Aktualności 2023

LXIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego - Porządek obrad

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LXIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 29 marca 2023 roku, godz. 13.00, która odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A.

 

 

www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad LXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

4.     Przyjęcie wniosków do protokołów z LXI, LXII, LXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

5.     Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.

6.     Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok poprzedni.

7.     Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2022 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8.     Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.

9.     Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2022 roku.

10.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

11.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

12.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr I/8/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

13.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/329/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg powiatowych nr 2706E, 2709E, 2710E, 2730E i 2731E znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

14.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentem drogi powiatowej Nr 2717E znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

15.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

16.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 – 2036.

17.  Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.

18.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.

19.  Wolne wnioski radnych i sprawy różne.

20.  Zakończenie obrad LXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij