Aktualności 2024

II Sesja Rady Powiatu Łowickiego - porządek obrad

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) zwołuję II Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 27 maja 2024 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.


 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu  

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. 
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z I Sesji Rady Powiatu Łowickiego. 
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego. 
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju  Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wynagrodzenia Starosty Łowickiego.
 15. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2023 rok.
 16. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego. 
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu. 
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę 
  Nr XXXIII/247/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
  w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2021 – 2025 zmienioną Uchwałą Nr XXXV/259/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 maja 2021 roku.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok. 
 20. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę 
  Nr LXXVI/471/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2024 – 2036.
 21. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami. 
 22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami. 
 23. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  
 24. Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

  

Cofnij