Aktualności 2023

Otwarty konkurs ofert

Uchwałą Nr 1131/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 17 lutego 2023 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

Cofnij