Aktualności 2024

Świadczenie wspierające - informacja

  • Informacja

LXXVII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) zwołuję LXXVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 31 stycznia 2024 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.


 

 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu  

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) zwołuję LXXVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 31 stycznia 2024 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad LXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4.       Przyjęcie wniosków do protokołu z LXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

5.       Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2023 rok.

6.       Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2023 rok.

7.       Przedstawienie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” za lata 2022 – 2023.

8.       Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2024 – 2027 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu. 

9.       Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2024 roku.

10.    Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę
Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

11.    Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

12.    Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Łowickiego.

13.    Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok.

14.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.

15.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.

16.    Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  

17.    Zakończenie obrad LXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.