aktualności 2021

XXXV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 26 maja 2021 roku o godzinie 13.00. Sesja odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/247/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2021-2025.
 8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności
  w okresie między sesjami.
 10. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij