Poprawa jakości powietrza

 • belka logotypów
 1. Nazwa Projektu: „„Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” Nr Projektu: WND-RPLD.04.02.02-10-0055/17
   
 2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach IV Osi priorytetowej: Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, została podpisana w dniu 14 stycznia 2019 roku.
   
 3. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej podległych Powiatowi Łowickiemu oraz poprawę komfortu ich użytkowania.
  Cel ten planuje się osiągnąć poprzez przeprowadzenie termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego:
  • budynku „A” Domu Pomocy Społecznej w Borówku,
  • budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu mieszczącego się wzdłuż ul. Kaliskiej,
  • budynku frontowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi,
  • budynku „A” Zespołu Szkół Ponaginazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
  • budynku dydaktycznego wraz z łącznikiem i kotłownią oraz budynku głównego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu.
    
 4. Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 202 660,88 PLN
  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 458 391,38 PLN
  Wkład własny na realizację Projektu: 2 744 269,50 PLN