ZSP nr 2 w Łowiczu

 • belka logotypów

Tytuł projektu – „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową – wersja francuska”.

 

Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Erasmus+

Numer umowy:  2022-1-PL01-KA122-SCH-000070164 z dnia 30.11.2022 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu - 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r.

Wartość projektu i kwota dofinansowania - 49.280,00 EURO (tj. 230.285,44 zł).

Celem projektu jest: wzrost wiedzy uczestników z przedmiotów ogólnokształcących i kompetencji kluczowych oraz promowanie umiejętności uczniów i ich zainteresowań w obrębie tradycji i kultury ludowej, podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych i kluczowych uczniów, a także językowych, umocnienie potencjału szkoły w regionie.

Opis projektu: Realizacja programu przygotowania i mobilności do Francji pozwoli zwiększać wiedzę uczniów z przedmiotów ogólnokształcących oraz kompetencji kluczowych: osobistych, społecznych, kulturowych, tworzenia i rozumienia informacji. Uczniowie na potrzeby wypracowywania rezultatów będą zdobywać nową wiedzę oraz aktywizować i przetwarzać te informacje, które zdobyli w toku dotychczasowego kształcenia. Konieczność przetwarzania informacji, dopasowywania ich do aktualnej sytuacji będzie stanowiła niejako okazję do pogłębiana wiedzy w praktycznych kontekstach. Realizacja zajęć w języku angielskim oraz współpraca w ramach międzynarodowych podzespołów zadaniowych pozwoli młodzieży znacznie zwiększyć zasób słownictwa, poprawność komunikacji, swobodę wypowiedzi. Wpływ na zwiększanie WKU będzie miała także atrakcyjna forma projektu. Uczniowie będą mieć też okazję rozwijania i prezentowania swoich umiejętności tanecznych i muzycznych za granicą co będzie wynagrodzeniem za ich trud wkładany w treningi i występy.

Link do strony jednostki realizującej projekt: http://www.zsp2lowicz.pl


 

 • belka logotypów

Tytuł projektu – 2022-1-PL01-KA121-VET-000053165 w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000047578.

Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Erasmus+

Numer umowy -  2022-1-PL01-KA121-VET-000053165 z dnia 20.10.2022 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu - 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r.

Wartość projektu i kwota dofinansowania - 57.391,00 EURO (tj. 278.748,08 zł).

Celem projektu jest:

 • Podniesienie wiedzy, umiejętności zawodowych uczniów. 
 • Podniesienie potencjału zarządzania ponadnarodowymi projektami mobilności.
 • Podniesienie potencjału zawodowego kadry.
 • Działania przeciw wykluczeniu społecznemu uczniów z mniejszymi szansami.
 • Umocnienie potencjału szkoły w regionie.

 

Opis projektu: Projekt zakłada mobilność 28 uczestników oraz 3 opiekunów do Grecji, w ramach projektu w programie praktyk zawodowych. Mobilność grupy trwa 14 dni, 2 dni podróży, 10 dni zajęć praktycznych, 2 dni programu kulturowego. Działania projektowe zostały podzielone ze względu na dbałość o jakość projektu, liczba uczestników pozwoli na bardziej indywidualne podejście do każdego z nich. Praktyki będą się odbywały zgodnie z zatwierdzonymi przez Szkołę programami praktyk spójnymi z wytycznymi MEN. Programy praktyk uwzględniają potrzeby kształcenia zawodowego w Szkole, potrzeby i zainteresowania uczniów, stanowią uzupełnienie oferty praktyk realizowanych w Polsce oraz oczekiwania pracodawców, szczególnie lokalnych.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest także przeprowadzenie kursów i szkoleń dla kadry kształcenia zawodowego. 

Link do strony jednostki realizującej projekt: http://www.zsp2lowicz.pl


 

 • belka logotypów

Tytuł projektu – „Staż przepustką do zatrudnienia”

Jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Źródło finansowania - współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie podpisanej umowy nr RPLD.11.03.01-10-0030/21-00 z dnia 29.03.2022 r.

Wartość projektu - 470 167,03 zł

Kwota dofinansowania -  423 150,32

Wkład własny ogółem –  47 016,71 zł (w tym: wkład finansowy -  33.390,00 zł, wkład niepieniężny – 13.626,71 zł)

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu - od 2022-09-01 do 2023-02-28

Cel projektu: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Opis projektu: Grupę docelową stanowi ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu, placówka prowadząca kształcenie zawodowe oraz jej uczniowie i nauczyciele. W projekcie założono realizację 5 zadań, w tym: doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów technik programista, logistyk, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanik operator pojazdów maszynowych i maszyn rolniczych, doskonalenie umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację staży i zajęć podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów, dodatkowe szkolenia w zakresie programowania robotów, kurs operatora wózków widłowych. Liczba osób objętych projektem: 30, w tym 22 uczniów i 8 nauczycieli.


 

 • belka logotypów

Tytuł projektu – „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową – edycja litewska”

Jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Źródło finansowania - środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ERASMUS+

Numer umowy: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015417 z dnia 21.02.2022 r.

Wartość projektu i kwota dofinansowania – 39 023,00 EUR (tj. 178.549,74 zł)

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.11.2021 r. – 31.10.2022 r. (12 miesięcy)

Cel projektu: Wzrost wiedzy uczestników z przedmiotów ogólnokształcących i kompetencji kluczowych oraz promowanie umiejętności uczniów i ich zainteresowań w obrębie tradycji i kultury ludowej.

Opis projektu: Realizacja programu przygotowania i mobilności pozwoli zwiększać wiedzę uczniów z przedmiotów ogólnokształcących oraz kompetencji kluczowych: osobistych, społecznych, kulturowych, tworzenia i rozumienia informacji. Uczniowie na potrzeby wypracowywania rezultatów będą zdobywać nową wiedzę oraz aktywizować i przetwarzać te informacje, które zdobyli w toku dotychczasowego kształcenia. Konieczność przetwarzania informacji, dopasowywania ich do aktualnej sytuacji będzie stanowiła niejako okazję do pogłębiana wiedzy w praktycznych kontekstach. Realizacja zajęć w języku angielskim oraz współpraca w ramach międzynarodowych podzespołów zadaniowych pozwoli młodzieży znacznie zwiększyć zasób słownictwa, poprawność komunikacji, swobodę wypowiedzi. Wpływ na zwiększanie WKU będzie miała także atrakcyjna forma projektu. Uczniowie będą mieć też okazję rozwijania i prezentowania swoich umiejętności tanecznych i muzycznych za granicą co będzie wynagrodzeniem za ich trud wkładany w treningi i występy.


 

 • belka logotypów

Tytuł projektu – „Kuchnia lokalna – dziedzictwo kulturowe regionów”

Jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Numer umowy - 2021-1-PMU-4286 z dnia 11.07.2022 r.

Wartość projektu i kwota dofinansowania – 169.530,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.06.2022 r.– 30.11.2022 r.

 

Cel projektu: Wzrost kluczowych kompetencji uczestników w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, osobistym, społecznym i w zakresie uczenia się, cyfrowym, obywatelskim oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. Cel ten będzie realizowany dzięki zajęciom przygotowawczym oraz ciekawemu programowi mobilności, w trakcie, którego uczniowie podzieleni na międzynarodowe grupy będą musieli wykazać się interdyscyplinarną wiedzą i umiejętnościami, aby wytworzyć materialne rezultaty projektu.

Opis projektu: Tematyka projektu związana jest z tradycjami oraz zwyczajami regionów: łowickiego oraz Katerini w Grecji, wyrażanego poprzez tradycyjne lokalne potrawy i produkty. Młodzież będzie wzajemnie przekazywać sobie wiedzę oraz umiejętności związane z kulturą oraz dziedzictwem folkloru ludowego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technik cyfrowych.

Projekt ma się przyczynić również do zwiększenia zainteresowania kształceniem w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu, ciągłego doskonalenia procesów zarządczych w ramach projektów edukacyjnych, a także do zwiększenia zdolności działania na poziomie ponadnarodowym szkoły.

W trakcie dwutygodniowej mobilności, młodzież pod okiem kadry Platon School (Grecja) i polskich nauczycieli realizować będzie w międzynarodowych grupach zaplanowany program zajęć. Zajęcia realizowane będą w formie wykładów, ćwiczeń, gier terenowych, wizytacji w instytucjach związanych z gastronomią, a także w miejscach gdzie wytwarza się lokalne produkty. Uzupełnieniem programu merytorycznego będzie barwny program kulturowo-dydaktyczny, który pozwoli lepiej poznać kraj przyjmujący, jego zabytki, atrakcje oraz krajobraz. Efektem działań będzie wypracowanie materialnych rezultatów projektu dotyczących omawianych zagadnień. Młodzież stworzy blogi kulinarne przedstawiające podobieństwa i różnice związane z regionalnymi kulinariami, zawierające również przepisy kulinarne oraz ciekawostki związane z żywieniem i zwyczajami polskimi i greckimi w tym zakresie. Dodatkowo wypracowana zostanie broszura, a także profil na portalu społecznościowym, traktujący o efektach przedsięwzięcia. Wszystkie wypracowane narzędzia będą przygotowane w języku angielskim, głównym języku współpracy oraz polskim i greckim (wybrane).

Link do strony jednostki realizującej projekt: ZSP 2 CKZ w Łowiczu (zsp2lowicz.pl)


 

 • belka logotypów

Tytuł projektu – „Mobilność uczniów i kadry technikum szansą na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych”

Jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Źródło finansowania – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach Erasmus+

Numer umowy - 2021-1-PL01-KA122-VET-000020225 z dnia 18.02.2022 r.

Wartość projektu i kwota dofinansowania – 59.466,00 EUR

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.11.2021 r. – 31.10.2022 r.

Cel projektu: Wzmocnienie szkolenia praktycznego w wybranych zawodach. Kształcenie poprzez praktykę umożliwia uczniowi płynne przejście z procesu edukacji do życia zawodowego, realizacja praktyk poza miejscem zamieszkania zwiększa mobilność, dojrzałość i samodzielność uczniów wzmacniając ich szansę na zatrudnienie.

Opis projektu: Planowana jest dwutygodniowa mobilność do Grecji. Program praktyk został przygotowany w taki sposób, aby spełniał wytyczne nowej podstawy programowej, potrzeb uczniów oraz pracodawców i pozwalał na osiągnięcie przydatnych kwalifikacji zawodowych. Osiągnięcie tego celu będzie monitorowane, ewaluowane i udokumentowane przez instytucje przyjmujące wsparte w tym procesie opiekunami szkoły. Efekty kształcenia zostaną zbadane i uznane w ramach obowiązkowego, wynikającego z podstawy programowej dla każdego kierunku kształcenia praktycznego. Realizacja celu będzie możliwa dzięki realizacji 60 godzin praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach, właściwej ocenie stanu wiedzy, kompetencji i umiejętności (WKU) przed mobilnością i dopasowaniu do jej wyników programu praktyk.

Upowszechnianie efektów projektu pozwoli rozciągnąć wpływ na całość szkoły i motywować innych uczniów o zmniejszonych szansach do osiągania dobrych wyników w nauce, angażowania się w wolontariaty, konkursy, zajęcia pozalekcyjne – jako elementach docenianych w rekrutacjach do przyszłych projektów.

Link do strony jednostki realizującej projekt: ZSP 2 CKZ w Łowiczu (zsp2lowicz.pl)