ZSP nr 1 w Łowiczu

  • belka logotypów

Tytuł projektu – 2022-1-PL01-KA121-VET-000060501 w ramach akredytacji Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000047182.

Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Erasmus+.

Numer umowy:  2022-1-PL01-KA121-VET-000060501 z dnia 05.10.2022 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r. (15 miesięcy).

Wartość projektu i kwota dofinansowania: 56.918,00 EURO ( tj. 276.450,73 zł).

Celem projektu jest: wzrost kompetencji zawodowych oraz mobilność uczniów uczestniczących w projekcie, podniesienie kompetencji językowych poprzez praktyczną naukę zawodu i kontakt z językiem w środowisku pracy oraz podniesienie kompetencji społecznych. Celem jest ponadto utrzymanie europejskiego poziomu działalności szkoły, który przyczyni się do rozwoju wielu obszarów jej funkcjonowania, motywowanie kadry i uczniów do działania oraz wywarcie mierzalnego i pozytywnego wpływu na poziom kształcenia.

Opis projektu: W ramach projektu szkoła razem z partnerem włoskim, zrealizuje mobilność ponadnarodową 20 uczniów kształcących się na kierunkach: technik mechatronik, informatyk, mechanik pojazdów samochodowych. Praktyki zawodowe realizowane będą w przedsiębiorstwach zagranicznych. Efektem zrealizowanych działań będzie wyposażenie uczniów w wiedzę, kompetencje językowe oraz postawy pozwalające w efektywny sposób osiągnąć założone cele projektu.

Link do strony jednostki realizującej projekt: https://zspnr1.lowicz.pl/#home