aktualności 2021

XLII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) zwołuję XLII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 29 września 2021 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o naborze do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
 6. Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena przygotowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Rodzina
  z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Konkurs: RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024.
 13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 15. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij