ZSP nr 2 w Łowiczu

  • belka logotypów

Nazwa projektu - „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”

Umowa nr RPLD.11.03.01-10-0056/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach XI Osi priorytetowej: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe została podpisana w dniu 28.08.2020 roku.

Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Źródło finansowania: współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu – 1.932.174,46 zł

Kwota dofinansowania -  1.738.957,01 zł

(90% wartości projektu w tym: 1.642.348,29 zł budżet środków europejskich 96.608,72 zł środki budżetu Państwa)

Wkład własny ogółem –  193 217,45 zł

(10% wartości projektu w tym: wkład finansowy 132.587,98 zł, wkład niepieniężny 60.629,45 zł)

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu - od 2020-09-01 do 2022-08-31

 

Cel projektu: Celem projektu jest dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kierunków kształcenia zawodowego w ZSP nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz podniesienie u 76 (46K/30M) uczniów szkoły kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 214 uczniów (88K/126M) ZSP 2, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji 12 nauczycieli (10K/2M) kształcenia zawodowego, modernizacje i doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych, organizację dla uczniów staży, dodatkowych zajęć / szkoleń spośród których wsparciem w projekcie zostanie objętych 12 nauczycieli (10K/2M) z kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik logistyk, technik informatyk.

Opis projektu: Projekt będzie realizowany na terenie województwa. Grupę docelową stanowi funkcjonujące w ramach ZSP nr 2 Technikum nr 2 kształcące w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu. Uczniowie z wyżej wymienionych kierunków spośród wsparciem zostanie objętych 214 uczniów (88K/126M). Nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe w ZSP nr 2, spośród których wsparciem w projekcie zostanie objętych 12 nauczycieli (10K/2M) z kierunków: technik  żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik logistyk, technik informatyk. Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego odbędzie się poprzez udział w kursach i szkoleniach.

W ramach projektu będą realizowane zajęcia i kursy z zakresu: dietetyki, cukiernictwa, kuchni różnych narodów, żywności molekularnej, kursu kelnersko-barmańskiego, kółka żywienia, przetwórstwa rolno – spożywczego, agroturystyki, języka angielskiego branżowego, rolnictwa ekologicznego i precyzyjnego, agrotroniki, logistyki, programowania logiką, montażu komputerów i języka niemieckiego branżowego oraz zajęć z matematyki rozwijających kompetencje kluczowe. W zakresie kształcenia zawodowego będą organizowane staże i praktyki dla uczniów we współpracy z pracodawcami. Zostanie przeprowadzona modernizacja i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów technik: informatyk, logistyk, żywienia i usług gastronomicznych, agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zapewniając wysoką jakość kształcenia i realizacje podstawy programowej kształcenia zawodowego.


 

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Tytuł projektu - „Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusz Kościuszki w Łowiczu”

 

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusz Kościuszki w Łowiczu zrealizuje zadanie pt. „Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusz Kościuszki w Łowiczu”. W dniu 16.12.2020 r. została podpisana umowa nr 668/EE/D/2020 o dofinansowanie w formie dotacji. Projekt będzie realizowany w terminie 14.09.2020 r. - 30.04.2021 r.

Koszt całkowity zadania – 55.600,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 50.000,00 zł

Udział własny –  5.600,00 zł (w tym 600,00 zł środki z Rady Rodziców)

Celem projektu jest utworzenie zewnętrznego punktu dydaktycznego-ekopracowni przy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu. W ramach projektu zostaną utworzone ogrody tematyczne min.: ogród roślin kwasolubnych, runa leśnego, dla ptaków, ziół wieloletnich, z kolorowych liści i kwiatów, roślin miododajnych. W części rekreacyjno – dydaktycznej zostaną ustawione ławki i stoły dzięki czemu będą mogły odbywać się zajęcia lekcyjne, a podczas przerw uczniowie odpoczywać na świeżym powietrzu. Utworzona zostanie również zielona klasa poprzez postawienie altany z ławkami i krzesłami na utwardzonej powierzchni, do której zostanie doprowadzona sieć komputerowa i instalacja elektryczna. W ramach projektu zostaną zakupione min.: rośliny i zioła wieloletnie, wiata/altana z wyposażeniem, ławki, stoły, poprowadzony zostanie system nawadniający, zawieszone domki i budki dla owadów i ptaków, karmniki i poidełka. „Zielony zakątek na Blichu” będzie ogrodem przyszkolnym, kolorowym, ale przede wszystkim uczącym zachowań proekologicznych. Z terenu przy szkole będzie mogło korzystać jednocześnie kilka klas zarówno z przedmiotów ścisłych jak i wychowania fizycznego.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.zainwestujwekologie.plhttp://www.wfosigw.lodz.pl/

Link do strony jednostki realizującej projekt http://www.zsp2lowicz.pl/home.html