Aktualności 2024

Wnioski o przyznanie nagrody „Łowicka Róża”

Informacja

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/139/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża" Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, iż w dniach od 30 marca do dnia 31 maja 2024 roku mogą być składane wnioski o przyznanie nagrody „Łowicka Róża”.

 Wniosek powinien zawierać:

 1. informacje o kandydacie do nagrody: imię i nazwisko lub nazwę kandydata oraz adres zamieszkania lub siedziby; 
 2. określenie kategorii, w której nagroda miałaby zostać przyznana; 
 3. rekomendacje i inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w dziedzinie działalności kulturalnej; 
 4. szczegółowe uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana; 
 5. informacje o podmiocie składającym wniosek: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres, adres mailowy; 
 6. podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji; 
 7. oświadczenie kandydata lub/i wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z procedurą przyznawania nagrody i zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. 

 Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

 1. organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łowickiego; 
 2. instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno - kulturalne, inne podmioty prowadzące działalność kulturalną na terenie Powiatu Łowickiego; 
 3. właściwa merytorycznie komisja Rady Powiatu Łowickiego; 
 4. organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną na terenie Powiatu Łowickiego.

Wzór wniosku został określony w załączniku do Uchwały Nr 386/2020 ZPŁ z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody ,,Łowicka Róża".

Regulamin przyznawania nagrody stanowi załącznik do Uchwały Nr XVIII/139/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża".

 

Cofnij