ZSP nr 1 w Łowiczu

  • belka logotypów

Nazwa projektu  „Od stażysty do specjalisty”

Umowa nr RPLD.11.03.01-10-0005/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach XI Osi priorytetowej: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe została podpisana w dniu 08.07.2020 roku.

Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

Źródło finansowania -  współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu -  1.115.970,06 zł

Kwota dofinansowania -  1.004.373,05 zł

(90% wartości projektu w tym: 948.574,55 zł budżet środków europejskich i 55.798,50 zł środki budżetu Państwa)

Wkład własny ogółem – 111.597,01 zł

(10% wartości projektu w tym: wkład finansowy – 101.229,01 zł, wkład niepieniężny – 10.368,00 zł)

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu -  od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r.

 

Cel projektu: Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Opis projektu: Projekt będzie realizowany na terenie województwa Łódzkiego. Grupę docelową stanowi funkcjonujące w ramach ZSP nr 1 Technikum kształcące w zawodach technik informatyk i technik mechatronik. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów, przeszkoleni zostaną 2 nauczycieli (1M/1K) oraz zapewnione staże zawodowe dla 60 uczniów. Zostanie przeprowadzona adaptacja pracowni zawodowych hybrydowej (dla różnych kierunków kształcenia) oraz zakupione do niej nowoczesne wyposażenie zgodnie z najnowszymi technikami i technologiami zapewniając wysoką jakość kształcenia i realizacje podstawy programowej kształcenia zawodowego.

Założenia projektu powstały bezpośrednio na podstawie wniosków z diagnozy szkolnej zatwierdzonej przez organ prowadzący. Projekt poprzez zaplanowane kompleksowe działania przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego. W działania projektu zostanie włączone otoczenie społeczno-gospodarcze. Celem projektu jest również zwiększenie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Łowiczu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 60 uczniów ( w tym 5K ).


 

  • logo Erasmus+
  • logo_frse_kontra_granatowe
  • logo UE

Tytuł projektu - „ZSP 1 Łowicz kształci w Europie-edycja 2020”

 

Jednostka realizująca projekt: Zespól Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

Współfinansowanie - środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ERASMUS+.

Numer umowy: 2020-1-PL01-KA102-080965 z dnia 30.09.2020 r.

Wartość zadania i dofinansowania – 91.005 EURO (tj. 399.703,06 zł).

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 01.09.2020 r. - 28.02.2022 r. (18 miesięcy).

 

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania, rozwój kompetencji i poziomu kluczowych umiejętności zawodowych w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy, dzięki praktyce w zakładach pracy na rynku europejskim.

Opis projektu:

W ramach projektu zaplanowano dwutygodniowe zagraniczne praktyki do Włoszech i Grecji łącznie dla 50 uczniów w ramach kierunków kształcenia zawodowego technik mechatronik (10), technik informatyk (10), technik pojazdów samochodowych (10), technik mechanik (10), technik elektryk (10) oraz 5 opiekunów ZSP nr 1 w Łowiczu.

Uczestnicy odbędą praktyki w firmach branży odpowiedniej do ich kierunku kształcenia w międzynarodowym środowisku pracy, doświadczając realnych warunków zatrudnienia. Praktyki zostaną poprzedzone przygotowaniem kulturowym, pedagogicznym i językowym. Projekt ma na celu zwiększenie motywacji uczniów, a także ich szans na znalezienie pracy. Projekt zakłada wzrost kompetencji dydaktycznych i językowych 5 nauczycieli-opiekunów. Wzrost kompetencji językowych i zawodowych 50 uczniów. Aktywizację młodzieży o zmniejszonych szansach. Wzrost kompetencji zarządzania 2 pracowników Szkoły. Oczekiwanym efektem projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji oraz jej właściwe udokumentowanie, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów szkoły na rynku pracy. Mobilność uczniów ZSP Nr 1 oraz praktyki u zagranicznych partnerów wzmocnią potencjał młodzieży wchodzącej na rynek pracy oraz poprawią wizerunek szkoły. Projekt zakłada rozszerzenie współpracy międzynarodowej i nawiązanie nowych kontaktów z firmami zagranicznymi przez realizację projektu z nowym Partnerem.

Link do strony realizatora projektu: http://zspnr1.lowicz.pl/