ZSP nr 4 w Łowiczu

  • logo NASK
  • logo Ministerstwa Cyfryzacji
  • logo OSE

Tytuł projektu - Szkolne Pakiety Multimedialne Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu otrzymało w 2021 roku 50 zestawów Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE. W skład pakietu wchodzi tablet Blow PlatinumTAB10 4G V1 wraz z usługą mobilnego dostępu do internetu, klawiatura bez przewodowa z etui, rysik. Szkolne Pakiety Multimedialne OSE zostały ufundowane przez Państwowy Instytut Badawczy NASK poprzez operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ich wartość wyniosła 48.523,50 zł.

Szkolne Pakiety Multimedialne OSE stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem.

Ten nowy sprzęt będzie stanowić pomoc dla uczniów i nauczycieli, przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takiej konieczności do realizacji zdalnego nauczania.

Link do strony szkoły: „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” dla łowickiego Ekonomika | ZSP nr 4 w Łowiczu (zsp4.lowicz.pl)


 

  • belka logotypów
  • belka logotypów

Tytuł projektu – „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP4 w Łowiczu

 Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Finansowanie - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Numer umowy -  2021-1-PMU-4288 z dnia 03.06.2022 r.

Wartość projektu i dofinansowania -  161.989,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 15.06.2022-14.12.2022 r. (6 miesięcy)

Głównym celem projektu: jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów w obszarach: wielojęzyczność, technologii cyfrowych, kulturowym, społecznym, uczenia się, rozumienia i tworzenia informacji.

Opis projektu: Projekt realizowany w ramach programu PO WER, sektor edukacja szkolna, akcja 1 Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów. W jego ramach odbędzie się mobilność edukacyjna uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 4 w Łowiczu, którzy udadzą się na dwa tygodnie do Grecji, gdzie z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej „Platon School” w Katerini realizować będą zaplanowany program merytoryczny. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczniów klas drugich i trzecich liceum, wybranych w drodze rekrutacji, oraz 3 nauczycieli będących opiekunami/mentorami młodzieży w trakcie wyjazdu.

W ramach działań projektowych szkoła zaangażuje uczestników przestrzegając zasad równości szans i niedyskryminacji poprzez odpowiednio skonstruowane kryteria rekrutacji. Zgodnie z założeniami szkoły będą realizować program wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów w obszarze cyfrowym oraz w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, opierając się o praktyczne i możliwe do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej umiejętności budowania, publikowania, promowania i wypełniania profesjonalną, wielojęzykową treścią stron internetowych.

Działania realizowane w trakcie mobilności zostaną poprzedzone gruntownym przygotowaniem uczestników. W ramach projektu planuje się wspólne przygotowanie stron internetowych promujących regiony, z których pochodzą uczniowie. Zajęcia będą prowadzone w kilkuosobowych międzynarodowych grupach, nastawione na praktyczną naukę i współpracę uczestników projektu. Pozwolą na wprowadzenie elementów rywalizacji, co dodatkowo podniesie efektywność działań. Praca w międzynarodowych grupach i nastawienie na jakość istotnie wpłynie na prospołeczne postawy uczniów oraz podniesienie ich kompetencji językowych.

Partnerzy projektu przeprowadzą ewaluację działań, zapewniając wysoki poziom ich realizacji oraz wpływając na trwałość rezultatów. W ostatnim etapie projektu planuje się upowszechnienie działań przez uczestników, szkołę oraz partnera, co zwiększy oddziaływanie projektu na otoczenie lokalne i europejskie.

Link do strony jednostki realizującej projekt: https://www.zsp4.lowicz.pl/ ; Mobilność 2022 – uczniowie liceum | ZSP nr 4 w Łowiczu (zsp4.lowicz.pl)