aktualności 2021

XXXVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 1 czerwca 2021 roku o godzinie 14.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Łowickiego dotyczącego opracowania studium korytarzowego dla zadania „Budowa obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych Nr 14, 70
    i 92” na terenie Powiatu Łowickiego.
  4. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij