Aktualności 2023

LXX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 30 sierpnia 2023 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

 

 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

 

 

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie obrad LXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4.       Przyjęcie wniosków do protokołów z LXVIII i LXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

5.       Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.

6.       Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia
1 września 2023 roku.

8.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pomocy materialnej w formie stypendium przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

9.       Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

10.    Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/413/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2023 roku.

11.    Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXIV/416/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentem drogi powiatowej nr 2717E znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

12.    Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg powiatowych nr 5118E
i 2737E znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Bielawy.

13.    Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

14.    Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2023 i 2024.

15.    Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

16.    Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

17.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.

18.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.

19.    Wolne wnioski radnych i sprawy różne.

20.    Zakończenie obrad LXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij