ZSP nr 2 w Łowiczu

 • belka logotypów

Projekt „Moje kompetencje – moja przyszłość”

 1. Tytuł projektu „Moje kompetencje – moja przyszłość”
 2. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 3. Numer umowy RPLD.11.03.01-10-0074/18 z dnia 30.10.2018 r.
 4. Wartość projektu: 1.600.229,77 zł
 5. Kwota dofinansowania: 1.440.206,79 zł w tym:
  • 1.360.195,30 zł – dofinansowanie z EFS
  • 80.011,49 zł – dofinansowanie ze środków dotacji celowej
 6. Wkład własny: 160.022,98 zł w tym:
  • 122.259,40 zł – wkład własny finansowy
  • 37.763,58 zł – wkład własny niepieniężny
 7. Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 do 31.08.2020
 8. Opis projektu: zwiększenie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 230 uczniów oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji 13 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży/praktyk oraz dodatkowych zajęć dla uczniów z zakresu: prowadzenia biura, dietetyki, cukiernictwa, kelnerstwa, barmaństwa, montażu komputerów, programowania, rolnictwa precyzyjnego/ agrotroniki, mechaniki precyzyjnej, języków obcych branżowych, wózków jezdniowych oraz przygotowania do matury z matematyki i studiów technicznych.
 • logo FRSE
 • logo Erasmus+

Projekt „Eurostart – praktyki zawodowe uczniów”

Tytuł projektu „Eurostart – praktyki zawodowe uczniów”

 1. Współfinansowany ze środków UE-EFS – dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+
 2. Numer umowy: 2018-1-PL01-KA102-048605 z dnia 06.08.2018 r.
 3. Wartość projektu: 109.206 EURO, tj. 465.872,80 zł
 4. Kwota dofinansowania: 109.206 EURO, tj. 465.872,80 zł
 5. Wkład własny: brak
 6. Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 do 31.08.2019
 7. Opis projektu:

Projekt zakłada uczestnictwo 60 uczniów oraz 6 opiekunów. Spośród uczniów wytypowane zostały trzy profile kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, logistyki w wypadku których realizacja projektu jest najbardziej uzasadniona. Dotyczy ona kierunków nauczania, w których kształcą się osoby ze środowisk wiejskich o mniejszych szansach (osoby o niskich dochodach, niepełna rodzina, niepełnosprawność), co może wpływać na ograniczenie ich możliwości. Projekt zakłada aktywizację tych osób. Kolejnym czynnikiem świadczącym o zasadności wyboru uczestników tych profili nauczania jest fakt, iż na lokalnym i regionalnym rynku pracy, mimo starań szkoły, dostęp do wartościowych i atrakcyjnych praktyk jest utrudniony ze względu na ograniczoną ilość podmiotów chcących przyjmować na staże zawodowe uczniów.

Cele szczegółowe projektu:

 • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły;
 • podniesienie poziomu usług edukacyjnych poprzez wymianę doświadczeń, poznanie nowych metod nauczania;
 • wzrost poziomu kwalifikacji kadry pedagogicznej;
 • rozwój kompetencji zawodowych uczniów;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom bezrobocia absolwentów szkoły;
 • wykorzystywanie podczas praktyk wiedzy nabytej podczas kształcenia w szkole;
 • zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku;
 • poprawa wizerunku szkoły oraz ucznia na zewnątrz;
 • promocja szkoły na obszarze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;
 • poprawa kompetencji językowych uczestników;
 • zwiększenie szans uczniów o specjalnych potrzebach, trudna sytuacja materialna, niepełna rodzina, niepełnosprawność;
 • zwiększenie motywacji uczniów;
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych i kulturowych.

 

 • logo FRSE
 • logo Erasmus+
 1. Tytuł projektu: „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”.
 2. Współfinansowany ze środków UE-EFS – dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+.
 3. Numer umowy: 2019-1-PL01-KA102-063715 z dnia 05.08.2019 r.
 4. Wartość projektu: 125 676,00 EURO, tj. 542 191,40 zł
 5. Kwota dofinansowania: 125 676,00 EURO, tj. 542 191,40 zł
 6. Wkład własny: brak
 7. Okres realizacji projektu: od 19.08.2019 r. do 18.12.2020 r.

Opis projektu: realizacja praktyk zagranicznych dla uczniów technikum: żywienia i usług gastronomicznych, informatyki, logistyki oraz technologii żywności. Celem wyjazdu jest Grecja, gdzie uczniowie na stażach będą zdobywać umiejętności w danym zawodzie.

Projekt zakłada mobilność 70 uczestników oraz 6 opiekunów, w ramach projektu w programie praktyk zawodowych wezmą uczestnicy o profilach kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych (15 uczestników), technik informatyk (20), technik logistyki (20), technik technologii żywności (15). Mobilność dla każdej grupy trwać będzie 14 dni, 2 dni podróży, 10 dni zajęć praktycznych, 2 dni programu kulturowego. Mobilność grupy o profilu TUGiŻ i logistycznym planowana jest w listopadzie 2019 roku natomiast druga mobilność profil technologii żywienia informatyki w kwietniu 2020 roku. Działania projektowe zostały tak podzielone ze względu na dbałość o jakość projektu, mniejsza liczba uczestników pozwoli na bardziej indywidualne podejście do każdego z nich. Praktyki będą odbywały się zgodnie z zatwierdzonymi przez Szkołę programami praktyk spójnymi z wytycznymi MEN. Programy praktyk zawarte w LA uwzględniają potrzeby kształcenia zawodowego w Szkole, potrzeby i zainteresowania uczniów, stanowią uzupełnienie oferty praktyk, które nie mogą być realizowane w Polsce oraz oczekiwania pracodawców, szczególnie lokalnych.

Celem projektu jest osiągnięcie min. rezultatów:

 1. Realizacja 70 mobilności uczniów w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik technologii żywności.
 2. Uzyskanie przez uczniów 70 certyfikatów: Europass – Mobility, Europass CV, Europass Paszport językowy, certyfikatów o uczestnictwie w projekcie wydanych przez Golden SUN oraz przedsiębiorstwa, w których uczniowie odbywali praktyki.  
 3. Zawarcie porozumienia o współpracy.
 4. Podniesienie wyników w nauce uczniów, wzrost kompetencji interpersonalnych oraz poczucia własnej wartości.
 5. Projekt oraz jego rezultaty będą promowane min. poprzez: co najmniej 1 spotkanie ewaluacyjne z uczestnikami i zaproszonymi gośćmi, rozpowszechnianie broszur informacyjnych, umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły i Powiatu Łowickiego.