Aktualności 2024

Projekt OWES „Ja-Ty-My” - nabór wniosków

W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem", Działania FELD.07.06 „Ekonomia społeczna", Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”  informuje o zbliżającym się naborze formularzy rekrutacyjnych do  udzielenia wsparcia zmierzającego do utworzenia i utrzymania miejsc pracy w nowo tworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Wsparcie na utworzenie miejsca pracy w nowo tworzonym bądź istniejącym PS realizowane będzie w postaci:

 1. wsparcia finansowego na utworzenie jednego miejsca pracy w wysokości 35 212 zł w formie stawki jednostkowej (na wydatki w kwocie netto),
 2. wsparcia finansowego na utrzymanie miejsca pracy w formie stawki jednostkowej świadczonego przez okres 12 miesięcy w wysokości: 
  1. 38 700 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy (na wydatki w kwocie netto);
  2. 29 026 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy (na wydatki w kwocie netto)
  3. 19 350 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy lub w wymiarze ¼ etatu w przypadku zatrudnienia na tym miejscu pracy osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności (na wydatki w kwocie netto).

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów kwalifikujących do udziału w rekrutacji, wyłączeń osób fizycznych i podmiotów, procedura naboru i oceny formularzy rekrutacyjnych, wykaz dokumentów niezbędnych w procesie ubiegania się o wsparcie finansowe - dostępne w Regulaminie i dokumentacji konkursowej udostępnionych  na naszej stronie internetowej: https://wsparciespoleczne.pl/owes-ja-ty-my-2024-2026/

Przypominamy, że po pozytywnej ocenie formalnej złożonego formularza rekrutacyjnego, wyznaczony zostanie termin rozmowy rekrutacyjnej, na którą Kandydat przynosi oryginały dokumentów poświadczających spełnianie kryteriów udziału w rekrutacji, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu rekrutacji, lub przesyła ich skany dzień przed terminem rozmowy (w takim przypadku Kandydat musi donieść lub dosłać za pośrednictwem poczty oryginały dokumentów w terminie do 5 dni od daty rozmowy). Jeśli Komisja Rekrutacyjna poweźmie wątpliwości dotyczące autentyczności dokumentów bądź ich treści, poprosi kandydata o dodatkowe wyjaśnienia.

Zgodnie z §3 ust. 6 Regulaminu rekrutacji:

W rekrutacji mogą brać udział PES, które otrzymały wsparcie w ramach środków KPO/FERS, jeśli wnioskują do OWES o wsparcie finansowe bezzwrotne ze środków EFS+:
1) po upływie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia wniosku o środki w ramach KPO, a wsparcie w ramach KPO zostało rozliczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – na potwierdzenie czego PES/PS składa zatwierdzony przez ministra wniosek o środki KPO oraz rozliczenie wsparcia z KPO lub

2) przed upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia wniosku o środki w ramach KPO, lecz zlecony przez PES/PS (na jego koszt) audyt zewnętrzny potwierdzi brak podwójnego finansowania – na potwierdzenie czego PES/PS przedłoży wyniki audytu zewnętrznego (tj. raport z opinii biegłego rewidenta) w ramach rozliczenia środków KPO i EFS+, pod warunkiem niekwalifikowania wsparcia bezzwrotnego ze środków EFS+ lub
3) po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki FERS lub
4) w zakresie innym niż w ramach FERS, na potwierdzenie czego PES/PS składa oświadczenie o braku podwójnego finansowania oraz załącza umowę pożyczki FERS lub inny dokument określający cel lub zakres inwestycji, zatwierdzony przez właściwego pośrednika finansowego.

Informacji związanych z naborem oraz realizacją projektu zmierzającego do utworzenia nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych udzielają nasi doradcy.

Nabór wniosków: od 29.05.2024 r. do 5.06.2024 r. do godz. 16:00

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Kontakt:

Punkty doradcze - godziny otwarcia: 8:00 – 16:00:

 • Brzeziny – ul. Kościuszki 2
 • Zgierz – Plac Kilińskiego 11

Biuro projektu: Łódź – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź
Godziny otwarcia: 8:00 – 16:00

 • plakat projekt OWES - nabór wniosków

Cofnij