ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

  • belka logotypów

Tytuł projektu – „Staż przepustką do zatrudnienia”

Jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Źródło finansowania - współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie podpisanej umowy nr RPLD.11.03.01-10-0030/21-00 z dnia 29.03.2022 r.

Wartość projektu - 470 167,03 zł

Kwota dofinansowania -  423 150,32

Wkład własny ogółem –  47 016,71 zł (w tym: wkład finansowy -  33.390,00 zł, wkład niepieniężny – 13.626,71 zł)

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu - od 2022-09-01 do 2023-02-28

Cel projektu: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Opis projektu: Grupę docelową stanowi ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu, placówka prowadząca kształcenie zawodowe oraz jej uczniowie i nauczyciele. W projekcie założono realizację 5 zadań, w tym: doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów technik programista, logistyk, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanik operator pojazdów maszynowych i maszyn rolniczych, doskonalenie umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację staży i zajęć podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów, dodatkowe szkolenia w zakresie programowania robotów, kurs operatora wózków widłowych. Liczba osób objętych projektem: 30, w tym 22 uczniów i 8 nauczycieli.


 

  • belka logotypów

Tytuł projektu – „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową – edycja litewska”

Jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Źródło finansowania - środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ERASMUS+

Numer umowy: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015417 z dnia 21.02.2022 r.

Wartość projektu i kwota dofinansowania – 39 023,00 EUR (tj. 178.549,74 zł)

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.11.2021 r. – 31.10.2022 r. (12 miesięcy)

Cel projektu: Wzrost wiedzy uczestników z przedmiotów ogólnokształcących i kompetencji kluczowych oraz promowanie umiejętności uczniów i ich zainteresowań w obrębie tradycji i kultury ludowej.

Opis projektu: Realizacja programu przygotowania i mobilności pozwoli zwiększać wiedzę uczniów z przedmiotów ogólnokształcących oraz kompetencji kluczowych: osobistych, społecznych, kulturowych, tworzenia i rozumienia informacji. Uczniowie na potrzeby wypracowywania rezultatów będą zdobywać nową wiedzę oraz aktywizować i przetwarzać te informacje, które zdobyli w toku dotychczasowego kształcenia. Konieczność przetwarzania informacji, dopasowywania ich do aktualnej sytuacji będzie stanowiła niejako okazję do pogłębiana wiedzy w praktycznych kontekstach. Realizacja zajęć w języku angielskim oraz współpraca w ramach międzynarodowych podzespołów zadaniowych pozwoli młodzieży znacznie zwiększyć zasób słownictwa, poprawność komunikacji, swobodę wypowiedzi. Wpływ na zwiększanie WKU będzie miała także atrakcyjna forma projektu. Uczniowie będą mieć też okazję rozwijania i prezentowania swoich umiejętności tanecznych i muzycznych za granicą co będzie wynagrodzeniem za ich trud wkładany w treningi i występy.