Aktualności 2023

LXXVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXXVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 19 grudnia 2023 roku, godz. 14.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.


 www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z LXXIII, LXXIV i LXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2024 – 2036.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2024 rok.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2024 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2023 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/436/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2023 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.  
 18. Zakończenie obrad LXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij