Aktualności 2022

Nabór wniosków o przyznanie nagród

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/139/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża" Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, iż w dniach od 30 marca do dnia 31 maja 2022 roku mogą być składane wnioski o przyznanie nagrody „Łowicka Róża”.

Wniosek powinien zawierać:

1) informacje o kandydacie do nagrody: imię i nazwisko lub nazwę kandydata oraz adres zamieszkania lub siedziby;
2) określenie kategorii, w której nagroda miałaby zostać przyznana;
3) rekomendacje i inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w dziedzinie działalności kulturalnej;
4) szczegółowe uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana;
5) informacje o podmiocie składającym wniosek: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres, adres mailowy;
6) podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji;
7) oświadczenie kandydata lub/i wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z procedurą przyznawania nagrody i zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

1) organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łowickiego;
2) instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno - kulturalne, inne podmioty prowadzące działalność kulturalną na terenie Powiatu Łowickiego;
3) właściwa merytorycznie komisja Rady Powiatu Łowickiego;
4) organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną na terenie Powiatu Łowickieg

Wzór wniosku został określony w załączniku do Uchwały Nr 386/2020 ZPŁ z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody ,,Łowicka Róża".

Regulamin przyznawania nagrody stanowi załącznik do Uchwały Nr XVIII/139/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża".


Na podstawie Uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego” z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, iż w dniach od 30 marca do dnia 31 maja 2022 roku mogą być składane wnioski o przyznanie „Nagrody im. Władysława Grabskiego”.

Wniosek powinien zawierać:

1) informacje o kandydacie do nagrody: imię i nazwisko lub nazwę kandydata oraz adres zamieszkania lub siedziby;
2) uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana;
3) informacje o podmiocie składającym wniosek: imię i nazwisko łub nazwę oraz adres, adres mailowy;
4) podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji;
5) oświadczenie kandydata lub/i wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu i zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

1) organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łowickiego;
2) instytucje, związki i stowarzyszenia społeczno - gospodarcze;
3) przedsiębiorcy działający na terenie Powiatu Łowickiego;
4) właściwa merytorycznie komisja Rady Powiatu Łowickiego.

Wzór wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego".

Regulamin przyznawania nagrody stanowi załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego".

Cofnij