Powiat Łowicki

BIP

Data

6 maja 2021

Imieniny

Filipa, Jakuba

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Stypendia unijne szansą na maturę – pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
 • -

15.12.2007r. -  Informacja dotycząca stypendiów unijnych - zakończenie projektu

Z dniem 31 października 2007 r. zakończyła się realizacja trzeciego już projektu realizowanego przez Powiat Łowicki w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Jego celem było wsparcie finansowe młodzieży wiejskiej w celu wyrównania jej szans edukacyjnych z młodzieżą zamieszkującą tereny miejskie oraz pokonania przez nią barier w dostępie do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Projekt nosił nazwę: „Stypendia unijne szansą na maturę – pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007”.

Adresowany był do uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych i niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Łowicki, na stałe zameldowanych na terenach wiejskich, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przy czym ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych i niski poziom dochodów w powiecie łowickim w pierwszej kolejności pomocą zostały objęte osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

W październiku br. Powiatowa Komisja Stypendialna wyłoniła dodatkowych stypendystów, którzy do tej pory znajdowali się na liście rezerwowej, tzn. ich wnioski spełniały warunki określone w Regulaminie przyznawania stypendium, ale początkowo nie otrzymali stypendiów ze względu na brak środków pieniężnych. Dodatkowe środki powstały dzięki oszczędnościom w ramach innych wydatków projektu.

Ostatecznie spośród 118 osób znajdujących się na liście rezerwowej 18 osób otrzymało całą pulę stypendium, tj. 1.500,00 zł (150 zł za 10 miesięcy roku szkolnego 2006/2007), zaś 19 osób weszło na miejsce stypendystów wykluczonych z projektu i otrzymało stypendium w kwocie pomniejszonej o pulę wykorzystaną przez osobę wykluczoną wcześniej z projektu. W sumie stypendium otrzymało 37 osób z listy rezerwowej.

Stypendia te wypłacone zostały jednorazowo pod koniec października br. Tak późny termin wypłaty wyniknął z problemów, jakie pojawiły się w początkowej fazie wyłaniania stypendystów z listy rezerwowej. Okazało się bowiem, że niektórzy z uczniów o najniższych dochodach (czyli tych, którzy w pierwszej kolejności kwalifikowali się do otrzymania stypendium) przekroczyli dozwolony Regulaminem przyznawania stypendium limit godzin nieusprawiedliwionych (jeden z dodatkowych warunków otrzymania stypendium). Poza tym brak było jednolitych wytycznych dotyczących przyznawania i naliczania stypendium w takich przypadkach. W związku z tym do czasu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy wypłata została wstrzymana.

Łączna kwota projektu to 725 000 zł, zaś całkowite wydatki poniesione na jego realizację wyniosły 724 994,52 zł, z czego na stypendia dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych - 486 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki, zostało wydane 700 500,00 zł.

drukuj ()

31.07.2007r. - Informacja o wyniku przeprowadzenia badania ofert złożonych na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pt. „Stypendia unijne szansą na maturę – pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007"

     Starostwo Powiatowe w Łowiczu informuje, że w wyniku przeprowadzenia badania ofert złożonych na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pt. "Stypendia unijne szansą na maturę - pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 2.2 ZPORR "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" oraz ze środków budżetu państwa wybrano Wykonawcę :
Kancelaria Audytorska GASPARD Sp. z o.o.
Plac Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa.

    Przy wyborze oferty brano pod uwagę cenę za wykonanie zamówienia o zakresie określonym w zaproszeniu, przy spełnieniu wymagań dotyczących kwalifikacji, doświadczenia w zakresie przeprowadzania audytu oraz kondycji finansowej Wykonawcy.
 
    Wyżej wskazany Wykonawca dołączył do oferty wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w zaproszeniu oraz w wytycznych Instytucji Zarządzającej ZPORR na temat audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2006 r.

    Firmy, do których skierowano zaproszenia do złożenia ofert:

 1. InfoAudit Sp. z o.o.
  ul. Puławska 479
  02-844 Warszawa
 2. Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o.
  ul. Matejki 4
  40-077 Katowice
 3. Kancelaria Audytorska GASPARD Sp. z o.o.
  Plac Dąbrowskiego 1
  00-057 Warszawa
 4. Konsorcjum w składzie:
  - WASKO S.A.
  ul. Berbeckiego 6
  44- 100 Gliwice
  - Janusz Smoliński działalność gospodarcza
  Al. Obrońców Warszawy 14/32
  05-850 Ożarów Mazowiecki
 5. AUDSULTING
  Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa
  Mgr Edward Wolnik
  ul. Libelta 12/10
  85-080 Bydgoszcz

drukuj ()

28.06.2007r. - Analiza ankiet złożonych przez Beneficjentów Ostatecznych projektu pt. "Stypendia unijne szansą na maturę – pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007"

Lp.

Treść pytania

Możliwe odpowiedzi

Udzielone odpowiedzi

1.

Płeć

kobieta

231

mężczyzna

218

2.

Wiek

16 lat

27

17 lat

154

18 lat

107

19 lat

110

20 lat

48

21 lat

2

22 lata

1

3.

Miejsce zamieszkania

wieś

449

miasto

0

4.

Województwo

łódzkie

445

mazowieckie

4

5.

Miejsce nauki

Łowicz

375

Zduny

43

Zduńska Dąbrowa

31

6.

Odległość od miejsca zamieszkania do miejsca pobierania nauki.

do 10 km

136

11 - 20 km

224

21 - 30 km

77

powyżej 30 km

12

7.

Dochód na jedną osobę w rodzinie przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

0 -100

48

100 -200

220

200 - 350

181

8.

Czy przed rozpoczęciem udziału w projekcie miałeś/łaś trudności związane z podjęciem/ kontynuowaniem  nauki?

tak

122

nie

320

9.

Jeśli tak, to z  czego wynikały utrudnienia w nauce? (możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi)

Kwestia finansowa

110

Trudności z dotarciem do miejsca nauki

60

Brak wiary we własne możliwości

18

Inne (jakie?)

0

Nie było żadnych utrudnień

176

10.

Czy koszty związane z pobieraniem nauki są dużym obciążeniem dla budżetu Twojej rodziny?

tak

350

nie

83

11.

Czy miałeś/łaś konkretne oczekiwania względem projektu przed jego rozpoczęciem?

tak

356

nie

80

12.

Jeśli tak, to czego oczekiwałeś/łaś od uczestnictwa w projekcie przed jego rozpoczęciem? (proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi)

możliwość dofinansowania nauki

314

możliwość kontynuowania nauki na poziomie wyższym

233

pomoc w ukończeniu nauki  na dotychczasowym poziomie

97

pomoc zdobyciu świadectw, tytułów

91

pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego

92

poprawa samooceny i wzrostu pewości siebie

67

inne oczekiwania (jakie?)013.Jak ogólnie oceniasz pomoc jaką zapewnia udział w projekcie w skali od 1 do 10? 102039414562653785888951106614.Czy wiedziałęś, że projekt, w którym bierzesz udział współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?tak428nie10

drukuj ()

21.06.2007 r. - Analiza protokołów z rozmów z Beneficjentami Ostatecznymi

    W czerwcu 2007 r. odbyły się rozmowy z Beneficjentami Ostatecznymi projektu pt: "Stypendia unijne szansą na maturę-pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007" przeprowadzone przez pedagogów szkolnych, wychowawców lub innych pracowników szkół. Z protokołu przeprowadzonego na tę okoliczność wynika, że na pytania:

 • Czy rozumiesz założenia i cel projektu?
 • Czy pomoc jaką otrzymałeś w ramach projektu ułatwia zdobywanie przez Ciebie wykształcenia?
 • Czy stypendium polepszyło sytuację materialną Twojej rodziny?
 • Czy środki finansowe otrzymywane w ramach stypendium w całości przeznaczasz na pokrycie kosztów związanych z nauką?
 • Czy przyznane stypendium mobilizuje Cię do osiągnięcia lepszych wyników w nauce?

w większości Beneficjenci udzielili odpowiedzi twierdzących. Fakt ten świadczy o tym, iż stypendyści rozumieją założenia i cel projektu. Pomoc jaką otrzymali w ramach projektu sprawiła, że polepszyła się sytuacja finansowa ich rodzin - podniósł się status społeczny osób pobierających stypendium. Uzyskane środki finansowe przeznaczyli na pokrycie kosztów związanych z nauką (na zakup książek, podręczników, przyborów szkolnych, stroju sportowego oraz na pokrycie kosztów związanych z przejazdem do szkoły). Zdaniem uczniów wsparcie, jakie zapewnia udział w projekcie, ułatwia zdobycie wykształcenia, mobilizuje ich do osiągnięcia lepszych wyników w nauce. Beneficjenci Ostateczni dostrzegają w projekcie wiele innych zalet niż tylko możliwość pozyskania środków pieniężnych niezbędnych do pobierania nauki. Przyznane stypendium zmobilizowało ich do inwestowania we własne wykształcenie. Ich plany na przyszłość wiążą się z dalszą edukacją. Uważają, że wykształcenie ułatwi im start w dorosłe życie, pomoże w znalezieniu dobrze płatnej pracy, która sprawi, że staną się niezależni finansowo. Dzięki udziałowi w projekcie zaczęli  rozwijać własne zainteresowania i własną osobowość. Otrzymywane stypendium na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki znacznie odciąża budżet rodzin, stąd pojawia się możliwość udziału uczniów z rodzin mniej zamożnych w wycieczkach szkolnych oraz możliwość pobierania korepetycji.
    Ocena wpływu projektu na osobowość Beneficjentów Ostatecznych okazała się bardzo pozytywna. Realizacja projektu stypendialnego przyniosła wiele korzyści. Zadania i cele projektu zostały osiągnięte. Dzięki otrzymanemu wsparciu uczniowie z najbiedniejszych rodzin mają ułatwiony dostęp do edukacji na szczeblu ponadgimnazjalnym. Stypendia na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki przyczyniają się do likwidacji barier w dostępie do kształcenia, na które z powodów materialnych napotyka młodzież wiejska. Realizacja projektu odniosła rezultaty miękkie: znacząco wpłynęła na postawy i cechy charakteru Beneficjentów Ostatecznych, którzy dzięki wsparciu nabyli zdolności motywacyjne.

drukuj ()

11.04.2007r. - Pierwsze wypłaty przyznanych stypendiów

    W okresie przedświątecznym szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Łowicki dokonały pierwszej wypłaty stypendiów przyznanych w ramach projektu pt. „Stypendia unijne szansą na maturę – pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007”. Zgodnie z Regulaminem przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007 warunkiem przekazywania stypendium w formie finansowej jest przedłożenie przez stypendystę oświadczenia o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne oraz zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych podpisanego przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez Dyrektora.

    Na podstawie przedłożonych zaświadczeń o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych wypłacono stypendia należne za miesiące wrzesień – grudzień 2006 r. w łącznej kwocie 263 250 PLN. Prawo do otrzymania całej kwoty stypendium posiadało 436 stypendystów. Czternastu uczniów przekroczyło limit godzin nieusprawiedliwionych i zostało wykluczonych z projektu.

drukuj ()

02.03.2007r. - Informacje z posiedzenia Powiatowej Komisji Stypendialnej 


     Informujemy, że w dniu 23 lutego 2007 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Stypendialnej powołanej Uchwałą Nr 19/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19.02.2007 roku w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

     W wyniku rozpatrzenia przez Powiatową Komisje Stypendialną wniosków o przyznanie stypendium ustalono:

 • liczba przyjętych wniosków - 577
 • liczba wniosków spełniających warunki regulaminowe - 568
 • liczba wniosków, które zostały odrzucone: 9 (1 wnioskodawca posiada stałe miejsce zameldowania w mieście, w którym znajduje się szkoła ponadgimnazjalna kończąca się maturą, 8 wnioskodawców złożyło wnioski po terminie).

     Powiatowa Komisja Stypendialna wyłoniła listy: ostateczną i rezerwową stypendystów oraz listę osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Listy te zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Łowickiego w dniu 27.02.2007 r.

     Powiatowa Komisja Stypendialna kwalifikując osoby do uzyskania stypendium kierowała się kryterium dochodowym:

 • liczba osób, którym przyznano stypendia - 450
 • liczba osób, których wnioski spełniają warunki określone w Regulaminie, ale nie otrzymają stypendiów ze względu na brak środków - 118
 • liczba osób, których wnioski zostały odrzucone - 9.

Stypendia przyznano w wysokości 150 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy roku szkolnego.

drukuj ()

20.11.2006r. - „Stypendia unijne szansą na maturę – pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007”. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa
<><><><><> >

Powiat Łowicki ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Projekt stypendialny skierowany jest do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, miast do 5 tys. mieszkańców, miast od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą, posiadających stałe zameldowanie na tych obszarach lub w miastach, podejmujących naukę lub uczących się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego.


Ogólnym celem programu stypendialnego jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Udzielona pomoc ma stanowić zachętę do wybierania przez młodzież szkół maturalnych, a nie zasadniczych zawodowych, a w konsekwencji upowszechnić pełne wykształcenie średnie.
Stypendia przysługiwać będą młodzieży uczącej się w ponadgimnazjalnych szkołach publicznych i ponadgimnazjalnych szkołach niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), dla których Powiat Łowicki jest organem prowadzącym lub dotującym.

Do uzyskania stypendium kwalifikują się uczniowie pochodzący z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie w roku 2005 nie przekraczał 504 zł netto (ze względu na ograniczone środki finansowe stypendium otrzyma 450 osób o najniższych dochodach).

Stypendia będą przekazywane w formie finansowej z koniecznością przedkładania zaświadczeń o uczestnictwie w zajęciach szkolnych oraz złożenia pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne. Stypendium będą otrzymywali uczniowie, którzy systematycznie będą uczęszczali na zajęcia szkolne i nie przekroczą limitu godzin nieusprawiedliwionych, który wynosi 20 godzin w semestrze. Kwota stypendium będzie wynosić 150 zł na miesiąc.

Szczegółowe zasady przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów zawarte są w Regulaminie zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006 roku zmienionym Uchwałą Nr XLV/277/2006 r. Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku.Informacje na temat stypendium dostępne są w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. 3 Maja 7, tel. (46) 837 03 46, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu (www.powiat.lowicz.pl) oraz w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łowickiego.

Formularze wniosków będą wydawały szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu łowickiego oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Wypełnione wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do ubiegania się o przyznanie stypendium należy składać w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łowickiego oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w terminie od 27 listopada 2006 r. do 29 grudnia 2006 r.

drukuj ()

Informacja o stypendiach z Europejskiego Funduszu Społecznego
na rok szkolny 2006/2007
<><><><><><> >

Starostwo Powiatowe w Łowiczu informuje, że z dniem 11 sierpnia 2006 roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ogłosiło konkurs nr 1/2006 na wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektów w ramach priorytetu 2 – Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne na rok szkolny 2006/2007.
 
Konkurs zostanie zamknięty w dniu 11 września 2006 r. Zgodnie z dokumentacją konkursową o przyznaniu/nie przyznaniu dofinansowania Instytucja Wdrażająca poinformuje w terminie 60 dni kalendarzowych od ostatecznej daty składania wniosków aplikacyjnych.
Powiat Łowicki jako organ prowadzący publiczne szkoły ponadgimnazjalne oraz dotujący niepubliczne (mające uprawnienia szkoły publicznej) szkoły ponadgimnazjalne złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Stypendia unijne szansą na maturę – pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007”.

Ogólnym celem programu stypendialnego jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich. Udzielona pomoc ma stanowić zachętę do wybierania przez młodzież wiejską szkół maturalnych, a nie zasadniczych zawodowych, a w konsekwencji upowszechnić pełne wykształcenie średnie.

Zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Działania na 2006 rok, a także przyjętymi przez Radę Powiatu Łowickiego Regulaminem przyznawania, ustalania i przekazywania  stypendiów, o przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Łowicki jest organem prowadzącym lub dotującym, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, z wykluczeniem szkół dla dorosłych,
 2. posiadają stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, w miastach do 5 tys. mieszkańców lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą,
 3. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. z rodzin w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się w roku 2005 nie przekroczył kwoty 504 zł netto (próg ustalony dla województwa łódzkiego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w Ramowym Planie Realizacji Działania na rok 2006).

Pomoc stypendialna nie przysługuje uczniom powtarzającym rok nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych potwierdzonych przez szkołę.

Stypendium będzie wypłacane uczniom, którzy systematycznie będą uczęszczali na zajęcia szkolne i nie przekroczą limitu godzin nieusprawiedliwionych, który wynosi 20 godzin w semestrze.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium zostanie ogłoszony po otrzymaniu informacji od Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania.

Z powodu ograniczonej ilości środków finansowych pierszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby pochodzące z rodzin o najniższych dochodach, poczynając od najniższego dochodu, aż do momentu wyczerpania się środków otrzymanych na ten cel oraz nie pobierający innego stypendium o charakterze socjalnym.

drukuj ()

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.