Powiat Łowicki

BIP

Data

5 marca 2021

Imieniny

Fryderyka, Adriana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA NA TEMAT SYSTEMU FUNKCJONOWANIA DOPŁAT BEZPOŚREDNICH


Najwięcej wniosków o płatności obszarowe w stosunku do liczby producentów zostało złożonych w województwach: wielkopolskim – 91,9%, kujawsko-pomorskim – 90,5%, podlaskim – 90,5%, łódzkim – 89,2% i warmińsko-mazurskim – 89,1%.
 
W Powiecie Łowickim zostało złożonych prawie 8.000 wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych do 30 czerwca w stosunku do pierwotnego terminu, tj. do 15 czerwca, spowodowało, że ponad 150 000 wnioskodawców mogło jeszcze złożyć wnioski o przyznanie płatności bez sankcji. 
 
Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych podlegały:

   - kontroli kompletności (100 % wniosków),
   - kontroli administracyjnej (100% wniosków)  oraz 
   - kontroli na miejscu (5,5% wniosków).
 
Jeżeli okazało się, że złożone wnioski są niekompletne, wówczas wnioskodawcy, którzy je złożyli, zobowiązani byli do usunięcia braków.
 
Podczas kontroli administracyjnej (kontroli systemowej) system sprawdzał m.in.:
   - czy wniosek został złożony w terminie,
   - czy dane osobowe wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny są zgodne z danymi
      w bazie danych,
   - dane dotyczące wnioskowanych działek ewidencyjnych z rejestrem ewidencji gruntów
      i budynków,
   - czy nie złożono dwóch lub więcej wniosków o przyznanie płatności  bezpośrednich do
      gruntów rolnych na te same działki rolne (w celu uniknięcia nienależnego
      wielokrotnego przyznania płatności bezpośrednich na tę samą działkę).
 
Jeżeli kontrola administracyjna wykazała błędy we wnioskach, wówczas wnioskodawcy, którzy złożyli błędnie wypełnione wnioski, zobowiązani byli do złożenia wyjaśnień.
 
Wybrane wnioski są kontrolowane na miejscu. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności danych podanych we wniosku o przyznanie płatności ze stanem faktycznym w gospodarstwie.
 
Po przeprowadzonych kontrolach, zgodnie z harmonogramem obsługi wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, ARiMR naliczy płatności (październik br.), podejmie decyzje o ich przyznaniu (październik – listopad br.), a następnie będzie je wypłacać. Płatności wypłacane będą na rachunki bankowe od 1 grudnia 2004 roku do 30 kwietnia 2005 r.
Aby otrzymać płatność bezpośrednią osoba prowadząca działalność rolniczą powinna w szczególności:

1) posiadać działki rolne utrzymane w dobrej kulturze rolnej (patrz definicje)
    o łącznej powierzchni minimum 1,0 ha (zgodnie z art. 2 Ustawy o płatnościach
    bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. Nr 6, poz. 40)),
 
2) posiadać konto bankowe (na które przelane zostaną przyznane środki finansowe),
 
3) zarejestrować się jako producent w prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji
    i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) bazie danych. Zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy
    z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
    gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. Nr 10, poz. 76)
    należy to zrobić nie później niż na 21 dni przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność.

4) złożyć podpisany wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich we właściwym,
    ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę producenta, Biurze Powiatowym ARiMR.

    • W 2004 roku wnioski o płatność składane były  od 15 kwietnia do 30 czerwca (bez redukcji
       przyznanej płatności),
    • Ostatecznie wnioski o płatności bezpośrednie można było składać do 26 lipca pamiętając
       jednocześnie, że każdy dzień zwłoki oznaczał redukcje płatności o 1% za każdy dzień
       roboczy opóźnienia,
    • W przypadku, gdy w złożonym wniosku zostały znalezione błędy (np. w powierzchni
       działki, nieczytelny wpis itp.) rolnik zapraszany był do Biura Powiatowego w celu
       wyjaśnienia zaistniałych nieścisłości,
    • Do momentu powiadomienia rolnika o wytypowaniu danego wniosku do kontroli mógł on
       złożony przez siebie wniosek wycofać.

5) umożliwić przeprowadzenie ewentualnej kontroli w gospodarstwie przez
    upoważnione przez Prezesa ARiMR osoby oraz stosować się do aktów prawnych
    regulujących kwestie dopłat bezpośrednich.

Procedura wypłaty środków finansowych rozpoczęta złożeniem wniosku u Kierownika Biura Powiatowego ARiMR jest działaniem składającym się między innymi z następujących etapów:

    • ARiMR przeprowadza między innymi kontrole administracyjne złożonych wniosków mające
       na celu na przykład wykrycie wniosków dotyczących tych samych działek, przekroczenia
       zadeklarowanej powierzchni w porównaniu z posiadaną bazą danych (z ewidencji
       gruntów i budynków) itp., po których następuje etap wyjaśniania wykrytych nieścisłości,
    • na podstawie analizy ryzyka i innych czynników wybiera się gospodarstwa (wnioski),
       w których zostanie przeprowadzona kontrola „na miejscu”,
    • przeprowadzenie kontroli w wytypowanych gospodarstwach (minimum 5,5 % w skali kraju
       z tych, dla których złożono wniosek) zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez
       Prezesa ARiMR,
    • po zakończeniu działań kontrolnych opracowanie ogólnokrajowego sprawozdania i
       przesłanie go do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia,
    • w 2004 roku dodatkowo – ustalenie ostatecznego przelicznika euro na złotego,
    • ostateczne opracowanie danych dotyczących powierzchni, na jaką złożono wnioski oraz
       przyznanych środków pieniężnych (po wszelkich redukcjach),
    • jeśli w skali kraju zostanie przekroczona tzw. „koperta krajowa” (czyli ilość środków, 
       jakie dane Państwo członkowskie może przyznać w ramach płatności bezpośrednich)
       zostanie zastosowany współczynnik redukcji, co spowoduje obniżenie podstawowej
       płatności na hektar w skali kraju,
    • z całej procedury przyznania płatności (jeszcze przed jej wypłatą) Polska musi złożyć
       raport do Komisji Europejskiej; dopiero po akceptacji tego raportu można wypłacić
       przyznane płatności,
    • wydanie decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich, od której służy odwołanie do
       Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR.
 
Zgodnie z prawem unijnym jeśli zadeklarowany przez rolnika obszar działek rolnych (grupa upraw), na które przysługuje taka sama stawka płatności, przekracza o 3% obszar zmierzony podczas kontroli (podanie we wniosku powierzchni większej niż się faktycznie użytkuje) przysługująca płatność zostanie odpowiednio zmniejszona.
Jednak w przypadku, gdy powierzchnia zadeklarowana (czyli podana we wniosku) grupy upraw, na które przysługują takie same stawki płatności jest mniejsza niż stwierdzona podczas kontroli płatność przysługiwać będzie do powierzchni zadeklarowanej.

Łowicz, 2004.09.13

Opracowanie na podstawie materiałów udostępnionych przez ARiMR w Łowiczu.

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.