ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu

  • Bez nazwy-6

Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000142037

Tytuł projektu – Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000142037.

Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Źródło finansowania - finansowane przez Unię Europejską.

Umowa nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000142037 o udzielenie datacji w ramach programu Erasmus+.

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r. (tj. 15 miesięcy).

Całkowity budżet i finansowanie unijne: 55.766 EURO tj. 249.430,16 zł.

Celem projektu jest: Podniesienie wiedzy, umiejętności zawodowych uczniów, potencjału zarządzania ponadnarodowymi projektami mobilności i potencjału zawodowego kadry. Projekt ma na celu prowadzenia działań przeciw wykluczeniu społecznemu uczniów z mniejszymi szansami. Umocnienie potencjału szkoły w regionie.

Opis projektu: Mobilność w ramach realizowanego przedsięwzięcia adresowana była do uczniów i uczennic kierunków technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik agrobiznesu. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do projektu, wyjechali do Grecji na dwutygodniowe praktyki zawodowe, otrzymując możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Łącznie uczestniczyło 28 uczniów, którzy mieli zorganizowane praktyki w kilku firmach i gospodarstwach zagranicznych. Oprócz zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z kierunkiem kształcenia, uczniowie rozwijali również kompetencje językowe, społeczne oraz kulturowe.

 

Link do strony jednostki realizującej projekt: http://www.zsp2lowicz.pl/home.html

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Agencji Narodowej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.”


 

  • Bez nazwy-6

Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000141941.

Tytuł projektu – Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000141941.

Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Źródło finansowania – finansowane przez Unię Europejską.

Umowa nr: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000141941 o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2024 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Czas trwania projektu: od 01.12.2023 r. do 30.11.2024 r. (tj. 12 miesięcy).

Całkowity budżet i finansowanie unijne: 225 303,20 zł.

Celem projektu jest: Wzrost wiedzy uczestników z przedmiotów ogólnokształcących i kompetencji kluczowych oraz promowanie umiejętności uczniów i ich zainteresowań w obrębie tradycji i kultury ludowej. Podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych i kluczowych uczniów, a także językowych. Umocnienie potencjału szkoły w regionie.

Opis projektu: Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową – edycja włoska. W ramach projektu 30 uczniów należących do Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy” wraz z 4 opiekunami ma zrealizować mobilność do Włoch. Realizacja programu, przygotowania i mobilności pozwoli zwiększać wiedzę uczniów z przedmiotów ogólnokształcących oraz kompetencji kluczowych: osobistych, społecznych, kulturowych, tworzenia i rozumienia informacji. Uczniowie na potrzeby wypracowywania rezultatów będą zdobywać nową wiedzę oraz aktywizować i przetwarzać te informacje, które zdobyli w toku dotychczasowego kształcenia. Konieczność przetwarzania informacji, dopasowywania ich do aktualnej sytuacji będzie stanowiła niejako okazję do pogłębiana wiedzy w praktycznych kontekstach. Realizacja zajęć w języku angielskim oraz współpraca w ramach międzynarodowych podzespołów zadaniowych pozwoli młodzieży znacznie zwiększyć zasób słownictwa, poprawność komunikacji, swobodę wypowiedzi. Uczniowie będą mieć też okazję rozwijania i prezentowania swoich umiejętności tanecznych i muzycznych za granicą co będzie wynagrodzeniem za ich trud wkładany w treningi i występy.

Link do strony jednostki realizującej projekt: http://www.zsp2lowicz.pl/home.html

 

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Agencji Narodowej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.”


 

  • wfośgw

Nazwa zadania – „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu zrealizuje w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” zadanie pt. „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”.

W dniu 06.10.2023 r. została podpisana umowa nr 628/EE/D/2023 o dofinansowanie w formie dotacji. Projekt będzie realizowany od 06.10.2023 r. - 30.06.2024 r.

Koszt całkowity zadania – 65.730,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi  – 59.730,00 zł

Udział własny – 6.000,00 zł

Celem projektu jest: polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie nowej kreatywnej i pomysłowej pracowni edukacyjnej w szkole. Utworzenie nowej "Ekologicznej Pracowni " w dużej mierze ułatwi organizację pracy szkoły umożliwiając efektywniejsze nauczanie biologii jednocześnie w dwóch bardzo dobrze wyposażonych pracowniach. Wykorzystanie metod poglądowych umożliwia sprawne i skuteczne przyswajanie wiedzy przez uczniów. Uczniowie chętnie pracują na lekcjach na których wykorzystywane są nowoczesne technologie informatyczne oraz modele narządów czy procesów. Metody poglądowe pobudzają wyobraźnię uczniów i skuteczniej angażują ich do analizy prezentowanego problemu dzięki czemu nabywana przez uczniów wiedza jest dla nich łatwiejsza - prowadzi do precyzyjnego formułowania problemu badawczego, postawienia hipotezy, jej weryfikację i sformułowanie wniosku.

Opis projektu: Koncepcja „Ekologicznej Pracowni” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ w Łowiczu uwzględnia następujące działania:

1. Remont pracowni, który zakłada: wymianę instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia na LED, energooszczędne, malowanie całej, klasy, cyklinowanie i lakierowanie podłogi, montaż rolet w oknach.

2. Zakup nowoczesnych mebli: szafy i komody, regału na zakupione pomoce dydaktyczne, biurka dla nauczyciela, ławek i krzeseł dla uczniów.

3. Zakup nowoczesnego sprzętu elektronicznego: laptopa, monitora interaktywnego, wizualizera.

Wymienione sprzęty znacznie ułatwią nauczanie. Będzie można wykorzystać na lekcjach prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne. Ułatwi to sprawne wyszukiwanie i przetwarzanie informacji. Ponadto będą z niego mogli korzystać uczniowie pod nadzorem nauczyciela, co zachęci ich do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Wizualizer umożliwi udostępnienie uczniom określonych treści - schematów, analiz.

4. Zakup pomocy dydaktycznych: modele podziałów komórek, model DNA, odkryty tors, szkielet ludzki, mikroskop optyczny z kamerą, zestaw preparatów biologicznych i plansze dydaktyczne.

 

Link do strony jednostki realizującej projekt: www.zsp2lowicz.pl

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.zainwestujwekologie.pl, http://www.wfosigw.lodz.pl/.