Aktualności 2022

LII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) zwołuję LII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 29 czerwca 2022 roku o godzinie 13.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2021 rok i przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Łowickiego wotum zaufania.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do współpracy z Powiatem Hrubieszowskim.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru delegata Powiatu Łowickiego do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Łowickiego.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022 – 2025.
 17. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg i mostów – stan dróg i mostów w Powiecie Łowickim.
 18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij