Wiedza plus sport

 • belka logotypów

Nazwa Projektu: „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego”
Nr Projektu: WND-RPLD.07.04.03-10-0049/19

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach VII Osi priorytetowej: Infrastruktura dla usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna, została podpisana w dniu 19 sierpnia 2020 roku.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze Powiatu Łowickiego poprzez inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie placówek edukacyjnych.

Cele szczegółowe projektu:

 • zapewnienie prawidłowych warunków kształcenia ogólnego,
 • zagwarantowanie możliwości nabywania wiedzy w warunkach komfortowych,
 • poprawa jakości i funkcjonalności bazy dydaktycznej na obszarze Powiatu Łowickiego,
 • możliwość realizowania przez Powiat Łowicki zadań z zakresu edukacji publicznej na odpowiednim poziomie,
 • poprawa warunków nauczania w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy,
 • poprawa dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej,
 • zwiększenie motywacji uczniów do efektywniejszej nauki dzięki podniesieniu atrakcyjności zajęć dydaktycznych,
 • zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 • poprawa wizerunku Powiatu Łowickiego jako regionu inwestującego w rozwój kształcenia ogólnego.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 667 351,87 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 675 761,53 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 608 185,37 PLN

Wkład własny na realizację Projektu: 383 404,97 PLN

Wielofunkcyjne boisko w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

 • zdjęcie boiska_1
 • zdjęcie boiska_2
 • zdjęcie boiska_3
 • zdjęcie boiska_4
 • zdjęcie boiska_5
 • zdjęcie boiska_6
 • zdjęcie boiska_7
 • zdjęcie boiska_8
 • zdjęcie boiska_9
 • zdjęcie boiska_10
 • zdjęcie boiska_11
 • zdjęcie boiska_12

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

 • platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • pracownia językowa
 • pracownia językowa
 • pracownia językowa
 • pracownia językowa
 • sala gimnastyczna

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

 • platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • pracownia językowa
 • pracownia językowa
 • pracownia matematyczna
 • siłownia
 • siłownia
 • siłownia
 • siłownia

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

 • pracownia geograficzna
 • pracownia geograficzna
 • pracownia geograficzna
 • pracownia językowa
 • pracownia językowa
 • pracownia matematyczna
 • pracownia matematyczna
 • pracownia matematyczna
 • pracownia matematyczna
 • siłownia
 • siłownia
 • siłownia
 • siłownia
 • siłownia
 • siłownia