Aktualności 2022

L Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) zwołuję L Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 25 kwietnia 2022 roku o godzinie 13.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu za 2021 rok oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2022.
 8. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
 10. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2021 rok.
 12. Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim w roku 2021.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022 – 2025”.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022 – 2025”.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2022 – 2025.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na
  2022 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022 – 2025.
 18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad L Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij