SOSW w Łowiczu

Aktywna tablica

Tytuł projektu - „Aktywna tablica”

 

Jednostka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu

 

Wartość projektu: 43.750,00 zł

Kwota dofinansowania: 35.000,00 zł

Wkład własny: 8.750,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: od 21.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” została przyznana na podstawie Umowy nr 336/2021 z dnia 21.10.2021 r. dotacja celowa przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Łodzi na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi, koncentracji oraz zaburzeniami procesów uczenia się dla Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu.

Dzięki pozyskanym środkom szkoła będzie kładła nacisk na rozwijanie u uczniów
i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnej, wprowadzone zostaną nowe formy terapii oraz przygotowywanie uczniów do życia w społeczeństwie.

W ramach projektu zakupiono: laptop wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do diagnozy i terapii, programy multimedialne Talent oraz pomoce dydaktyczne, które będą wspomagać bieżącą pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i programy multimedialne będą wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych, w terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i innych zajęciach o charakterze terapeutycznym oraz wspierającym.