SOSW w Łowiczu

 • belka logotypów

Nazwa projektu – „Samodzielni w życiu i pracy”

 

Umowa nr RPLD.11.03.01-10-0043/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach XI Osi priorytetowej: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe została podpisana w dniu 23.06.2020 roku.

Jednostka realizująca projekt - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu

Źródło finansowania - współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu – 1.431.257,88 zł

Kwota dofinansowania – 1.288.132,09 zł

(90% wartości projektu w tym: 1.216.569,19 zł budżet środków europejskich i 71.562,90 zł środki budżetu Państwa)

Wkład własny ogółem – 143.125,79 zł

(10% wartości projektu w tym: wkład finansowy 138.973,79 zł i wkład niepieniężny 4.152,00 zł)

Okres realizacji projektu - od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r.

 

Cel projektu: Dostosowanie, kierunków kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia oraz w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, funkcjonujących w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów i podniesienie kompetencji kluczowych (matematycznych i informatycznych) niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego.

Opis projektu: Grupę docelową stanowi funkcjonujące w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia kształcąca w kierunkach kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi gastronomii, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształcąca w kierunkach pracownik pomocy obsługi hotelowej, pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni, ogrodnik oraz nauczyciele kształcenia zawodowego.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa Łódzkiego. W ramach projektu będą realizowane zadania podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów, prowadzone będą między innymi zajęcia z technologii:

 • gastronomicznej,
 • zajęcia cukiernictwa,
 • przygotowanie potraw mięsnych,
 • zajęcia z cukiernictwa z elementami, carvingu oraz dekoracji potraw,
 • baristyka,
 • profesjonalnej recepcji,
 • zajęcia ogrodnictwa oraz konserwacja terenów zieleni,
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki i informatyki,
 • odbędą się praktyki zawodowe w zakładach pracy.

Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego nastąpi poprzez udział w odpowiednich kursach i szkoleniach. W ramach realizacji projektu planowane jest utworzenie nowoczesnych pracowni gastronomicznych, pracowni obsługi hotelowej oraz warsztatów z zakresu ogrodnictwa. Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w niezbędne urządzenia potrzebne do nauki zawodu oraz nowoczesny sprzęt multimedialny między innymi:

 • nowoczesne meble gastronomiczne,
 • sprzęt gastronomiczny dla każdego uczestnika zajęć (robot planetarny, blender, maszynka do mielenia mięsa), ekspres do kawy, warnik do wody,
 • urządzenia pomiarowe i diagnostyczne (wagi elektroniczne, miarki kuchenne)
 • zmywarka, szafa chłodniczo-mroźnicza, wyparzarka, piekarnik, odkurzacz z funkcją prania, pralko-suszarka,
 • glebogryzarka spalinowa, kosiarka spalinowa, wertykulator spalinowy, odśnieżarka,
 • tablice interaktywna, komputery, drukarki, projektory, ekrany projekcyjne, aparat fotograficzny.

 

Tytuł projektu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

W ramach wieloletniego rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 została przyznana na podstawie podpisanej Umowy nr 351/2020 z dnia 18.08.2020 r. dotacja celowa przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Łodzi dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi.

Jednostki realizujące: Szkoła Podstawowa Specjalna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu oraz Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi.

Wartość projektu –  6.200,00 zł

Kwota dofinansowania – 4.960,00 zł

Wkład własny –  1.240,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 18.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Cel projektu: Realizacja w roku 2020 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Programu. Zwiększenie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Opis projektu: W ramach projektu zostaną zakupione książki i nowości wydawnicze nie będące podręcznikami w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Uczniowie min. poprzez prowadzanie lekcji bibliotecznych, spotkań czytelniczych, organizowanie konkursów promujących czytelnictwo będą zachęcani do czytania książek dzięki czemu nastąpi zwiększenie poziomu czytelnictwa wśród młodzieży.


 

Tytuł projektu - „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 została przyznana na podstawie podpisanej Umowy nr 235/2020 z dnia 29.06.2020 r. dotacja celowa przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Łodzi dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni).

Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa Specjalna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu

Wartość projektu: 100.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 80.000,00 zł

Wkład własny: 20.000,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 29.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

Cel dotacji: Dotacja celowa udzielona została na realizację w roku 2020 zadań ujętych w ramach modułu 3 Programu - „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni).

Opis projektu: Pozyskane środki w ramach projektu zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń kuchni i stołówki, zakup sprzętów do kuchni oraz nowoczesnych mebli. Doposażenie, adaptacja i poprawa standardu kuchni i jadalni zapewni całodzienny posiłek dla dzieci i uczniów placówki bez konieczności podziału na kilka pór obiadowych, przygotowywanie zróżnicowanych posiłków z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Zakup nowych urządzeń wzbogaci warsztat pracy dla uczniów szkoły branżowej odbywających praktyki przygotowujące do zawodu – kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, a także rozwijanie zainteresowań w trakcje wielorakich zajęć kulinarnych.


 

 • belka logotypów

Nazwał projektu – „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK - Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu 

Umowa nr RPLD.11.01.01-10-B022/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach XI Osi priorytetowej: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna została podpisana w dniu 08.07.2020 roku.

Jednostka realizująca projekt - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu

Źródło finansowania - współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu – 598.971,93 zł

Kwota dofinansowania -  509.126,14 zł (85% wartości projektu)

Wkład własny ogółem -  89.845,79 zł

(15% wartości projektu w tym: 61.852,15 zł wkład finansowy, 27.993,64 zł wkład niepieniężny)

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu -  od 2020.06.01 do 2021.06.30

Cel projektu: Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej.

Opis projektu: Projekt będzie realizowany na terenie województwa Łódzkiego. Grupę docelową stanowi funkcjonujące w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu Przedszkole Specjalne oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego.

W ramach projektu zostaną wyposażone trzy sale przedszkolne oraz pięć gabinetów specjalistycznych min.: logopedycznego, psychologa, terapełtycznych. Dzieci będą korzystać z zajęć specjalistycznych wyrównujących stwierdzone deficyty: terapii polisensorycznej, terapii usprawniającej narządy ruchu (stymulującej rozwój psychoruchowy), alternatywnych metod komunikacji, terapii z elementami metody Montessori, terapii behawioralnej i poznawczo- behawioralnej, terapii tyflopedagogicznej, hipoterapii oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe: technologia i kodowanie w edukacji przedszkolnej. W ramach projektu nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, co zapewni wysoką jakość edukacji przedszkolnej.

Projekt przyczyni się do dostosowania miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami na terenie powiatu łowickiego oraz podniesienie jakości i rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej.