Aktualności 2023

LXXIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXXIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 25 października 2023 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A. 


 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie obrad LXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2022/2023.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXII/450/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr LXX/436/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2023 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2023 – 2025”
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2024 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Łowiczu, obręb Bratkowice oznaczonej jako działki nr 8497/241 i 8516/5.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad LXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij