Aktualności 2024

LXXIX Sesja Rady Powiatu Łowickiego - porządek obrad.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) zwołuję LXXIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 19 kwietnia 2024 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.


 

  www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu  

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu za rok 2023 oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie pomocy społecznej na rok 2024.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
 7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2024.
 8. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
 9. Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim w roku 2023.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 — 2027.
 11. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu.
 12. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVIII/486/2024 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie prowadzenia mieszkań treningowych na terenie powiatu łowickiego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad LXXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij