Powiat Łowicki

BIP

Data

5 marca 2021

Imieniny

Fryderyka, Adriana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Stara strona » Integracja europejska » Fundusze Strukturalne » Programy Operacyjne » Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) »

Treść strony


ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR)        Aby państwa członkowskie Unii Europejskiej mogły korzystać ze środków Funduszy Strukturalnych konieczne jest stworzenie szeregu dokumentów. Pierwszy z nich to Narodowy Plan Rozwoju. Jego wdrażaniu służą programy operacyjne. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – jest jednym z sześciu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) /Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.        Przesłanki powstania ZPORR        ZPORR określa cele i kierunki oraz wysokość wykorzystywania środków na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane w latach 2004–2006 z udziałem funduszy strukturalnych:Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.        Cel strategiczny ZPORR
„Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.”
       Cel ten został sformułowany w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2001–2006 i jest podstawą do prowadzenia i koordynacji w tym okresie wszystkich działań podejmowanych w ramach polityki rozwoju regionalnego oraz w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.        Cel strategiczny ZPORR zostanie osiągnięty poprzez koncentrację interwencji państwa na następujących priorytetach, zgodnych z priorytetami polityki rozwoju regionalnego sformułowanymi w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006:
  • Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
  • Priorytet II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
  • Priorytet II. Rozwój lokalny
       Instytucją Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999 oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 438/2001). Ponadto w każdym z 16 województw pod nadzorem Instytucji Zarządzającej działają Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu programem (intermediate body) – Urzędy Wojewódzkie, a takżeUrzędy Marszałkowskie. Wdrażanie ZPORR jest nadzorowane przez Komitet Monitorujący ZPORR, a w każdym z województw przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR. W każdym z 16 województw działa Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu ZPORR ulokowana w Urzędzie Wojewódzkim, do której funkcji należy między innymi:
  • podpisywanie umów finansowych z beneficjentami końcowymi określonymi w tych dokumentach, bądź wskazanymi przez Urząd Marszałkowski po konsultacji z Komitetem Sterującym
  • weryfikację i potwierdzanie wydatków poniesionych w ramach komponentu regionalnego ZPORR do Instytucji Zarządzającej ZPORR
  • obsługę przepływu środków finansowych do beneficjentów końcowych (Wydziały finansowe Urzędów Wojewódzkich)

UZUPEŁNIENIE PROGRAMU - ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO        Uzupełnienie Programu pokazuje, w jaki sposób Instytucja Zarządzająca Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego - (ZPORR) zapewni efektywne wykorzystanie środków        Uzupełnienie programu jest dokumentem opisującym system wdrażania oraz priorytety i działanie programu operacyjnego. Podstawowym celem Uzupełnienia Programu jest uszczegółowienie zapisów ZPORR, zwłaszcza pod kątem określenia typów projektów, które wspierane będą z funduszy strukturalnych w ramach poszczególnych działań, co umożliwi Instytucji Zarządzającej prawidłowe zarządzanie, monitorowanie i ocenę realizacji programu, priorytetów oraz poszczególnych działań.        Uzupełnienie Programu stanowi jednocześnie informację o sposobie realizacji celów zawartych w ZPORR, przesyłaną do Komisji Europejskiej. Dla zapewnienia właściwej realizacji przyjętych działań oraz priorytetów określono w Uzupełnieniu Programu wskaźniki monitorowania poszczególnych działań. Przyjęte wskaźniki będą służyły do oceny postępów realizacji ZPORR przez Komitet Monitorujący ZPORR oraz Komisję Europejską.        Dokument ten określa potencjalnych projektodawców, a więc podmioty uprawnione do zgłaszania projektów, które mogą być wspierane z funduszy strukturalnych. Opisuje system wyboru projektów, którego procedury są zgodne z obowiązującym w RP systemem instytucjonalnym, prawnym oraz systemem finansów publicznych. Ponadto określa ogólne zasady wyboru projektów, tryb składania i rozpatrywania wniosków o środki, kryteria, a także podstawy zatwierdzania projektów do realizacji.

WSPARCIE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W RAMACH ZPORR        Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR) współfinansowany jest z zasobów:
  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.