Powiat Łowicki

BIP

Data

5 marca 2021

Imieniny

Fryderyka, Adriana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony


PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich jest programem określającym cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane przekształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004 - 2006. Plan stanowi tzw. II filar Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowany z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie, a także z budżetu krajowego.
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich opiera się na dwóch celach strategicznych: 

1. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno – żywnościowej. 

Instrumenty PROW obejmują dwie grupy działań. Jedne należące do grupy tzw. środków towarzyszących Wspólnej Polityce Rolnej, które szczegółowo określone są w Rozporządzeniu Rady (WE) 1257/1999 i są to:

  • Renty strukturalne,
  • Program rolnośrodowiskowy,
  • Zalesienie gruntów rolnych,
  • Wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Natomiast drugą grupę stanowią nowe instrumenty zaproponowane przez Wspólnotę Europejską w Traktacie Akcesyjnym, których ideą jest potrzeba rozwiązania problemów, wobec których stanęły kraje nowo przyjęte do Wspólnoty. Do tych działań należą:

  • Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych,
  • Wsparcie grup producentów rolnych,
  • Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE,
  • Pomoc techniczna.

Dodatkowo część środków finansowych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczono na uzupełnienie płatności bezpośrednich (do 20% tj. 705,3 mln EUR) oraz na sfinansowanie niektórych działań Programu SAPARD (140,0 mln EUR).

Tabela finansowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w mln EUR

 

Wyszczególnienie

Okres programowania

2004 - 2006

Wydatki publiczne

Wkład UE

Renty strukturalne

640,5

512,4

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

376,3

301

Grupy producentów rolnych

25,4

20,2

Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

976,8

781,4

Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

348,9

279

Zalesianie gruntów rolnych

101,8

81,4

Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE

243,4

194,7

Pomoc techniczna

34

27,1

Uzupełnienie płatności bezpośrednich

705,3

564,2

Projekty zatwierdzone w ramach Rozporządzeniu (KE) Nr 1268/1999

140

105

Razem Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich

3592,4

2866,41. Renty strukturalne – uruchomione od 01.08.2004r. (Dz.U. Nr 114 poz. 1191z 2004r.)

Renty strukturalne mają zachęcać rolników w wieku przedemerytalnym do zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej i przekazania posiadanych gospodarstw rolnych
w sposób służący poprawie żywotności gospodarstw rolnych w Polsce oraz zapewnić
im wystarczające źródło dochodu po zaprzestaniu tej działalności.

Beneficjenci

Renta strukturalna przysługuje producentowi rolnemu, będącemu osobą fizyczną, który:

  a) ukończył 55 lat,
  b) prowadził działalność rolniczą na własny rachunek w gospodarstwie rolnym przez co 
      najmniej ostatnie 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie
      podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez co najmniej 5 lat,
  c) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników w dniu złożenia wniosku o rentę
      strukturalną,
  d) przekazał posiadane gospodarstwo rolne,
  e) zaprzestał prowadzenia wszelkiej towarowej działalności rolniczej.

Renta strukturalna nie przysługuje rolnikowi, jeżeli:

  a) ma on ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub 
      zaopatrzenia emerytalnego,
  b) grunty wchodzące w skład gospodarstwa, planowane do przekazania, zostały przejęte od
      innego rolnika, który je przekazał w celu uzyskania renty strukturalnej,
      chyba że wnioskodawca prowadził działalność rolniczą w powiększonym gospodarstwie co
      najmniej 5 lat.

Uprawniony do renty strukturalnej (beneficjent) może, po przekazaniu gospodarstwa rolnego, prowadzić działalność rolniczą na gruntach własnych lub będących własnością małżonka, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha UR wraz z siedliskiem, które nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Działalność rolnicza (w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej), prowadzona na pozostawionych gruntach, może służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych i rodziny.
Jeżeli rolnik nie spełnia warunków do uzyskania renty strukturalnej lub nie zamierza się ubiegać o to świadczenie, prawo do renty strukturalnej ustala się jego małżonkowi, o ile spełnia wszystkie warunki przewidziane dla rolnika (beneficjenta).

Wysokość pomocy

1. Wysokość renty strukturalnej ustala się jako odpowiedni procent kwoty najniższej
    emerytury. Podstawowa wysokość wynosi 210 %, natomiast maksymalna 440% kwoty
    najniższej emerytury. Od 1 marca 2004 wysokość najniższej emerytury, określona
    w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynosi 
    562, 58 zł. Wysokość renty strukturalnej może więc się kształtować w granicach
    1181, 42 zł – 2 475, 35 zł.
2. Podstawową wysokość renty strukturalnej (210%) zwiększa się o dodatek na małżonka
    w wysokości równej 60 % kwoty najniższej emerytury, jeżeli spełnione są łącznie
    następujące warunki:

   a) gospodarstwo rolne przekazane w ramach programu rent strukturalnych stanowiło
       źródło utrzymania dla obojga małżonków,
   b) oboje małżonkowie w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną spełniają jednocześnie
       warunki określone dla beneficjenta.

3. Podstawową wysokość renty zwiększa się również:

   a) o 50% kwoty najniższej emerytury w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego
       w sposób trwały o powierzchni co najmniej 3 ha,
   b) po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy pełny ha UR powyżej 3 ha UR, przekazany
       w sposób trwały na powiększenie innego gospodarstwa rolnego, ale nie więcej niż za
       20 ha UR powyżej 3 ha UR,
   c) po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy pełny ha UR powyżej 3 ha UR, przekazany
       w sposób trwały na powiększenie innego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez
       rolnika będącego w wieku poniżej 40 lat, ale nie więcej niż za 20 ha UR powyżej 3 ha UR.

2. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych ma na celu zwiększenie możliwości inwestowania gospodarstw rolnych o niewielkim własnym potencjale ekonomicznym. Gospodarstwa te w znaczącej mierze prowadzą produkcję na samozaopatrzenie, a dzięki pomocy finansowej mogą podjąć działania prowadzące do rynkowego ukierunkowania produkcji, poprawy dochodowości oraz szeroko rozumianych dostosowań do funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku. W efekcie pomoc w ramach niniejszego działania przyczyniać się będzie do stabilizacji sektora rolnego w Polsce.

Beneficjenci

Producent rolny, będący osobą fizyczną, prowadzący gospodarstwo rolne będące jego własnością lub własnością jego małżonka i odpowiadające definicji gospodarstwa niskotowarowego.

Wysokość pomocy

Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych, mająca postać premii wypłacanej przez okres do pięciu lat, wyniesie równowartość 1250 EURO/gospodarstwo/rok. Po III roku otrzymywania premii, beneficjent musi wykazać osiągnięcie przynajmniej jednego z celów pośrednich planu, związanych z celem przedsięwzięcia, co stanowi warunek wypłaty środków w następnych dwóch latach.

3. Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

Działanie 3 jest instrumentem wsparcia finansowego gospodarstw rolnych, położonych na terenach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne. Dopłaty wyrównawcze dla gospodarstw rolnych, położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), rekompensują wyższe koszty produkcji ponoszone przez te gospodarstwa w stosunku do gospodarstw położonych poza strefami ONW. Dopłaty te przeciwdziałają wyludnianiu się obszarów wiejskich i zatracaniu ich rolniczego charakteru.
W ramach ONW wydzielono:

1) obszary nizinne I i II;
2) obszary górskie;
3) obszary ze specyficznymi utrudnieniami.

Beneficjent

Producent rolny prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym w całości lub części w granicach ONW.

Wysokość pomocy

Pomoc finansowa udzielana jest w postaci corocznych zryczałtowanych płatności (dopłat wyrównawczych), przyznawanych do hektara użytków rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i pozostających w użytkowaniu rolniczym Płatnością objęte mogą być: grunty orne, sady, trwałe użytki zielone.

Wysokość szacowanych stawek dopłat wyrównawczych w ramach ONW

Typ ONW

Dopłata (EURO/ha)

Górskie

68

Nizinne

strefa nizinna I

38

strefa nizinna II

56

Obszary ze specyficznymi utrudnieniami

56

W dniu 14 kwietnia 2004 roku Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich ( Dz.U. Nr 73, poz. 657 z 2004 roku) Przyjęcie tego rozporządzenie umożliwiło Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęcie przyjmowania wniosków od rolników na dopłaty z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Oddziały powiatowe przyjmowały wnioski od dnia 15 kwietnia 2004 roku.

4. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (uruchomione od 1 września 2004r. – Dz.U. Nr 174 poz. 1809 z 2004r.).

Założeniem Działania zwanego Krajowym Programem Rolnośrodowiskowym (KPR), jest utrwalenie wzorców trwałej i zrównoważonej gospodarki rolnej, zwłaszcza na obszarach chronionych i zagrożonych degradacją.

Beneficjenci

Producent rolny, którego gospodarstwo położone jest na obszarach kwalifikujących się do uzyskania wsparcia.

Wysokość pomocy

Płatność będzie ustalana na podstawie zadeklarowanych działań, w odniesieniu do powierzchni i wypłacana w cyklu rocznym. W kalkulacji płatności wzięto pod uwagę utracony dochód oraz poniesione dodatkowe koszty. Pomoc finansowa będzie wypłacana corocznie jako suma płatności za pakiety działań wdrażanych
w gospodarstwie. Średnia stawka dotacji szacowana jest na równowartość ok. 100 - 120 EURO/ha.

Czym są programy rolnośrodowiskowe? Jest to instrument finansowy, który polega na tym, że rolnicy otrzymują środki pieniężne jako wynagrodzenie za podejmowanie się ściśle określonych działań na rzecz ochrony środowiska i/lub ochrony walorów krajobrazu wiejskiego, albo jako rekompensatę za utracone dochody w wyniku ekstensyfikacji produkcji. W celu otrzymania tych środków rolnicy muszą przygotowywać wnioski zawierające szczegółowe informacje na temat ich gospodarstw, jasno przedstawione plany tego, co w ramach programu rolnośrodowiskowego będzie realizowane w danym gospodarstwie (plany rolnośrodowiskowe) oraz kalkulacje kosztów tych działań. Przy opracowywaniu wniosku i planu rolnośrodowiskowego wymagany będzie udział doradcy rolnego, który odbył odpowiednie szkolenia i uzyskał stosowny certyfikat.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady realizacji programów rolnośrodowiskowych w Unii Europejskiej jest Rozporządzenie Rady (WE) 1257/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Na tej podstawie każdy kraj członkowski w tym również Polska, zobowiązany został do opracowania Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego z całym zestawem zadań i zaleceń. Polska przygotowała założenia Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego, który będzie wdrażany w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.

Celem tych programów jest wspieranie takich działań, które doprowadzą do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wsparcie finansowe będzie tutaj obejmować 7 pakietów rolnośrodowiskowych:

  • „rolnictwo zrównoważone” - polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki
     nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin,
  • „rolnictwo ekologiczne”- polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego
     w rozumieniu w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 2092/91 i 1804/99 oraz ustawy o
     rolnictwie ekologicznym,
  •  „utrzymanie łąk ekstensywnych”- wiąże się z przywróceniem lub kontynuacją wykaszania
     traw, w terminie od dnia 1 lipca włącznie, na łąkach jednokośnych o wysokich walorach
     przyrodniczych, zagrożonych degradacją,
  • „utrzymanie pastwisk ekstensywnych” - zakłada przywrócenie lub zachowanie
     ekstensywnych wypasów na półnaturalnych pastwiskach w sposób gwarantujący
     utrzymanie walorów florystycznych i miejsc przebywania gatunków zagrożonych
     wyginięciem,
  • „ochrona gleb i wód” - polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb
     z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym,
  • „strefy buforowe” – polega na tworzeniu nowych 2 lub 5 metrowych pasów zadarnionych na
     granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowych, lub terenami intensywnie
     użytkowanymi rolniczo, w celu ograniczania negatywnego oddziaływania rolnictwa i ochrony
     siedlisk wrażliwych,
  • „zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich” - polega na utrzymywaniu hodowli ras
     bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem.

Każdy z powyższych pakietów posiada zestaw kilku ściśle sprecyzowanych wymogów, które wykraczają poza zwykłą dobrą praktykę rolniczą (ZDPR). Ale działania te nie tylko powinny wykraczać poza dobre praktyki rolnicze i przyczyniać się do poprawy stanu środowiska, muszą też prowadzić do zachowania walorów kulturowych obszarów wiejskich, czyli pielęgnowania tradycji. Rolnik, przystępując do programu rolnośrodowiskowego musi stosować się do zasad ZDPR na całym obszarze gospodarstwa. Należy przy tym pamiętać, że na poziomie gospodarstwa rolnik może uzyskać płatność za wdrażanie od jednego do maksymalnie trzech pakietów. W przypadku wdrażania więcej niż jednego pakietu obowiązują ściśle określone zasady łączenia pakietów. Beneficjent pomocy musi się także zobowiązać do wypełniania warunków określonych w programie przez okres 5 lat.

Uczestnikiem programu może być rolnik, ( którego gospodarstwo położone jest na obszarach kwalifikujących się do uzyskania wsparcia), będący właścicielem lub dzierżawcą gruntu, co najmniej w czasie trwania zobowiązania oraz prowadzący gospodarstwo na powierzchni, co najmniej 1 ha użytków rolnych. Pomocą finansową będą objęte grunty orne, trwałe użytki zielone i sady.
Przy obliczaniu płatności nie będą uwzględniane: siedlisko rolnika, grunty pod wodami, grunty leśne, drogi dojazdowe do pól, grunty dzierżawione na okres krótszy niż okres trwania zobowiązania rolnośrodowiskowego. Wsparcie będzie przyznane w formie rocznych płatności. Kwota pomocy będzie dostosowana do rodzaju działań w przeliczeniu na hektar lub sztukę.

Warto zaznaczyć, że pakiety rolnośrodowiskowe KPR będą wdrażane zarówno horyzontalnie (w całym kraju), jak i w 69 wydzielonych geograficznie strefach priorytetowych. Aby jednak uczestniczyć w programie, rolnik musi złożyć wniosek o przystąpienie do programu rolnośrodowiskowego wraz z wnioskiem o płatność i odpowiednimi załącznikami. Wnioski będą przyjmowane przez właściwe, w stosunku do położenia siedziby gospodarstwa, biura powiatowe ARiMR przez cały rok ( w roku 2004 od 01.09.2004 do 01.10.2004r.) i rozpatrywane dwa razy w roku (I termin – 15 stycznia-koniec lutego, II termin – 15 czerwca-koniec lipca).

5. Zalesianie gruntów rolnych (uruchomione od 1 września 2004r.- Dz.U Nr 187 poz.1929 z 2004r.).

Założeniem Działania jest wsparcie procesu zalesiania gruntów rolnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a następnie zapewnienie właściwej pielęgnacji nowych nasadzeń we wczesnych etapach ich rozwoju.

Beneficjenci

Producent rolny, będący osoba fizyczną, uzyskujący co najmniej 20% dochodów z tytułu prowadzenia tego gospodarstwa.
Właściciel (osoba fizyczna) gruntów rolnych położonych w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, będących w jego posiadaniu lub w posiadaniu jego małżonka, uzyskujący dochody powyżej 80% z działalności pozarolniczej.
Grupa rolników lub właścicieli gruntów rolnych (min. 3 osoby, prowadzących działalność rolniczą na łącznej powierzchni o wielkości co najmniej 3 ha).

Wysokość pomocy

Płatność będzie ustalana na podstawie powierzchni gruntów (na ha) i wypłacana
w cyklu rocznym:
  - jednorazowo - wsparcie na zalesienie,
  - przez 5 lat premia pielęgnacyjna,
  - przez 20 lat premia zalesieniowa.

Płatności dla beneficjentów

Lp.

Formy pomocy

PLN/ha na rok

1

Wsparcie na zalesienie

4300-5900

Zabezpieczenie przed zwierzyną – grodzenie siatką
2-metrową

2400

2

Premia pielęgnacyjna bez zastosowania repelentów

420-750

Premia pielęgnacyjna z zastosowaniem repelentów

700-1100

3

Premia zalesieniowa – rolnik (powyżej 20% dochód z rolnictwa)

1400

Premia zalesieniowa – właściciel gruntów (powyżej 80% dochodu spoza rolnictwa)

360

Minimalne i maksymalne stawki wynikają z różnic w konfiguracji terenu oraz rodzaju drzew (iglaste/liściaste)

Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji.

Producent rolny podejmujący się zalesienia gruntów rolnych może otrzymać następujące rodzaje płatności:

1. Wsparcie na zalesienie, czyli finansowanie kosztów założenia uprawy, wykonania poprawek
    w drugim roku i zabezpieczenia przed zwierzyną. Wsparcie to ma formę zryczałtowanej
    płatności na 1 ha zalesionych gruntów i zależy m.in. od:

    a. proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze drzewostanu,
    b. zabezpieczenia przed zwierzyną (ogrodzenia młodej uprawy),
    c. ukształtowania terenu, przy czym przyjęto, że na stokach o spadku większym
        niż 12° koszty zalesień zwiększają się o 40% w stosunku do kosztów zalesień
        gruntów o korzystnej konfiguracji.

Wysokość wsparcia na zalesienie może wahać się od 4300 zł/ha do 5900 zł/ha.

2. Premię pielęgnacyjną, czyli zryczałtowaną płatność za utrzymanie uprawy (koszty prac 
    pielęgnacyjnych np. zwalczania chwastów, a także jeżeli to konieczne, zastosowania
    repelentów). Jej wysokość ustalana jest w przeliczeniu na 1 ha zalesionych gruntów.
    Premię pielęgnacyjną wypłaca się corocznie przez pierwszych pięć lat od założenia uprawy.
    Wysokość premii wynosi od 420 zł/ha do 750 zł/ha (bez zastosowania repelentów) lub od
    700 zł/ha do 1100 zł/ha ( z zastosowaniem repelentów).         
3. Premię zalesieniową, czyli zryczałtowaną płatność wynikającą z utraconych dochodów z 
    tytułu przekształcenia gruntów rolnych w grunty leśne. Jej wysokość ustalana jest
    w przeliczeniu na 1 ha zalesionych gruntów. Premię zalesieniową wypłaca się co roku przez
    20 lat od założenia uprawy leśnej. Wysokość premii jest zróżnicowana w zależności
    od udziału dochodu z produkcji rolniczej w całkowitych dochodach beneficjenta.
    Producent rolny, którego dochód z rolnictwa wynosi co najmniej 20% ogólnego dochodu,
    będzie otrzymywał premię w wysokości 1400 zł/ha rocznie, zaś producent rolny uzyskujący
    mniej niż 20% dochodu z rolnictwa będzie otrzymywał premię zalesieniową w wysokości 
    360 zł/ha/rok.
Warunkiem uzyskania pomocy finansowej na zalesienie jest spełnienie m.in. następujących wymogów:

  • zalesienia zostaną wykonane na użytkach rolnych nie stanowiących własności Skarbu
     Państwa,
  • do zalesienia zostaną przeznaczone grunty, które są użytkowane  rolniczo i przewidziane do
     zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  • zalesienie zostanie wykonane z wykorzystaniem wyłącznie rodzimych gatunków drzew i
     krzewów.

Minimalna powierzchnia zalesienia wynosi 0,3 ha przy minimalnej szerokości działki 20 m.
 
Ubiegający się o pomoc na zalesianie gruntów rolnych składa wniosek wraz z załącznikami w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się:

  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek
     ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia, 
  • wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są
     położone działki rolne przeznaczone do zalesienia, 
  • oświadczenie producenta rolnego o uzyskiwanych dochodach z pracy w gospodarstwie
     rolnym,  
  • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych
     produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie
     płatności, wydane przez urząd skarbowy - w przypadku gdy producent rolny uzyskał takie
     dochody,   
  • oświadczenie producenta rolnego o pomocy uzyskanej ze środków pochodzących z Sekcji
     Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w roku poprzedzającym
     rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności - w przypadku gdy producent rolny
     uzyskał taką pomoc,  
  • dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów innych niż określone w ww. załącznikach
     w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności,
     w przypadku gdy producent rolny uzyskał takie dochody,  
  • kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniami poszczególnych działek
     rolnych przewidzianych do zalesienia.

Na zalesienia przewidziano w PROW 101,8 mln euro, co pozwoli na objęcie tego rodzaju wsparciem powierzchni około 47 tys. ha.

6. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej

Pomoc w ramach tego działania obejmuje wspieranie na rzecz dostosowania do standardów UE w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony roślin, zdrowia dobrostanu zwierząt.

Beneficjenci

Producenci rolni oraz właściciele ferm kurzych, którzy znajdują się w wykazie zakładów posiadających niedostosowane klatki podlegające porozumieniom przejściowym (Dyrektywa 1999/74/WE, art. 5 ust. 1,4 i 5 - Dodatek C, o którym mowa w rozdziale 6, sekcja B, podsekcja 1, punkt 2 Załącznika XII Traktatu Akcesyjnego).

Wysokość pomocy

Dla producentów rolnych wysokość pomocy finansowej wynosić będzie w pierwszym roku 200 EUR/DJP. W 2 i 3 roku wysokość pomocy finansowej będzie wynosić odpowiednio 50 EUR/DJP i 25 EUR/DJP. Całkowita suma wsparcia w ramach Schematu 1 nie może przekroczyć 80 000 PLN (18 347,36 EUR) na jednego beneficjenta.

Dla właścicieli ferm kurzych wysokość pomocy finansowej wynosić będzie w pierwszym roku 150 EUR/150 stanowisk. W 2 i 3 roku wysokość pomocy finansowej będzie wynosić odpowiednio 50 EUR/150 stanowisk i 25 EUR/150 stanowisk. Całkowita suma wsparcia w ramach Schematu 2 nie może przekroczyć 150 000 PLN (34 401,30 EUR) na jednego beneficjenta.
Pomoc finansowa (roczna premia) - wypłacana danemu beneficjentowi przez okres do 3 kolejnych lat, według stawki malejącej.

Wysokość premii uzależniona jest od zakresu podjętych prac dostosowawczych tak, aby nie wystąpiła nadmierna kompensata poniesionych kosztów.

7. Grupy producentów rolnych

Wsparcie będzie udzielane grupom producentów rolnych zakładanym w celu wspólnego dostosowania standardów produkcji przez członków takich grup oraz wykształcenia systemu wspólnej sprzedaży produktów. Wsparcie będzie udzielane na zakładanie i administracyjne koszty działania grup producentów rolnych przez okres 5 lat od momentu ich powstania.

Beneficjenci

Grupy producentów rolnych, które rozpoczęły swoją działalność po akcesji Polski do UE, przez pierwszych 5 lat istnienia grupy (zgłoszenia grupy).

Wysokość pomocy

1. Pomoc finansowa będzie realizowana w formie rocznych płatności w okresie pierwszych
    pięciu lat od daty uznania danej grupy producentów rolnych. Istnieje możliwość wyboru
    przez grupę płatności półrocznej, przy czym pierwsza płatność będzie zrealizowana nie
    wcześniej niż po sześciu pełnych miesiącach od daty uznania grupy. Kwota wsparcia
    zostanie wyliczona na podstawie rocznej wartości brutto sprzedanej produkcji
    wyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy i nie przekroczy:
    a) 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji do sumy 1.000.000 EURO, sprzedanej
        odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, oraz
    b) 2.5%, 2.5%, 2%, 1.5% i 1.5% wartości produkcji powyżej 1.000.000 EURO, sprzedanej
        odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.

2. W żadnym przypadku wsparcie nie może przekroczyć kwoty:

    - w pierwszym i drugim roku 100.000 EURO
    - w trzecim roku 80.000 EURO
    - w czwartym roku 60.000 EURO
    - w piątym roku 50.000 EURO

Ze środków PROW planowana jest również realizacja podpisanych umów z podmiotami uczestniczącymi w Programie SAPARD w części przekraczającej możliwości finansowe tego Programu.

Wnioski do wszystkich działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą przyjmowane w oddziałach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.