Aktualności 2023

LXXII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego zwołuje LXXII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 27 września 2023 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z LXX i LXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023 w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena przygotowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2023/2024.
 6. Informacja o naborze do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/386/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023 – 2025”.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr LXX/436/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2023 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łowiczu w obrębie Bolimowska oznaczonych jako działki nr 2767/6 i nr 2767/4 oraz w obrębie Małszyce oznaczonej jako działka nr 554/1.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXI/403/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2716E Różyce – Jasieniec odcinek Kocierzew Północny – Lipnice znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy. 
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu łowickiego. 
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad LXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij