ZSP nr 3 w Łowiczu

  • belka logotypów

Tytuł projektu – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest wieloletnim rządowym programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu  do kultury i wiedzy. Powiat Łowicki na podstawie podpisanej Umowy nr 268/2022 z dnia 16.05.2022 r. z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Łodzi uzyskał dotacje celową.

Jednostka realizująca projekt – Technikum nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława  Stanisława  Reymonta w Łowiczu

Wartość projektu - 15.000,00 zł

Kwota dofinansowania – 12.000,00 zł

Wkład własny – 3.000,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 16.05.2022 r.-31.12.2022 r.

Celem głównym programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej wśród dzieci i młodzieży szkolnej dzięki uatrakcyjnieniu księgozbioru bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych. Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów.

Opis projektu: W ramach projektu zostaną zakupione książki i nowości wydawnicze nie będące podręcznikami w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów. Zakupione zostaną również nowe elementy wyposażenia do biblioteki.

Link do strony jednostki realizującej projekt: Edukacja | Zsp3 | Łowicz (zsp3lowicz.wixsite.com)


 

  • belka logotypów

Tytuł projektu – Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000010399 w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095807

Jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu

Źródło finansowania - Finansowanie 100 % środki unijne Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Erasmus+.

Numer umowy: nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000010399

Wartość projektu i kwota dofinansowania – 62.917,00 EURO (tj. 289.166,53 zł)

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: od 01.09.2021 r. do 30.11.2022 r.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest umożliwienie czerpania wiedzy i doświadczeń przez uczniów u zagranicznych przedsiębiorców, co przełoży się na ich komplementarny rozwój edukacyjny i zawodowy. Projekt ma na celu wspieranie młodzieży kształcącej się w konkretnych zawodach w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przekładających się na rozwój osobisty, zwiększenie ich szans na zatrudnienie lub założenie swojej działalności gospodarczej w branży turystycznej i usługowej oraz dołączenie do Europejskiego Rynku Pracy.

Opis projektu: projekt ma na celu rozwój współpracy międzynarodowej, w tym pogłębienie 2 dotychczasowych i ustanowienie min. 4 nowych partnerstw z podmiotami wybranych branży za granicą, dla rozwoju inicjatyw ZSP nr 3 przyszłości. Wzrost kompetencji społecznych w tym tolerancji i różnorodności, zawodowych, językowych dla uczniów, w związku z udziałem w projekcie i uczestnictwem w praktykach w środowisku międzynarodowym. Stworzenie możliwości odbycia zagranicznych praktyk/staży zawodowych dla 35 uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu, kształcących się w przynajmniej 4 kierunkach kształcenia zawodowego. Mobilność odbędzie się do Grecji. Włączenie uczniów mniejszych szansach, co będzie związane z aktywizacją zawodową oraz społeczną, a co za tym idzie ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego. Rozwój i dopasowanie do międzynarodowych standardów programy kształcenia zawodowego dla min. 4 zawodów: technik hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich. Wzmocnienie potencjału naszej szkoły poprzez budowę jej europejskiego wymiaru jako placówki realizującej działania związane z wszechstronnym rozwojem ucznia, w oparciu o kadrę i projekty europejskie. Wymiana dobrych praktyk związana ze współpracą 3 podmiotów międzynarodowych, przy uwzględnieniu sektora edukacji, w ramach którego znajdować się będzie kształcenie i szkolenia zawodowe. Rozwój potencjału kadry naszej szkoły w zakresie organizacyjnym oraz realizacji programów mobilności zagranicznej.