Powiat Łowicki

BIP

Data

5 marca 2021

Imieniny

Fryderyka, Adriana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Współpraca » Umowa o partnerskiej współpracy »

Treść strony

UMOWA O PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY
zawarta 20 maja 2004roku w Kartuzach pomiędzy:

Powiatem Kartuskim reprezentowanym przez:
   - Janinę Kwiecień - Starostę Kartuskiego
   - Jerzego Żurawicza - Wicestarostę Kartuskiego

Powiatem Łowickim reprezentowanym przez:
   - Cezarego Dzierżka - Starostę Łowickiego
   - Waldemara Osicę - Członka Zarządu Powiatu Łowickiego

Powiatem Tatrzańskim reprezentowanym przez:
   - Andrzeja Gąsienicę - Makowskiego - Starostę Tatrzańskiego
   - Andrzeja Skupnia - Wicestarostę Tatrzańskiego

o następującej treści:

§ 1.

Przedstawiciele Zarządów: Powiatu Kartuskiego, Powiatu Łowickiego i Powiatu Tatrzańskiego, realizując uchwały:
   - Nr XII/91/2004 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 26 lutego 2004 roku,
   - Nr XVI/ 105/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku,
   - Nr XV/74/04 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 23 kwietnia 2004 roku,
podejmują współpracę w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć promocyjnych, kulturalnych i społecznych.

§ 2.
Celem współpracy jest:
 1. Umacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców,
 2. Tworzenie i kreowanie głównych założeń turystycznej i kulturalnej polityki promocyjnej, gospodarczej oraz prospołecznej powiatów,
 3. Wspólnie aplikowanie po środki unijne i środki pomocowe.
§ 3.
Realizacja celów określonych w § 2 odbędzie się poprzez:
 1. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć promocyjnych służących integracji społeczności powiatów kartuskiego, łowickiego i tatrzańskiego.
 2. Realizację zadań mających wpływ na następujące dziedziny i kierunki społeczne:
  1. promocja,
  2. kultura,
  3. edukacja,
  4. proinnowacyjna polityka społeczna.
§ 4.
 1. Zarządy powiatów wskażą swojego pełnomocnika w drodze stosownej uchwały podjętej w czasie jednego miesiąca od podpisania niniejszej umowy.
 2. Pełnomocnik będzie odpowiedzialny za realizację zadań wynikających z niniejszej umowy.
§ 5.
Kierunki podjętej współpracy określane będą na spotkaniach starostów oraz pełnomocników zarządów odbywających się przynajmniej jeden raz w roku.
 
§ 6.
Zadania te będą określane i zapisywane w formie załącznika do umowy.
 
§7.
 1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.
 2. Może ona zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z jednorocznym wyprzedzeniem.
§ 8.
Wszystkie uzgodnienia i zmiany do niniejszej umowy d1a jej ważności wymagają formy pisemnej.
 
 
Załącznik
do umowy  o partnerskiej współpracy
z dnia 20 maja 2004 roku zawartej w Kartuzach pomiędzy:

Powiatem Kartuskim reprezentowanym przez:
   - Janinę Kwiecień - Starostę Kartuskiego
   - Jerzego Żurawicza - Wicestarostę Kartuskiego

Powiatem Łowickim reprezentowanym przez:
   - Cezarego Dzierżka - Starostę Łowickiego
   - Waldemara Osicę - Członka Zarządu Powiatu Łowickiego

Powiatem Tatrzańskim reprezentowanym przez:
   - Andrzeja Gąsienicę - Makowskiego - Starostę Tatrzańskiego
   - Andrzeja Skupnia - Wicestarostę Tatrzańskiego

o następującej treści:

§ 1.

Zgodnie z § 6. w/w umowy ustala się następujące zadania, które będą wspólnie realizowane przez strony umowy:
 1. Udział reprezentacji powiatów w:
  • Dniach Powiatu Kartuskiego (lipiec),
  • Tatrzańskich Wiciach (sierpień),
  • Biesiadach Łowickich (sierpień).
 2. Zamieszczenie linków na stronach internetowych www powiatów.
 3. Organizacja konferencji merytorycznych (realizacja §3 pkt. 2 umowy).
 4. Wspólna promocja regionów, ich kultury oraz atrakcji turystycznych poza granicami kraju.
 5. Organizacja "Festiwali Trzech Regionów" (jeden raz w roku, kolejno w poszczególnych powiatach) -finansowaniep ze środków pomocowych po złożeniu wspólnej aplikacji.
 6. Wydanie wspólnych materiałów promocyjnych oraz informacyjnych w latach 2005 - 2007.
§ 2.
Zgodnie z § 4 zawartej umowy o partnerskiej współpracy zadania określone w pkt. 1 niniejszego załącznika realizować będą pełnomocnicy Zarządów Powiatów.
 
§ 3.
 1. Zadania Wymienione w § pkt. 1,2,3,4, 6 będą  wspólnie finansowane z budżetów powiatów.
 2. Zadanie wymienione w § l. pkt. 5, które będzie finansowane przez uczestników przedsięwzięcia przy współpracy środków pomocowych.

§ 4.

Niniejszy załącznik stanowi integralną część zawartej umowy.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.