Cyfrowy powiat

  • belka logotypów

Powiat Łowicki jest realizatorem grantu „Cyfrowy Powiat” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt ma za zadanie wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Efektem jego realizacji  będzie zwiększenie cyfryzacji jednostki oraz poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego z uwzględnieniem m.in. wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247 z późn. zm.). Cel ten zostanie osiągnięty między innymi poprzez zakup sprzętu IT, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, doposażenie serwerowni, inwestycje w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia dla urzędników. Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa danych i świadczonych elektronicznych usług publicznych, jak również zwiększy możliwości obsługi interesantów Powiatu drogą elektroniczną.

Całkowita wartość grantu dla Powiatu Łowickiego wynosi 232.842,00 zł

Okres realizacji grantu - do 27.09.2023 r.

Informacje odnośnie projektu realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat

  • baner cyfrowy powiat