Aktualności 2023

LXXIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) zwołuję LXXIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 22 listopada 2023 roku, godz. 14.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.


 

  www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad LXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

4.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2120E Żychlin – Grzybów – Jackowice – Bogoria Dolna odcinek Zalesie – Jackowice znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

5.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2732E Bogoria Górna – Bąków Dolny odcinek w m. Bąków Dolny znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

6.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

7.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

8.        Zakończenie obrad LXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij