Aktualności 2024

Wnioski o przyznanie „Nagrody im. Władysława Grabskiego”

Informacja 

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego” z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu Łowickiego informuje,
iż w dniach od 30 marca do dnia 31 maja 2024 roku mogą być składane wnioski o przyznanie „Nagrody im. Władysława Grabskiego”.

Wniosek powinien zawierać:

  1. informacje o kandydacie do nagrody: imię i nazwisko lub nazwę kandydata oraz adres zamieszkania lub siedziby;
  2. uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana;
  3. informacje o podmiocie składającym wniosek: imię i nazwisko łub nazwę oraz adres, adres mailowy;
  4. podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji;
  5. oświadczenie kandydata lub/i wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu i zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

 Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

  1. organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Łowickiego;
  2. instytucje, związki i stowarzyszenia społeczno - gospodarcze;
  3. przedsiębiorcy działający na terenie Powiatu Łowickiego;
  4. właściwa merytorycznie komisja Rady Powiatu Łowickiego. 

Wzór wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego".

Regulamin przyznawania nagrody stanowi załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/2019 RPŁ z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego".

Cofnij