Powiat Łowicki

BIP

Data

23 kwietnia 2021

Imieniny

Wojciecha, Jerzego

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

PROGRAMY POMOCOWE I FUNDUSZE STRUKTURALNE
UNII EUROPEJSKIEJ
W ramach programów pomocowych Unii Europejskiej wpierających gospodarstwa rolne można wyróżnić:
   •  Sektorowy Program Operacyjny – „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 
      Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”
   •  Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY


Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006.

Polska wieś w ramach tego Programu może otrzymać w latach 2004-2006 wsparcie w wysokości 1 784,15 mln. EURO, z czego 1 192, 68 mln EURO będą stanowiły środki Unii Europejskiej a 591, 47 mln. EURO będzie pochodziło głównie z budżetu krajowego.

Część odbiorców pomocy w ramach tego Programu będzie musiało dysponować własnymi środkami na współfinansowanie przedsięwzięć. Udział własny jest zróżnicowany w zależności od rodzaju pomocy.

W skład tego programu wchodzi 11 rodzajów działań (aktualnie uruchomione zostało jedno działanie - od 16.08.2004r. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”):

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych

W ramach niniejszego działania wspierane będą projekty inwestycyjne związane z modernizacją gospodarstw rolnych, prowadzące do ich dostosowania do warunków funkcjonowania na jednolitym rynku.

Wysokość pomocy

Odbiorca pomocy może otrzymać łącznie nie więcej niż 300 000 zł w okresie programowania.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie:

(1) 50% kosztów kwalifikowalnych
lub
(2) 60% kosztów kwalifikowalnych, jeśli gospodarstwo położone jest na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
lub
(3) 55% kosztów kwalifikowalnych, jeśli odbiorcą pomocy jest młody rolnik
lub
(4) 65% kosztów kwalifikowalnych, jeśli gospodarstwo położone jest na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i odbiorcą pomocy jest młody rolnik.

Na Działanie to zostało przeznaczonych najwięcej środków z budżetu SPO, łącznie 604 mln euro (z tego z budżetu Unii Europejskiej 325 mln euro). Dofinansowaniem objęte są projekty, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych przez wzrost jakości produkcji, jej skalę i profil, obniżenie kosztów oraz spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt.
Beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne-obywatele państw członkowskich UE oraz osoby prawne prowadzące działalność rolniczą.

Za "młodego rolnika" uznaje się osobę fizyczną, która spełnia dwa następujące warunki:

  • rozpoczęła po raz pierwszy samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego nie 
    dawniej niż w ciągu ostatnich 5 lat przed datą przyznania pomocy w ramach Działania,
  • w chwili, gdy po raz pierwszy rozpoczęła samodzielne prowadzenie gospodarstwa, 
     nie przekroczyła wieku 40 lat.

Za gospodarstwo położone na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania uznaje się gospodarstwo, w którym co najmniej 50% użytków rolnych położone jest na obszarach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r w sprawie szczegółowych warunków trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich ( na terenie Powiatu Łowickiego gmina Łowicz –wiejska i Domaniewice).

Pomoc może być przyznana pod warunkiem, że gospodarstwo:

  • jest prowadzone przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
  • jest żywotne pod względem ekonomicznym lub osiągnie żywotność ekonomiczną
     po zakończeniu planowanej inwestycji, 
  • spełnia minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków
     utrzymania zwierząt lub spełni je po realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Żywotność ekonomiczną definiuje się na podstawie wielkości ekonomicznej danego gospodarstwa, określonej jako suma nadwyżek bezpośrednich wszystkich działalności rolniczych prowadzonych w tym gospodarstwie, obliczonych na podstawie Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich (SGM) wyznaczonych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolniczej i regionów.

Podstawą oceny żywotności gospodarstwa jest wielkość ekonomiczna określona w ESU (European Size Unit). Wartość 1 ESU odpowiada nadwyżce równej 1200 euro. Spełnienie kryterium żywotności ekonomicznej wynosi minimum 4 ESU.

Refundacji podlegają koszty kwalifikowane dotyczące:
 
   • budowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli służących do 
     produkcji rolnej oraz do przechowywania i magazynowania produktów rolnych wraz z
     zakupem i montażem instalacji technicznej i wyposażenia, 
   • zakupu lub instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia lub narzędzi do produkcji rolnej,
     przechowalnictwa, magazynowania, przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, 
   • zakupu gruntów rolnych, w części stanowiącej nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych 
     projektu ( w przypadku zakupu gruntów z nasadzeniami lub naniesieniami warunek 
     nieprzekroczenia poziomu 10% kosztów kwalifikowanych projektu dotyczy jedynie kosztów
     ziemi), 
   • zakupu budynków lub budowli, o ile zakup ten jest ściśle związany z celami projektu, 
   • zakładania sadów lub plantacji wieloletnich, obejmujące wyłącznie zakup kwalifikowanego
     materiału roślinnego, wyposażenia tj. konstrukcji do podtrzymywania roślin oraz folii lub
     agrowłókniny do ściółkowania oraz koszty grodzenia nowozakładanych sadów lub plantacji, 
   • wyposażania pastwisk: grodzenia, budowy wiat dla zwierząt, zakupu i instalacji urządzeń
     do pojenia zwierząt oraz budowy ujęć wody lub jej doprowadzania, 
   • zakupu zwierząt hodowlanych (stada podstawowego) - zwierząt należących do gatunków
     gospodarskich,
   • budowy, zakupu i instalacji urządzeń do nawadniania upraw, 
   • zakupu, instalacji i budowy urządzeń służących ochronie środowiska (dotyczy projektów
     w zakresie składowania odchodów zwierzęcych, odpadów, mycia i czyszczenia sprzętu),
     poprawie warunków utrzymania zwierząt i podniesieniu standardów higienicznych produkcji
     rolnej.

Zakup sprzętu, maszyn lub urządzeń używanych kwalifikuje się do współfinansowania pod warunkiem, że:

  • sprzęt ten w ciągu ostatnich 7 lat od daty zakupu nie został nabyty z wykorzystaniem
     pomocy krajowej lub wspólnotowej, 
  • cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego
     nowego sprzętu, 
  • sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji projektu i spełnia
     obowiązujące normy i standardy.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

2. Ułatwienie startu młodym rolnikom

Od 15 września br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" działanie przeznaczone dla młodych rolników pod nazwą "Ułatwianie startu młodym rolnikom".
 
Dofinansowanie udzielane będzie w formie premii w wysokości 50 000 zł. Jest to jednorazowa wypłata przeznaczona dla osoby, która po raz pierwszy podejmuje się prowadzenia gospodarstwa.
 
Wsparcie finansowe obejmuje młodych rolników rozpoczynających samodzielne gospodarowanie, co sprzyjać powinno podejmowaniu modernizacji gospodarstw i w efekcie przyczyni się do:

  • dostosowania do wymogów rynku oraz poprawy dochodowości gospodarstwa przez
     poprawę jakości produkcji, zmianę profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, 
     wartości dodanej oraz wydajności pracy lub
  • poprawy warunków higienicznych i bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt,
     ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się młodzi rolnicy, w wieku od 18 do 40 lat, rozpoczynający po raz pierwszy samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, jeżeli w chwili podejmowania przez Agencję decyzji o udzieleniu pomocy spełniają następujące warunki:

  • gospodarstwo młodego rolnika musi spełniać wymóg żywotności ekonomicznej lub osiągnie
     ją nie później niż po 5 latach od rozpoczęcia prowadzenia przez niego gospodarstwa, 
  • gospodarstwo młodego rolnika, stosownie do rodzaju prowadzonej produkcji, musi spełniać
     minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania
     zwierząt w chwili, gdy rolnik ubiega się o pomoc, lub spełnić je nie później niż po 5 latach
     od rozpoczęcia prowadzenia tego gospodarstwa przez młodego rolnika, 
  • na bieżąco muszą być uregulowane przez młodego rolnika zobowiązania podatkowe oraz z
     tytułu ubezpieczeń w KRUS.
 
Za młodego rolnika uznaje się osobę fizyczną, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • rozpoczęła po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa rolnego nie wcześniej niż 12
     miesięcy przed decyzją ARiMR o przyznaniu premii, 
  • jest pełnoletnia i w chwili podejmowania przez Agencję decyzji o udzieleniu pomocy nie
     przekroczyła 40 roku życia,
  • jest ubezpieczona na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jako
     prowadząca gospodarstwo rolne,
  • legitymuje się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj.:

    -  wykształceniem rolniczym wyższym lub średnim, 
    -  wykształceniem rolniczym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub tytułem
       kwalifikacyjnym w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i
       co najmniej 3 - letnim stażem pracy w gospodarstwie rolnym, 
    -  wykształceniem o kierunku innym niż rolniczy na poziomie średnim lub wyższym
       i co najmniej 3 - letnim stażem pracy w gospodarstwie rolnym lub (dla osób
       posiadających wykształcenie wyższe) ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie
       związanym z rolnictwem, 
    -  wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym o kierunku innym niż
       rolniczy i co najmniej 5 - letnim stażem pracy w gospodarstwie rolnym.

Za staż pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się okres, w którym wnioskodawca podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS jako domownik oraz okres, w którym rolnik prowadził przejęte gospodarstwo.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia wymogów związanych z kwalifikacjami zawodowymi, pomoc może być przyznana pod warunkiem, że wnioskodawca uzupełni swe wykształcenie w czasie nie dłuższym niż 5 lat od chwili podjęcia prowadzenia gospodarstwa.

Na działanie przeznaczonych jest 173,3 mln euro. Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR.

3. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" od 15 września br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na działanie "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów".
 
To działanie jest przeznaczone dla osób fizycznych - rolników oraz domowników, obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także osób prawnych zajmujących się prowadzeniem działalności rolniczej.
 
Dofinansowaniem objęte są projekty związane z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie:

  • agroturystyki,
  • usług związanych z turystyką i wypoczynkiem,
  • usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej,
  • prowadzenia na małą skalę przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów
     leśnych, 
  • sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących w większości z własnego gospodarstwa, 
  • wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów
     łąkowych, leśnych, itp.) oraz zakładania plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych
     na cele energetyczne,
  • rzemiosła i rękodzielnictwa,
  • drobnych usług na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich,
  • e-commerce - sprzedaży lub promocji przez internet produktów rolnych.
 
Pomoc realizowana jest w formie dofinansowania na zasadzie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych. W okresie realizacji programu łączna kwota pomocy w ramach tego działania, udzielona jednemu beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu, nie będzie mogła przekroczyć 100 tys. zł.
 
O pomoc finansową można ubiegać się m.in. pod warunkiem że:

  • zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania z tytułu ZUS lub KRUS są na bieżąco
     uregulowane,
  • projekt nie jest współfinansowany z innych środków pomocy publicznej,
  • projekt jest uzasadniony ekonomicznie,
  • projekt realizowany jest w miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców, należącej do gminy
     wiejskiej lub miejsko - wiejskiej,
  • projekty spełniają lub będą spełniać (o ile obowiązujące prawo nakłada taki obowiązek)
     wymagania w zakresie higieny produkcji, bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska
     oraz dobrostanu zwierząt.
 
Refundacji podlegają koszty kwalifikowane dotyczące:

  • rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących
     budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agroturystyczne oraz ich 
     wyposażenia (pokoje gościnne, pomieszczenia wspólne dla gości, łazienki, kuchnie), 
  • urządzania miejsc do wypoczynku, zakupu wyposażenia i sprzętu turystycznego lub
     rekreacyjnego dla działalności turystycznej, a także zwierząt służących do
     celów terapeutycznych, sportowych lub rekreacyjnych, 
  • budowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów budowlanych (z wyłączeniem
     budowy budynków mieszkalnych),
  • zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia, 
  • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
  • zakupu środków transportu na potrzeby świadczenia wyłącznie usług transportowych lub
     na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem świadczenia wyłącznie
     usług transportowych (pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych
     przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą),
  • zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia planowanej działalności w ramach
     projektu, 
  • zakupu roślinnego materiału nasadzeniowego na potrzeby zakładania plantacji roślin
     wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne,
  • robót budowlanych, transportu, instalacji, materiałów i wyposażenia., które są związane
     bezpośrednio z kosztami wymienionymi powyżej i są niezbędne do osiągnięcia celu
     projektu,
  • zakupu sprzętu, maszyn lub urządzeń używanych pod warunkiem że:
 
     - sprzęt ten w ciągu ostatnich 7 lat od daty zakupu nie został nabyty z wykorzystaniem
       pomocy krajowej lub wspólnotowej, 
     - cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego 
       nowego sprzętu, 
     - sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji projektu i spełnia
       obowiązujące normy i standardy, 
     - przygotowania i realizacji projektu w wysokości do 12% pozostałych kosztów
       kwalifikowanych projektu.
 
Na działanie przeznaczonych jest 107,1 mln euro. Wnioski można składać w oddziałach regionalnych Agencji.

4. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

W ramach działania wspierane będą małe projekty mające na celu polepszenie dostępu rolników (osób fizycznych i prawnych) do infrastruktury technicznej.

Wysokość pomocy

Poziom pomocy wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wysokość pomocy, przy następujących typach projektów:

  - budowy lub modernizacji dróg wewnętrznych, nie zaliczanych do żadnej z kategorii
    dróg publicznych - 200 000 zł, 
  - budowy lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę – 40 000 zł,
  - budowy lub modernizacji urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 80 000 zł,
  - budowy lub modernizacji sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię – 120 000 zł.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

5. Szkolenia

W ramach działania wspierane będą projekty, polegające na organizacji szkoleń zawodowych dla rolników i innych osób pracujących w rolnictwie lub leśnictwie, z zakresu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz produkcji rolniczej lub leśnej. Szkolenia zawodowe przyczynią się do podwyższenia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych, co umożliwi uczestnikom szkoleń bardziej efektywne zarządzanie gospodarstwami rolnymi. Szkolenia przygotują także rolników do podejmowania działań mających na celu restrukturyzację i modernizację gospodarstw, rynkowe ukierunkowanie produkcji, stosowanie dobrych praktyk rolniczych oraz dostosowanie do standardów unijnych w zakresie ochrony środowiska, higieny i jakości produkcji, bezpieczeństwa żywności oraz warunków utrzymania zwierząt.

Wysokość pomocy

Pomoc finansowa polega na refundacji, podmiotom szkolącym sektora publicznego i prywatnego, 100% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych w związku z organizacją szkolenia.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa – FAPA

6. Wsparcie doradztwa rolniczego

W ramach działania wspierana będzie działalność publicznych i prywatnych służb doradztwa rolniczego, polegająca na świadczeniu usług doradczych w zakresie korzystania
z pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, instrumentów towarzyszących WPR oraz polityki strukturalnej.

Wysokość pomocy

Pomoc finansowa polega na refundacji, podmiotom doradczym sektora publicznego i prywatnego, 100% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych w związku ze świadczeniem usług doradczych lub informacyjnych.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa – FAPA.

7. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 września br. uruchamia działanie "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem".

Działanie to jest przeznaczone dla osób fizycznych, obywateli krajów Unii Europejskiej oraz osób prawnych, prowadzących na terenie Polski działalność rolniczą lub produkcję w działach specjalnych produkcji rolnej. 

Wsparcie udzielane jest projektom inwestycyjnym związanym z budową lub remontem połączonym z modernizacją:
 
  • dróg wewnętrznych,
  • urządzeń zaopatrzenia w wodę,
  • urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • sieci i urządzeń zaopatrzenia w energię. 

Pomoc finansowa ma formę refundacji kosztów kwalifikowanych projektu, tj. kosztów podlegających współfinansowaniu. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

  • 200 000 zł - drogi wewnętrzne,
  • 120 000 zł - urządzenia zaopatrzenia w energię,
  • 80 000 zł - urządzenia zaopatrzenia w wodę,
  • 80 000 zł - urządzenia do odprowadzania ścieków.

O pomoc można ubiegać się pod warunkiem że:

  • projekt będzie realizowany w miejscowości liczącej do 5 tys. mieszkańców, leżącej w gminie
     wiejskiej lub miejsko - wiejskiej,
  • uzyskano wymagane prawem pozwolenia konieczne do realizowania projektu,
  • na bieżąco zostały uregulowane zobowiązania podatkowe i z tytułu ubezpieczeń w KRUS lub
     ZUS,
  • wnioskodawca nie jest dłużnikiem ARiMR w związku z naruszeniem zasad udzielonej
     poprzednio pomocy,
  • projekt nie jest współfinansowany z innych środków pomocy publicznej,
  • wnioskodawca nie pobiera renty w związku z orzeczeniem całkowitej, trwałej niezdolności
     do pracy, stałej renty rolniczej lub emerytury.

Refundacji podlegają koszty kwalifikowane dotyczące:

  • budowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów budowlanych;
  • zakupu lub instalacji maszyn i urządzeń;
  • rozruchu mechanicznego i technologicznego maszyn i urządzeń,
  • przygotowania i realizacji projektu w wysokości do 12% pozostałych kosztów
     kwalifikowanych projektu.

Na działanie przeznaczonych jest 40,7 mln euro. Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR.

8. Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

Działanie ma na celu przywrócenie potencjału produkcji leśnej na terenach leśnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych lub pożarów. Realizowane będzie poprzez projekty związane z odbudową funkcji gospodarczych, ekologicznych i społecznych lasów oraz wprowadzeniem odpowiednich instrumentów zapobiegających powstawaniu szkód
w przyszłości.

Wysokość pomocy

Pomoc finansowa udzielana będzie w formie całkowitego zwrotu 100% kosztów kwalifikowanych, w tym poziom udziału UE do 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

9. Scalanie gruntów

Scalanie gruntów prowadzone na obszarach charakteryzujących się dużym rozdrobnieniem i rozproszeniem gruntów, wchodzących w skład gospodarstw rolnych, ma na celu poprawę rozłogu gruntów poszczególnych gospodarstw.

Wysokość pomocy

Pomoc finansowa udzielana starostom powiatów, reprezentującym właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia będzie w formie całkowitego zwrotu 100% kosztów kwalifikowanych, w tym poziom udziału UE do 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe Urzędy Marszałkowskie.


10. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

W ramach działania wspierane będą projekty inwestycyjne objęte wnioskiem o pomoc finansową wraz z załączonym opisem planowanych do realizacji zadań, inicjowane przez środowiska lokalne.

Wysokość pomocy

Poziom pomocy publicznej UE, dla gmin i instytucji kultury, których organem założycielskim jest samorząd, wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych i minimum 20% -wkład samorządu, który stanowi krajowy wkład publiczny. Maksymalna wysokość pomocy publicznej przy realizacji działania wynosi – 450 000 zł.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe Urzędy Marszałkowskie.


11. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

W ramach działania będą wspierane projekty z zakresu melioracji szczegółowych i podstawowych oraz projekty związane z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego pod warunkiem, że służą one regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami.

Wysokość pomocy

Pomoc finansowa udzielana będzie wojewódzkim zarządom melioracji i urządzeń wodnych w formie całkowitego zwrotu 100% kosztów kwalifikowanych, w tym poziom udziału UE do 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu – w przypadku melioracji podstawowych. W przypadku melioracji szczegółowych 80% całkowitego kwalifikującego się kosztu, (w tym poziom udziału UE do 50% całkowitego kwalifikującego się kosztu, 30% – udział budżetu państwa) oraz 20% - wkład własny rolników (wkład rolników będzie rozliczany po zakończeniu inwestycji i będzie rozłożony na raty). Koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego powinien wynosić, co najmniej 120.000 zł.

Wnioski o pomoc będą przyjmowane przez właściwe Urzędy Marszałkowskie.

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.