II LO w Łowiczu

  • logo Erasmus+
  • logo FRSE

Tytuł projektu - „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania i kompetencji kluczowych uczniów” 

 

Źródło finansowania – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Numer umowy: 2019-1-PL01-KA229-065785_1

Wartość projektu – 35.136 Euro tj. 154.124,06 zł

Kwota dofinansowania – 35.136 Euro

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych uczestników mobilności. Działania projektu będą skupione na podniesieniu poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych, cyfrowych, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, uczenia się, rozumienia i tworzenia informacji, kompetencji osobistych i społecznych.

 

Opis projektu:

Tematem przewodnim projektu jest dziedzictwo kulturowe regionów krajów partnerskich – Polski, Włoch i Grecji. Projekt będzie obejmował wyjazdy uczniów do szkół partnerskich. Podczas mobilności zorganizowane zostaną warsztaty u każdego z partnerów, poświęcone różnym aspektom kultury ludowej, sztuki, tradycji i zwyczajów regionu. W ramach tych wyjazdów uczniowie poznają inne kultury europejskie oraz nawiążą kontakty z młodzieżą ze szkół partnerskich. Udział w projekcie wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły, wzmocni motywację uczniów do nauki języków obcych i będzie jednocześnie skutecznym elementem promocji placówki i naszego regionu.

 

Aktualizacja: W  dniu 01.07.2021 r. dokonano podpisania Aneksu nr 1 do umowy przedłużając termin finansowania i realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r.


 

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. ”W zgodzie z przyrodą – w zgodzie z Ziemią” przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

 

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu realizuje program w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” - utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „W zgodzie z przyrodą – w zgodzie z Ziemią” przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

 

Koszt całkowity zadania – 47.162,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi  – 42.446,00  zł

Udział własny – 4.716,00 zł

 

Projekt jest realizowany od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. Obejmuje utworzenie szkolnej pracowni edukacyjnej przez: dokonanie prac remontowych, wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne tj. laptop, monitor interaktywny, laboratorium matematyczno-przyrodnicze, stoły , ławki oraz  różnorodne pomoce i środki dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.zainwestujwekologie.plhttp://www.wfosigw.lodz.pl/


 

Tytuł projektu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Jednostka realizująca : II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

 

Wartość projektu – 15 000,00 zł

Kwota dofinansowania – 12 000,00 zł

Wkład własny – 3 000,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 12.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Dotacja celowa przyznana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na podstawie umowy Nr 272/2019 z dnia 12.06.2019 r.

Cel dotacji: 

Dotacja celowa udzielona została na realizację w roku 2019 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Programu - „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” polegających na wspieraniu organów prowadzących szkoły poprzez zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.