Aktualności 2022

Konkurs ekologiczny pt. „Eko-jajo”

W celu kształtowania właściwych postaw ekologicznych wśród dzieci, rozwijania ich kreatywności oraz kultywowania tradycji wielkanocnych związanych ze Świętami Wielkiej Nocy organizuje się konkurs na wykonanie ozdoby wielkanocnej eko-jajo. Organizatorem jest Starosta Łowicki.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu Powiatu Łowickiego.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 pracę konkursową.
 3. Praca musi być wykonana w formie przestrzennej, w kształcie jajka o wysokości 20-25cm. Całość należy wykonać z materiałów naturalnych. (np. drewno, gałązki, suche kwiaty, bibuła, papier, sznurek, korek, masa papierowa, piórka, tkaniny itp.). Preferowane użycie surowców niepsujących się. Prace wykonane na styropianie lub plastiku nie biorą udziału w Konkursie.
 4. Do pracy konkursowej należy dołączyć pisemną informację zawierającą: a) imię, nazwisko i wiek ucznia, b) nazwę szkoły oraz klasę, c) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego i jego telefon kontaktowy lub e-mail oraz podpisane oświadczenia  (załącznik nr 1 i 2 do regulaminu).
 5. Eko-jajo należy dostarczyć do biura podawczego w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, pokój 21 w terminie 06.04.2022r. - 13.04.2022r.
 6. Prace dostarczone bez dokumentów, o których mowa w pkt. 4 nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałych w trakcie dostarczania.
 8. Wyboru 3 najlepszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Starostę Łowickiego w składzie 3 – osobowym, najpóźniej do 14.04.2022r.
 9. W przypadku znacznego zainteresowania Konkursem komisja konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień w liczbie przez siebie określonej.
 10. Kryterium oceny będą podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność oraz estetyka wykonania pracy.
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 14.04.2022r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu https://www.powiat.lowicz.pl/ oraz Facebooku Powiatu Łowickiego listy nagrodzonych uczestników. W informacji tej zamieszczony zostanie również termin uroczystego podsumowania Konkursu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.
 12. Przedstawiciele ustawowi laureatów są zobowiązani podpisać umowy o przeniesienie praw autorskich w dniu uroczystego podsumowania Konkursu (załącznik nr 3 do regulaminu).
 13. Laureaci Konkursu oraz wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane ze środków budżetu Powiatu Łowickiego.
 14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych
  i wyróżnionych prac dla swoich celów statutowych, bez jakichkolwiek ograniczeń.
 15. Zgłoszone do Konkursu prace, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać odebrane przez przedstawiciela ustawowego uczestnika Konkursu w terminie 04.2022r. – 29.04.2022r. Odbiór pracy należy potwierdzić na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 16. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 15 regulaminu, prace nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
 17. Wszystkie informacje o Konkursie i jego przebiegu umieszczane będą na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu http://www.powiat.lowicz.pl.
 18. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 46-811-53-23.

Cofnij