Aktualności 2022

Wysokość i podział dotacji w otwartym konkursie ofert

Na podstawie Uchwały Nr 1120/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2022 r. określona została wysokość i podział dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej poprzez organizację terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach w ramach Priorytetu DC Włączenie społeczne. Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania VX.2.1 Ustugi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Cofnij