ZSP nr 3 w Łowiczu

  • belka logotypów

Tytuł projektu - „Kształcenie zawodowe i staże – droga sukcesu uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu”
Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu - 813 335,83 PLN
            w tym: ze środków europejskich - 732 002,23 PLN
                      ze środków dotacji celowej - 40 666,78 PLN
Wkład własny - 81 333,60 PLN
Okres realizacji projektu - 01.09.2018 r. -  31.08.2020 r.

W 2018 r. realizowano kursy: cukiernictwa, fryzjerstwa, język angielski zawodowy, grafiki komputerowej oraz animacji czasu wolnego.
W 2019 r. planowana jest kontynuacja rozpoczętych kursów oraz rozpoczęcie kursów: dietetyki, doradztwa zawodowego, barman  barista, kiper oraz wizaż.

W ramach projektu zakupiono:
doposażenia pracowni gastronomicznej;
doposażenia pracowni fryzjerskiej i wizażu.


 

  • belka logotypów

Tytuł projektu - „Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim” w ramach  Programu  Erasmus +

Przyznane dofinansowanie - 62.072,00 EURO, czyli 263.762,54 PLN

W ramach projektu uczniowie kształcący się w zawodach gastronomicznych oraz hotelarskich  odbędą  dwutygodniowe praktyki  zawodowe w Niemczech.

Pierwsza grupa „gastronomiczna”: 18 uczniów i 2 opiekunów odbyła praktyki w dniach 25.02.2018 r.-10.03.2018 r. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu pedagogicznym, zawodowym i językowym.

Druga grupa „hotelarska” wyjedzie na praktyki w 2019 roku.


 

  • belka logotypów

Tytuł projektu - „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu” 
Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Numer umowy: POWERVET-2019-1-PL01-KA102-061937
Wartość projektu - 622 896,46 (PLN)
Kwota dofinansowania - 622 896,46 (PLN)
Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 01.09.2019 r. – 31.12.2020 r.

Cel projektu

Cel główny projektu to umożliwienie czerpania wiedzy i doświadczeń przez uczniów u zagranicznych przedsiębiorców, co przełoży się na ich komplementarny rozwój edukacyjny i zawodowy.

Opis projektu

Projekt „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu" jest organizowany dla uczniów, którzy kształcą się na kierunkach zawodowych: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Hotelarstwa. Projekt ma na celu pomoc w rozpoczęciu dorosłego życia zawodowego. Mobilność została opracowana na podstawie potrzeb uczniów, szkoły oraz regionalnych pracodawców, wśród których brakuje kreatywnego, samodzielnego i wyedukowanego pracownika z doświadczeniem zagranicznym.

Projekt zakłada min.:

  1. Umożliwienie wyjazdu 40 uczniom o mniejszych szansach na staż zagraniczny.
  2. Zorganizowanie wyjazdu na zagraniczne dwutygodniowe praktyki do Grecji dla 80 uczniów w ramach 2 kierunków kształcenia zawodowego: Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Technik hotelarstwa.
  3. Wspieranie młodzieży w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przekładających się na rozwój osobisty, zwiększenie ich szans na zatrudnienie lub założenie swojej działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz dołączenie do Europejskiego Rynku Pracy.
  4. Udoskonalenie umiejętności językowych uczniów, wzbogacenie słownictwa branżowego oraz poznawanie kultury Grecji.
  5. Projekt umożliwi uczniom zapoznanie się ze standardami pracy obowiązującymi w europie. Zniweluje także przeszkody związane z mobilnością zawodową, takimi jak: słaba znajomość języków obcych i brak przejrzystości kwalifikacji.
  6. Celem stażu jest zmiana mentalności w zakresie upowszechnienie ekologicznych form spędzania czasu w naszym rejonie. Urozmaicenie ich o turystykę rowerową, pieszą, konną. Dzięki poznaniu innych oczekiwań współczesnego klienta, nabędą wiedzę na temat stworzenia gospodarstw agroturystycznych, które w przyszłości będą miały szansę konkurować z innymi formami wypoczynku.
  7. Kolejny ważny cel projektu to wymiana doświadczeń między partnerami a pracodawcami, która wniesie nowe spojrzenie na kształcenie teoretyczne oraz praktyczne.

 

Aktualizacja:

W dniu 08.09.2020 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-061937 z dnia 17.09.2019 r. wydłużając termin realizacji projektu z 16 miesięcy do 24 miesięcy, zakończenie realizacji projektu przewiduje się z dniem 31.08.2021 r.