michała Archanioła” 15 czerwca 2022 r. o godz. 17.00  w piwnicy Muzeum w Łowiczu.

Książka jest zaproszeniem do odbycia podróży po miejscach, które stanowiły  i stanowią o fundamentach chrześcijańskiej Europy – siedem sanktuariów poświęconych św. Michałowi Archaniołowi rozmieszczonych w linii prostej od Irlandii do Izraela.

Artur Żak – łowiczanin, dziennikarz, wydawca, autor tomu opowiadań „Życie o smaku umierania” i współautor książki „Życie w rytm Bożych nut. Opowieść o biskupie Józefie Zawitkowskim”.

 • PLAKAT - spotkanie autorskie Artur Żak

Ogłoszenia konkursu na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu

Nabór wniosków o przyznanie nagród

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/139/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża" Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, iż w dniach od 30 marca do dnia 31 maja 2022 roku mogą być składane wnioski o przyznanie nagrody „Łowicka Róża”.

Wniosek powinien zawierać:

1) informacje o kandydacie do nagrody: imię i nazwisko lub nazwę kandydata oraz adres zamieszkania lub siedziby;
2) określenie kategorii, w której nagroda miałaby zostać przyznana;
3) rekomendacje i inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w dziedzinie działalności kulturalnej;
4) szczegółowe uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana;
5) informacje o podmiocie składającym wniosek: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres, adres mailowy;
6) podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji;
7) oświadczenie kandydata lub/i wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z procedurą przyznawania nagrody i zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

1) organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łowickiego;
2) instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno - kulturalne, inne podmioty prowadzące działalność kulturalną na terenie Powiatu Łowickiego;
3) właściwa merytorycznie komisja Rady Powiatu Łowickiego;
4) organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną na terenie Powiatu Łowickieg

Wzór wniosku został określony w załączniku do Uchwały Nr 386/2020 ZPŁ z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody ,,Łowicka Róża".

Regulamin przyznawania nagrody stanowi załącznik do Uchwały Nr XVIII/139/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża".


Na podstawie Uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego” z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, iż w dniach od 30 marca do dnia 31 maja 2022 roku mogą być składane wnioski o przyznanie „Nagrody im. Władysława Grabskiego”.

Wniosek powinien zawierać:

1) informacje o kandydacie do nagrody: imię i nazwisko lub nazwę kandydata oraz adres zamieszkania lub siedziby;
2) uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana;
3) informacje o podmiocie składającym wniosek: imię i nazwisko łub nazwę oraz adres, adres mailowy;
4) podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji;
5) oświadczenie kandydata lub/i wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu i zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

1) organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łowickiego;
2) instytucje, związki i stowarzyszenia społeczno - gospodarcze;
3) przedsiębiorcy działający na terenie Powiatu Łowickiego;
4) właściwa merytorycznie komisja Rady Powiatu Łowickiego.

Wzór wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego".

Regulamin przyznawania nagrody stanowi załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego".

Mur, ale historia Wojska Polskiego

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w II edycji konkursu "MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". Założeniem konkursu jest tworzenie murali opowiadających o Wojsku Polskim i walkach o suwerenność Polski, od średniowiecza po współczesność. Prace mogą także upamiętniać ważne dla regionu wydarzenia historyczne lub przypominać o lokalnych bohaterach walk o niepodległość.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mur-ale-historia-wojska-polskiego3

 

 • plakat konkursu

Powiatowy Dzień Dziecka

Starosta Łowicki – Marcin Kosiorek zaprasza wszystkich chętnych 4 czerwca na Plażę nad Bzurą, na powiatowy Dzień Dziecka. W programie przewidzianych jest wiele atrakcji. Od godziny 12:00 na najmłodszych czekać będą dmuchańce, animator dziecięcy oraz słodkie upominki. W trakcie dnia rozegrany zostanie Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Łowickiego. Zapraszamy do zapisów. Dzień dziecka zakończymy występem DJ, który potrwa do 21:00.

Zapisz się na Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Łowickiego - www.powiat.lowicz.pl/2711,turniej

 • Plakat powiatowy Dzień Dziecka

Dzień Dziecka w Muzeum w Łowiczu

Muzeum w Łowiczu zaprasza na Dzień Dziecka!

W niedzielę 5 czerwca 2022 w godz. 11.00 – 15.30 w skansenie przy muzeum odbędą się rodzinne warsztaty, na których wykonać będzie można tradycyjne lalki szmacianki, odpustowe piłeczki  trocinowe, kwiaty bibułowe. Na młodych uczestników czekają też konkursy z nagrodami oraz zabawy i gry na świeżym powietrzu. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

Na wydarzenie obowiązuje bilet wstępu do skansenu.

 • plakat dzień dziecka w muzeum

LI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) zwołuję LI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 25 maja 2022 roku o godzinie 11.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu L Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2021 rok.
 6. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do współpracy z Powiatem Hrubieszowskim.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do Uchwały
  Nr XLIX/335/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX//216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na
  2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022 – 2025.
 12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 14. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza aktywnych zawodowo mieszkańców województwa łódzkiego, którzy byli lub są w trakcie leczenia chorób nowotworowych do wzięcia udziału w projekcie "Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje również pod adresem https://www.szpitalskierniewice.pl/

 • plakat rehabilitacja

Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Łowickiego

ty zapisy itp pdf

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu

II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego

Muzeum w Łowiczu zaprasza twórców ludowych oraz artystów inspirujących się wycinanką ludową do udziału w konkursie II TRIENNALE WYCINANKI LUDOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

Konkurs pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Regulamin i dokumenty zgłoszeniowe do pobrania tu:

http://muzeumlowicz.pl/wydarzenia/ii-triennale-wycinanki-ludowej-wojewodztwa-lodzkiego-zgloszenia-do-konkursu-do-10-pazdziernika-2022-r/?event_date=2022-05-13

Noc Muzeów w Muzeum w Łowiczu

Serdecznie zapraszamy na Noc Muzeów w Muzeum w Łowiczu 14 maja 2022 r. (sobota), godz. 17-21

W programie:

 • zwiedzanie wystawy czasowej „Napoleon I Bonaparte w 215. rocznicę utworzenia Księstwa Warszawskiego”, oprowadzanie kuratorskie godz. 17.30 i 20 (parter)
 • zwiedzanie ekspozycji historycznej i etnograficznej z przewodnikiem PTTK, godz. 18.30 i 19.30 (I i II piętro)

 • otwarcie nowej wystawy stałej „Władysław Grabski i historia Banku Gospodarstwa Krajowego”, godz. 18 (I piętro)

 • koncert w wykonaniu uczniów Centrum Edukacji Muzycznej Weronika Staszewska z orkiestrą gitarową „Łowicz”, godz. 19 (sala barokowa)

 • „Dwa koguty…” – rodzinne warsztaty plastyczne (II piętro), godz. 17-21
 • noc muzeow 2022-001

XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Maj to ulubiony miesiąc bibliotekarzy. Obchodzimy wtedy swoje święto, ale przede wszystkim jest Tydzień Bibliotek, który przypada od 8 do 15 maja. Tegoroczne hasło XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek  to ,,Biblioteka- świat w jednym miejscu’. To dobra okazja by wziąć udział w wydarzeniach, które z tej okazji przygotowaliśmy.

Rozpoczynamy już 6 maja br. od spotkania z panią Moniką Kamińską. To historyczka sztuki i archeolożka, która przedstawi historię krypt w łowickiej katedrze. Ostatnio zostały one udostępnione dla zwiedzających, warto zatem posłuchać wykładu pani Moniki Kamińskiej, która opowie o  prowadzonych tam badaniach i odkryciach. Zapraszamy do Piwnicy Muzeum o godz. 16.30.

W poniedziałek, 9 maja br. zostanie otwarta wystawa obrazów pani Bogumiły Jagody. Malarka pochodzi  z Łowicza, tworzy obrazy pobudzające wyobraźnię, baśniowe i fantastyczne. To pierwsza wystawa artystki, zapraszamy do Powiatowej Biblioteki Publicznej o godz. 16.30.

W środę, 11 maja br. zaplanowaliśmy coś dla młodszych czytelników. Odbędzie się  spotkanie autorskie z panem Pawłem Beręsewiczem, autorem powieści, opowiadań i wierszy dla dzieci. W swoich zbiorach posiadamy tytuły tego autora, które są chętnie wypożyczane. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.30. Będzie możliwość  zakupu książek autora.

Natomiast w czwartek po raz kolejny odwiedzi nas pani Agnieszka Kopczyńska, powiatowa rzeczniczka praw konsumenta. Tym razem opowie o umowach, które zawieramy poza przedsiębiorstwem. Co powinno się znaleźć w takiej umowie i na co uważać dowiemy się już 12 maja br. o godz. 13.00.

 • plakat Tygodnia Bibliotek
 • plakat Monika Kamińska
 • Wystawa malarstwa B. Jagoda

Konkurs Zielona Ławeczka

Fundacja Banku Ochrony Środowiska po raz kolejny zaprasza mieszkańców polskich miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców do udziału w konkursie grantowym ZIELONA ŁAWECZKA.

W VIII edycji ponownie zachęcamy do wspólnej zmiany oblicza polskich osiedli, oferując grant na stworzenie zielonego zakątka, który będzie nie tylko miejscem wspólnego wypoczynku, ale również elementem retencji i cennym ogniwem różnorodności biologicznej.

W obliczu nasilających się zmian klimatu zieleń miejska staje się nie tylko cieszącym oko elementem miejskiego krajobrazu, ale także ważnym aspektem adaptacji miast do zmian klimatu. Z roku na tok coraz mocniej zdajemy sobie sprawę, jak ważnym elementem miasta jest roślinność, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza, zwiększanie retencji wody, zmniejszanie siły wiatru czy obniżanie temperatury to tylko niewielka część korzyści płynących z wysokiego udziału zieleni w miejskim krajobrazie. Nie do przecenienia są również aspekty społeczne i rekreacyjne. Miejskie tereny zielone zapewniają odpoczynek i bieżący kontakt z przyrodą często stając się miejscem spotkań i spędzania czasu z bliskimi, To właśnie tam zawierane są nowe znajomości i zacieśniają się już istniejące. Wszystko to sprawia, że tego typu tereny są nie tylko płucami miasta, ale również jego sercem.

Projekt ZIELONA ŁAWECZKA już od 2014 roku pomaga mieszkańcom otwartych osiedli w przemianie swoich podwórek w miejsca spotkań i odpoczynku, pełne życia i zieleni. W dotychczasowych edycjach konkursu powstało ponad 400 projektów, z czego aż 140 otrzymało dofinansowanie i zostało zrealizowanych w ramach konkursu. Taki wynik nie byłoby możliwy bez wsparcia samorządów i zarządców nieruchomości, którzy pomogli w stworzeniu wymarzonych ogródków w wielu polskich miastach. Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i liczymy, że również w tym roku wspólnie dołożymy cegiełkę się do realizacji kolejnych pomysłów i poprawy jakości życia mieszkańców.

 

 • plakat konkurs zielona ławeczka
 • belka

Projekt „Poznaj Polskę”

Tytuł: „POZNAJ POLSKĘ” – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Powiat Łowicki otrzymał w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 30 739,20 zł przeznaczone na dofinansowanie 4 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi (wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie z dnia 27 sierpnia 2021 r. z późn. zm.)  zgłoszonymi  przez:

- Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. Uczniowie szkoły wezmą udział w 3 wycieczkach, w trakcie których będą zwiedzać poniższe punkty edukacyjne:

 1. Wycieczka jednodniowa do Warszawy:
 • Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach, Warszawa, mazowieckie;
 • Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, mazowieckie.
 1. Wycieczka dwudniowa do Poznania i Gniezna:
 • Bazylika Archikatedralna św. Apostołów Piotra i Pawła, Poznań, wielkopolskie;
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Poznań, wielkopolskie;
 • Gniezno-Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św.Wojciecha, Gniezno, wielkopolskie;
 • Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Gniezno, wielkopolskie.
 1. Wycieczka jednodniowa do Warszawy:
 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa, mazowieckie;
 • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, mazowieckie.

- Dyrektora Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu. Uczniowie pojadą na trzydniową wycieczkę, w trakcie której będą zwiedzać poniższe punkty edukacyjne:

 • Muzeum Inkluzji w Bursztynie - Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pomorskie;
 • "Statek muzeum ""Sołdek” – Oddział Narodowego Muzeum Morskiego

 w Gdańsku", Gdańsk, pomorskie;

 • Pole Bitwy na Westerplatte, Gdańsk, pomorskie;
 • Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności, Gdańsk, pomorskie;
 • Gdańsk-Oliwa - zespół pocystersko-katedralny, Gdańsk, pomorskie;
 • Centrum Nauki EXPERYMENT, Gdynia, pomorskie;
 • ORP Dar Pomorza, Oddział Nar. Muzeum Morskiego, Gdynia, pomorskie.

 

Numer porozumienia :  PP MEiN/2022/DPI/1221 z dnia 25.04.2022r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia:  45 124,00 zł

Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki:  30 739,20 zł

Finansowy wkład własny: 14 384,80 zł

Termin wykonania zadania: 25.04.2022 r. – 24.06.2022 r.

 

Cel projektu i opis:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,

dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,

trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

 Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym: a) koszty przejazdu, b) bilety wstępu, c) usługa przewodnicka, d) zakwaterowanie, e) wyżywienie, f) ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Pochód z flagą marszową "Dla Niepodległej"

 • plakat pochodu

Podsumowanie Konkursu ekologicznego pt. „Eko-jajo”

„Uprzejmie informujemy, iż uroczyste podsumowanie Konkursu ekologicznego pt. „Eko-jajo” odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022r. (piątek) w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu o godzinie 13:00.

Serdecznie zapraszamy.”

L Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) zwołuję L Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 25 kwietnia 2022 roku o godzinie 13.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu za 2021 rok oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2022.
 8. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
 10. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2021 rok.
 12. Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim w roku 2021.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022 – 2025”.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022 – 2025”.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2022 – 2025.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na
  2022 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022 – 2025.
 18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cykl spotkań z edukacji konsumenckiej

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza na cykl wykładów z panią Agnieszką Kopczyńską- Powiatową Rzeczniczką Praw Konsumenta w Łowiczu. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jakie mamy prawa jako konsumenci, czego możemy żądać w ramach reklamacji, na co zwracać uwagę,  robiąc zakupy przez Internet.

Zaplanowane są trzy spotkania, każde o innej tematyce. Pani Agnieszka Kopczyńska udzieli porad i informacji prawnych. Osoby zainteresowane będą miały zapewnione bezpłatne poradnictwo konsumenckie. Spotkania będą odbywały się w czwartki  o godz. 13.00 w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu.

Harmonogram i tematyka:

21.04.2022 - Rękojmia, gwarancja, przedłużona gwarancja

12.05.2022 - Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa

23.06.2022 - Umowy na odległość (pułapki w Internecie).

 • plakat spotkań z edukacji konsumenckiej

Upamiętnienie 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

Dźwięk alarmowych syren, płomień znicza i biało-czerwone kwiaty. O godz. 8.41, w 12 rocznicę katastrofy polskiego Tu-154, na łowickim Skwerze Ofiar Katastrofy Smoleńskiej uczczono pamięć 96 osób, które wówczas udając się na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, straciły życie, wśród nich prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, wysocy rangą urzędnicy państwowi, dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele duchowieństwa i załoga samolotu.

Przy łowickim pomniku Pamięci Ofiar obecni byli dziś Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marek Jędrzejczak, Starosta Łowicki - Marcin Kosiorek oraz Radny Powiatu Łowickiego Aleksander Frankiewicz.

 • image0
 • 278073619_3860352424190617_7422966090958856408_n
 • 278089411_3860352317523961_5654659948705370621_n
 • 278093281_3860352037523989_6213693406829280652_n
 • 278077053_3860351947523998_3564544135095274059_n

‼️ Ważne ‼️

Zgodnie z zarządzeniem Tobiasz Bocheński - Wojewoda Łódzki z 8 kwietnia 2022 r. w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, w dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena). Na terenie całego województwa łódzkiego zostaną uruchomione syreny alarmowe na okres 1 minuty.

Wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert

Na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 914/2022, Nr 915/2022 oraz 916/2022 z dnia 31 marca 2022 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu organizuje Eliminacje Powiatowe 67.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Przeglądy powiatowe odbędą się 5 maja, od godz. 10.00 w PBP w Łowiczu.

W tym roku laureaci eliminacji powiatowych jadą bezpośrednio na eliminacje wojewódzkie. Na zgłoszenia czekamy do 29 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji pod numerem tel. 46 837 38 74.

 • plakat konkurs recytatorski

Dzień wolny od pracy w Starostwie Powiatowym

 • dzień wolny od pracy w Starostwie Powiatowym

Koncert pasyjny JERYCHO

W koncercie GOLGOTHA usłyszymy tradycyjne (znane i mniej znane w tradycji polskiej i europejskiej) pieśni pasyjne.

JERYCHO to zespół wokalny posługujący się tradycyjnym idiomem śpiewu sakralnego. Grupa wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie, stosując improwizowaną polifonię zaadaptowaną przez Bartosza Izbickiego. Kreując nową przestrzeń muzyczną wokół dawnego repertuaru, Jerycho urzeczywistnia wizję żywej tradycji polskiego śpiewu praktykowanego do XIX w.

Bartosz Izbicki - muzykolog i organista. Uczeń ks. prof. Jerzego Pikulika i Marcela Pérèsa. Od przeszło 20 lat zajmuje się polską tradycją chorału, monodii liturgicznej i pieśni nabożnej. W 2013 roku założył zespół Jerycho.

Starannie wyselekcjonowany przez Bartosza Izbickiego repertuar układa się w kompletne niemalże Misterium Męki Pańskiej. Muzyczną kontemplację rozpoczniemy wraz z Chrystusem w Ogrójcu (Klęczy w Ogrójcu), potem towarzyszymy mu przy zdradzie Judasza (Nieszczęsny Judasz), opłakujemy zadane mu przed Ukrzyżowaniem rany (Lament Serdeczny) aż po tytułową Golgotę (Krzyżu Święty, Święty Boże), która stała się miejscem najdotkliwszego cierpienia Matki Najświętszej (Cum autem venissem). Całość wieńczy przejmujące Dobranoc, Głowo Święta w przepojonym modlitwą wykonaniu Pawła Szczycińskiego.

W warstwie muzycznej zaś odnajdziemy to wszystko, z czego JERYCHO słynie najbardziej i za co cenione jest coraz częściej nie tylko w Polsce. Jak czytamy w artykule Weroniki Grozdew-Kołacińskiej: W Polsce przyjęło się przekonanie, że według tradycji, choć trudno ustalić jej czasowe ramy, powinno się dawne religijne pieśni ludowe (śpiewane przez lud, choć niekoniecznie o ludowej proweniencji) wykonywać w postaci monodycznej, czyli jednogłosowej. Tymczasem śpiewacy zespołu JERYCHO nie wahają się pokazać, że zaintonowanie drugiego, trzeciego, kolejnego głosu nie ujmuje tym śpiewom ani tradycyjności, ani rzeczywistości teologicznej, ani tym bardziej prawdy o człowieku, który poprzez ten śpiew i ten repertuar dociera zarówno do Stwórcy i Odkupiciela, jak i samego siebie.

Golgota - łacińska Calvaria, czyli „czaszka” lub „miejsce czaszki” jest symbolem całej możliwej do wyobrażenia historii człowieka na Ziemi, to na wskroś antropologiczny, ludzki symbol, który przez wieki towarzyszył Kościołowi w przeżywaniu jego cielesności – przypominając, że nieustannie jest w drodze, której ważnym elementem jest moment przejścia przez śmierć do nowego życia. W ostatnich latach czaszka została zepchnięta niemal całkowicie w sferę profanum i bardziej kojarzymy ją z rzeczywistością leżącą na antypodach Kościoła i myślenia religijnego. Dlatego też projekt Golgotha, świadomie nawiązując do niedawnych jeszcze tradycji, proponuje nowe odczytanie symbolu czaszki i przywrócenie jej na miejsce zajmowane przez długie stuleci

______________

WSTĘP WOLNY

 

 • plakat koncert pasyjny

Konkurs ekologiczny pt. „Eko-jajo”

W celu kształtowania właściwych postaw ekologicznych wśród dzieci, rozwijania ich kreatywności oraz kultywowania tradycji wielkanocnych związanych ze Świętami Wielkiej Nocy organizuje się konkurs na wykonanie ozdoby wielkanocnej eko-jajo. Organizatorem jest Starosta Łowicki.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu Powiatu Łowickiego.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 pracę konkursową.
 3. Praca musi być wykonana w formie przestrzennej, w kształcie jajka o wysokości 20-25cm. Całość należy wykonać z materiałów naturalnych. (np. drewno, gałązki, suche kwiaty, bibuła, papier, sznurek, korek, masa papierowa, piórka, tkaniny itp.). Preferowane użycie surowców niepsujących się. Prace wykonane na styropianie lub plastiku nie biorą udziału w Konkursie.
 4. Do pracy konkursowej należy dołączyć pisemną informację zawierającą: a) imię, nazwisko i wiek ucznia, b) nazwę szkoły oraz klasę, c) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego i jego telefon kontaktowy lub e-mail oraz podpisane oświadczenia  (załącznik nr 1 i 2 do regulaminu).
 5. Eko-jajo należy dostarczyć do biura podawczego w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, pokój 21 w terminie 06.04.2022r. - 13.04.2022r.
 6. Prace dostarczone bez dokumentów, o których mowa w pkt. 4 nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałych w trakcie dostarczania.
 8. Wyboru 3 najlepszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Starostę Łowickiego w składzie 3 – osobowym, najpóźniej do 14.04.2022r.
 9. W przypadku znacznego zainteresowania Konkursem komisja konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień w liczbie przez siebie określonej.
 10. Kryterium oceny będą podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność oraz estetyka wykonania pracy.
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 14.04.2022r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu https://www.powiat.lowicz.pl/ oraz Facebooku Powiatu Łowickiego listy nagrodzonych uczestników. W informacji tej zamieszczony zostanie również termin uroczystego podsumowania Konkursu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.
 12. Przedstawiciele ustawowi laureatów są zobowiązani podpisać umowy o przeniesienie praw autorskich w dniu uroczystego podsumowania Konkursu (załącznik nr 3 do regulaminu).
 13. Laureaci Konkursu oraz wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane ze środków budżetu Powiatu Łowickiego.
 14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych
  i wyróżnionych prac dla swoich celów statutowych, bez jakichkolwiek ograniczeń.
 15. Zgłoszone do Konkursu prace, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać odebrane przez przedstawiciela ustawowego uczestnika Konkursu w terminie 04.2022r. – 29.04.2022r. Odbiór pracy należy potwierdzić na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 16. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 15 regulaminu, prace nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
 17. Wszystkie informacje o Konkursie i jego przebiegu umieszczane będą na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu http://www.powiat.lowicz.pl.
 18. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 46-811-53-23.

Zaproszenie na wystawę

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę „Napoleon I Bonaparte w 215. rocznicę utworzenia Księstwa Warszawskiego. Wystawa z kolekcji Edwarda Grobelnego z okazji 115-lecia Muzeum w Łowiczu”. Ekspozycja zaprezentuje m. in. obrazy, militaria, pamiątki, przedmioty dekoracyjne i użytkowe z epoki napoleońskiej oraz czasów późniejszych. W programie znajdzie się również pokaz musztry w wykonaniu Sekcji Rekonstrukcji Historycznej im. gen. Józefa Chłopickiego Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.  Wernisaż 8 kwietnia 2022 r. o godz. 13. Wystawa czynna do 12 czerwca 2022 r.

 • plakat napoleon

Pogotowie komputerowe dla seniora

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu uruchamia ,,Pogotowie komputerowe dla seniora”. Jest to oferta indywidualnych zajęć komputerowych dla osób starszych, które chcą zapoznać się z nowoczesnymi technologiami. Będzie można nauczyć się podstawowej obsługi komputera, tabletu czy smartfona. Pokażemy jak założyć pocztę elektroniczną, wysłać e-mail, wyszukać informacje w Internecie czy zrobić zakupy on-line. A wszystko to w bezstresowej atmosferze i tempie przystosowanym do możliwości uczestnika. Dzięki naszemu Pogotowiu komputerowemu osoby starsze będą mogły wykorzystać możliwości, jakie daje Internet. Dowiedzą się jak można ułatwić sobie codzienne obowiązki, wykorzystując cyfrowe umiejętności.

Zapraszamy zainteresowane osoby w każdy piątek od godz. 13.00 do 15.00. Z uwagi na to, iż są to zajęcia indywidualne, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 46 837 38 74.

 

 • plakat pogotowie komputerowe

Nocny dyżur apteki w dniu 29 marca

W  dniu 29 marca 2022 r. dyżur nocny będzie pełnić Apteka ,,Słoneczna Centrum Farmaceutyczne” ul. Zduńska 38 w Łowiczu.

XLIX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

a podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) zwołuję XLIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 30 marca 2022 roku o godzinie 13.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XLVII i XLVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok poprzedni.
 6. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.
 7. Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.
 8. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2021 roku.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2021 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/328/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych treningowych na terenie powiatu łowickiego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego i wprowadzenia regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych treningowych w powiecie łowickim.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XLIV/296/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.
 18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Film instruktażowy dla obywateli Ukrainy

Film instruktażowy dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL, Profil Zaufany oraz aplikacja mObywatel

 Навчальний відеоролик для громадян України - присвоєння номера PESEL, довіреного профілю та програми mObywatel

Film dotyczy procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski.

Film dostępy jest na oficjalnym profilu Centralnego Ośrodka Informatyki pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=gIvdLugsRwo

 У фільмі йдеться про процес присвоєння номера PESEL, інформацію про Довірений профіль та заяву mObywatel (Громадянин) для громадянина України, який з 24 лютого 2022 року легально в’їхав до Польщі безпосередньо з України та заявляє про намір залишитися на території  Польщi.

Фільм доступний на офіційному профілі ЦЦІТ за адресою: https://www.youtube.com/watch?v=gIvdLugsRwo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wielkanocny Kiermasz Sztuki Ludowej i Rękodzieła

Muzeum w Łowiczu i Łódzki Dom Kultury zapraszają na Wielkanocny Kiermasz Sztuki Ludowej i Rękodzieła.

W kiermaszu udział weźmie kilkudziesięciu twórców z Łódzkiego, reprezentujących różne dziedziny sztuki ludowej i rękodzieła, a także różne regiony etnograficzne.

Znajdą tu Państwo prace z zakresu tradycyjnej plastyki obrzędowej związane ze zbliżającym się świętem Wielkiej Nocy – palmy i pisanki; będzie można nabyć także rzeźby, wyroby hafciarskie, obrazy, wycinanki, kwiaty, a także niepowtarzalne prace z ceramiki i wikliny.

Wstęp wolny.

 • plakat kiermasz wielkanocny

Nocny dyżur apteki w dniu 16 marca

W  dniu 16 marca 2022 r. dyżur nocny będzie pełnić Apteka ,,Słoneczko” ul. Stanisławskiego 29 w Łowiczu.

Godziny pracy punktu konsultacyjnego WFOŚiGW w Łodzi

Punkt konsultacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, pok. nr 13

Punkt konsultacyjny rozpoczyna swą działalność od 14 marca br.

godziny pracy punktu: pon.-wt. 8.00-16.00; czw.-pt.8.00-16.00

obsługa punktu: Kamil Milczarek

nr tel. 46 811 53 50

adres e-mail: kmilczarek@wfosigw.lodz.pl

 • belka logotypów

Powraca punkt konsultacyjny WFOŚiGW w Łodzi – „Czyste powietrze”

W dniu 9 marca br. została podpisana, pomiędzy Wojciechem Miedzianowskim Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Marcinem Kosiorkiem Starostą Łowickim oraz Piotrem Malczykiem Wicestarostą Łowickim, umowa na bezpłatne użyczenie pomieszczenia w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, w którym ponownie będzie działał punkt konsultacyjny WFOŚiGW w Łodzi – „Czyste powietrze”.

W punkcie tym mieszkańcy Powiatu Łowickiego będą mogli  uzyskać informacje odnośnie możliwości i warunków dofinansowania ze środków finansowych WFOŚiGW, w tym inwestycji objętych dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Punkt konsultacyjny rozpoczyna swą działalność od najbliższego poniedziałku  14 marca br.

 • punkt konsultacyjny zdjęcie 1
 • punkt konsultacyjny zdjęcie 2
 • punkt konsultacyjny zdjęcie 3
 • punkt konsultacyjny zdjęcie 4
 • punkt konsultacyjny zdjęcie 5
 • punkt konsultacyjny zdjęcie 6

ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne

Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Bardzo szkodzi to środowisku i stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt.  Jak bardzo wypalane traw jest niebezpieczne, można było się przekonać dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała wiele dni. Jedną z instytucji, która od wielu lat przestrzega przed zgubnymi skutkami tego procederu, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Może ona także nakładać kary finansowe na rolników. Z kontroli prowadzonych przez ARiMR wynika jednak, że ich udział w takich zdarzeniach jest marginalny.

Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także nieuzasadnioną agrotechnicznie. Podczas pożaru zniszczona zostaje warstwa życiodajnej próchnicy, giną zwierzęta oraz mikroorganizmy odpowiadające za równowagę biologiczną. Po pożarze gleba staje się jałowa i potrzebuje dużo czasu na regenerację. Zdarza się również, że ogień rozprzestrzenia się w tak niekontrolowany sposób, że zagraża życiu i zdrowiu, dociera do lasów, a także zabudowań gospodarczych, powodując dodatkowe, dotkliwe straty.

Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść 5-20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie na wiele osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Prawo do nakładania kar ma również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. By ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, rolnicy są zobligowani m.in. do niewypalania gruntów rolnych. Złamanie tego zobowiązania grozi nałożeniem kary finansowej zmniejszającej wszystkie otrzymywane płatności od 1 proc. wzwyż – w zależności od stopnia winy rolnika. Wyższe kary przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne. Muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić beneficjenta całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw.

Od 2015 r. ARiMR za wypalanie gruntów rolnych nałożyła sankcje na 137 rolników. Warto jednak podkreślić, że w ostatnich latach takich przypadków było jedynie od kilku do kilkunastu.

 • plakat ARiMR

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowege na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2022/2023 z wykorzystaniem systemu informatycznego wraz z załącznikami.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na: „Przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2022/2023 z wykorzystaniem systemu informatycznego”.

Postępowanie unieważnia się na podstawie rozdziału XIII punkt 5 Zapytania ofertowego, znak sprawy KZJ.4350.3.2022, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030 zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 10 marca 2022 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a w szczególności przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Zakres tematyczny spotkania obejmie przedstawienie założeń metodologicznych opracowania Strategii, mocne i słabe strony Powiatu w kontekście jego rozwoju do 2030 roku.

Celem spotkania jest omówienie kierunków rozwoju powiatu w perspektywie najbliższych ośmiu lat oraz określenie głównych potrzeb w zakresie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.

Liczymy na Państwa obecność i zaangażowanie.

 

                                                                                                        Marcin Kosiorek

                                                                                                        Starosta Łowicki

 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

XLVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) zwołuję XLVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 28 lutego 2022 roku o godzinie 15.00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia mieszkań chronionych treningowych na terenie powiatu łowickiego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego i wprowadzenia regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych treningowych w powiecie łowickim.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg powiatowych nr 2706E, 2709E, 2710E, 2730E i 2731E znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2723E Niedźwiada – Goleńsko odcinek w miejscowości Goleńsko w granicach administracyjnych Gminy Chąśno.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY” i przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatu Łowickiego.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.
 9. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

 

Nabór na stanowisko

Zarząd Powiatu w Staszowie z siedzibą w Staszowie,

ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów

prowadzi nabór na stanowisko:

Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Połańcu.

 

Wszelkie informacje dotyczące naboru, w tym:

 • wymagania stawiane kandydatom,
 • zakres zadań na stanowisku, informacja a warunkach pracy na stanowisku,
 • wymagane dokumenty,
 • określenie terminu i miejsca składania dokumentów

zamieszczone zostały :

 • na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego:

www.staszowski.eu w zakładce OGŁOSZENIA;

 • oraz w urzędowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

www.bip.staszowskLeu w zakładce : ogłoszenia >praca w urzędzie >konkursy na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

 

Zapewnia się zamieszkanie w lokalu mieszkalnym w  siedzibie Placówki.

Istnieje także możliwość zatrudnienia i zamieszkania w Placówce najbliższego

członka rodziny.

 

Osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur.

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

https://pl-pl.facebook.com/LodzkiUrzadWojewodzki

 • ulotka jęz. polski
 • ulotka jęz. ukraiński
 • ulotka jęz. rosyjski
 • ulotja jęz. angielski

Nocny dyżur apteki w dniu 26 lutego

W dniu 26 lutego 2022 r. dyżur nocny pełnić będzie Apteka ,,Słoneczko” ul. Stanisławskiego 29 w Łowiczu.

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

 • informacja Wydziału Komunikacji

Warsztaty biżuterii szytej z jeansu

Z okazji Dnia Kobiet Muzeum w Łowiczu zaprasza na warsztaty biżuterii szytej z jeansu.

Jeans wiecznie młody nigdy nie wychodzi z mody.

To prawda, że jeans trwale zapisał się w historii światowej mody. Kochamy jeansowe ubrania i dodatki – torebki, buty, paski. Ale co powiecie na taką biżuterię? – własnoręcznie uszytą z resztek jeansowej tkaniny, z koralików, koronek, sznurków? Z pewnością tego typu brosze i wisiory ożywią każdą stylizację, a przy okazji działamy w duchu eko. Udowodnimy też, że w Łowiczu wszystko potrafimy zamienić w kwiaty.

Zajęcia odbędą się w niedzielę 6 marca 2022 o godz. 12.00.

Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży i osób dorosłych. Koszt 15 zł/os.

Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy: tel. 46 837 39 28 wew. 36

Przewidywany czas trwania zajęć – 2 godziny.

Organizator zapewnia materiały plastyczne.

 • plakat warsztaty biżuterii

Wernisaż wystawy "Bolimów i okolice w I wojnie światowej"

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „Bolimów i okolice w I wojnie światowej” ze zbiorów Izby Pamięci w Bolimowie oraz Muzeum w Łowiczu. Ekspozycja zaprezentuje pamiątkowe fotografie, dokumenty, militaria oraz przedmioty użytkowe z czasów Wielkiej Wojny. Przybliży również historię użycia gazu bojowego w 1915 r. na froncie wschodnim. Otwarcie 4 marca 2022 r. o godz. 17.00 (wejście od ul. 3 Maja).

Na wernisaż obowiązuje rezerwacja miejsc tel. 46 837 39 28 wew. 36.

 • plakat wernisaż wystawy

Nocny dyżur apteki w dniu 21 lutego

W dniu 21 lutego 2022 r. dyżur nocny będzie pełnić Apteka ,,Medest V” ul. Tuszewska 45 w Łowiczu.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2022/2023 z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Otwarty konkurs ofert

Uchwałą Nr 883/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 lutego 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

Wysokość i podział dotacji w otwartym konkursie ofert

Na podstawie Uchwały Nr 866/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 4 lutego 2022 roku określona została wysokość i podział dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej poprzez organizację terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Koncert walentynkowy

Koncert zespołu ALDO DUO w składzie Dominik Domińczak - klarnet oraz Aleksander Stachowski - akordeon

Piwnica Muzeum w Łowiczu, 12 lutego o godzinie 18:00

WSTĘP WOLNY!
 

ALDO DUO to zespół z intrygującym, wszechstronnym repertuarem oraz wyrazistą muzyką klasyczną w nowoczesnej interpretacji. Laureaci najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych w Polsce oraz za granicą.
 
Zdobyli łącznie jedenaście nagród – dwukrotnie grand prix oraz siedem pierwszych miejsc. Muzycy koncertowali między innymi w Belgii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, na Litwie, Ukrainie oraz we Włoszech.
 
Muzycy zapraszani są przez wielu znanych artystów do tworzenia wspólnych projektów artystycznych. Wykraczając poza powszechnie znane muzyczne schematy, przedstawiają publiczności świeży, całkowicie indywidualny sposób kreowania narracji muzycznej. Zespół ma na swoim koncie liczne premiery utworów napisanych przez polskich i zagranicznych kompozytorów przyczyniając się w ten sposób do popularyzacji literatury na klarnet i akordeon.
 
 
 • Plakat - koncert walentynkowy

Tropem Wilczym

X edycja projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja.
W Łowiczu organizacją projektu zajmuje się Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

facebook.com/Centrum-Kultury-Turystyki-i-Promocji-Ziemi-Łowickiej

tropemwilczym.org/o-projekcie

 
- Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie
- Patronat medialny objęło Radio Victoria "Między Łodzią a Warszawą"
 

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 06.03.2022 w Łowiczu (start i meta ul. Starorzecze) Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
 2. Bieg odbędzie się po na dwóch dystansach: Bieg Honorowy na 1963 m – dystans symboliczny upamiętniający rok w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak – ps. Lalek oraz bieg na dystansie 5 km.

 

PROGRAM BIEGU

- Godz.   9:30 - otwarcie Biura Zawodów przy ul. Starorzecze

- Godz.   9:30 - 10:45 – weryfikacja uczestników oraz wydawanie pakietów startowych

- Godz. 11:00 – start biegu Honorowego na 1963 m

- Godz. 11:30 – start biegu na dystansie 5 km

 

ZGŁOSZENIA DO BIEGU / ZAPISY

 1. Rejestracji do Biegu Honorowego na 1963 oraz biegu na dystansie 5 km m należy dokonać wypełniając Formularz Rejestracyjny z oświadczeniem.
 2. Formularz Rejestracyjny z oświadczeniem – dostępny do pobrania poniżej oraz w siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17.
 3. Wypełniony Formularz Rejestracyjny należy przesłać na adres mailowy Organizatora: tropemwilczym.lowicz@gmail.com lub dostarczyć osobiście w dni robocze w siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17 w godzinach 9.00-15.00.
 4. Zapisy prowadzone będą do dnia 04.03.2022 lub do wyczerpania limitu 200 zgłoszonych uczestników.
 • Plakat B2_483x683
 • trasa 1963 m
 • trasa 5 km
 • Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie

Nocny dyżur apteki w dniu 3 lutego

W  dniu 3 lutego 2022 r. dyżur nocny będzie pełnić Apteka ,,Słoneczko” ul. Stanisławskiego 29 w Łowiczu.

XLVII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 26 stycznia 2022 roku o godzinie 13.00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)


https://www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022 – 2025.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2022 – 2024 „Razem Bezpieczniej”.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2022 roku.
 11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ale gratka! Retro ramka dla Babci i Dziadka

Z okazji Dni Babci i Dziadka zapraszamy dzieci do zabawy i zachęcamy do samodzielnego wykonania prezentu – retro ramki, korzystając z załączonej instrukcji oraz swoich rodzinnych fotografii.

 

http://muzeumlowicz.pl/wydarzenia/ale-gratka-retro-ramka-dla-babci-i-dziadka-warsztaty-on-line/?event_date=2022-01-19

 

Rodzinne warsztaty plastyczne

Muzeum w Łowiczu serdecznie zaprasza w niedzielę 30 stycznia 2022 r. na rodzinne warsztaty plastyczne pt.: „Wokół karnawału”

Zajęcia odbędą się o godz. 10.00, 11.30 i 13.00.

Warsztaty nawiązują do tradycji zapustnych – przypominają o popularnej niegdyś formie zabaw karnawałowych, zapustnych, ostatkowych. Był to czas biesiad, muzykowania, tańców, maskarad i powszechnej wesołości. Zwyczajowo przebierano się za postaci zwierzęce znane z obchodów kolędniczych: koza, turoń, niedźwiedź czy koń, a także bocian i żuraw. W mieście powszechnie używano masek karnawałowych.

W trakcie zajęć uczestnicy wykonają według własnego projektu maskę karnawałową.

Koszt wstępu 15 zł.

Obowiązują zapisy: tel. 46 837 39 28 wew. 36.

Ilość miejsc ograniczona!

Zapraszamy!

 • plakat warsztaty plastyczne

Nocny dyżur apteki w dniu 16 stycznia

W dniu 16 stycznia 2022 roku nocny dyżur obejmie Apteka "Słoneczko" ul. Stanislawskiego 27 w Łowiczu.

Szanowni Państwo,

Trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030. To najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju Powiatu na najbliższe lata. Jego zapisy będą miały decydujący wpływ na działania podejmowane w celu zaspokajania potrzeb naszych mieszkańców, a w efekcie na jakość życia w Powiecie. Poznanie Państwa opinii i sugestii na temat kluczowych działań i inicjatyw służących rozwojowi Powiatu stanowi istotny element procesu planowania.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Łowickiego do włączenia się w tworzenie Strategii poprzez wypełnienie anonimowej ankiety.

Ankietę można wypełniać online  do dnia 8 lutego 2022 r.

Link do formularza ankiety dla mieszkańców: https://forms.gle/Xsn9TqifUjrt7tn87

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w badaniu

Marcin Kosiorek Starosta Łowicki

Nabór na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu

Wymagania:


Kandydat na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego powinien spełniać wymagana określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010r. nr 27, poz. 134 z późn. zm.), tj. posiadać:

 • wykształcenie wyższe,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
a ponadto:
 • obywatelstwo polskie,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera.
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w tym w szczególności w organach nadzoru budowlanego bądź administracji architektoniczno – budowlanej,
 • 2 lata na stanowiskach kierowniczych,
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia (cv, list motywacyjny, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kopię uprawnień budowlanych, kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kopie świadectw pracy, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności) należy składać w zamkniętej kopercie na adres: 
 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi,
90-113 Łódź ul Traugutta 25 
 
Termin składania dokumentów:

do dnia 24.01.2022 r. (liczy się data wpływu do Inspektoratu)

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu  42 637 47 33 lub winb@lodz.uw.gov.pl 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacujne: list motywacyjny, cv (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 z późn. zm.) oraz opatrzone własnoręcznym podpisem bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePuap lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznych.

http://bip.lodz.winb.gov.pl/?cid=219

 

Dzień wolny od pracy w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

 • dzień wolny od pracy w Starostwie Powiatowym

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.