Aktualności 2023

Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LXI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 25 stycznia 2023 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Powiatowym Programie Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego za lata 2021 – 2022. 
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 – 2036. 
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok. 
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr I/2/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego. 
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Koordynatorów Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. 
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji/zarządzenia. 
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2023 roku. 
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2120E Żychlin – Grzybów – Jackowice – Bogoria Dolna odcinek Jackowice – Bogoria Dolna znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny. 
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2716E Różyce – Jasieniec odcinek Kocierzew Północny – Lipnice znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. 
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030”. 
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu łowickiego. 
 20. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami. 
 21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 22. Wolne wnioski radnych i sprawy różne. 
 23. Zakończenie obrad LXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij