ZSP nr 3 w Łowiczu

  • belka logotypów

Tytuł projektu – Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056267 w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095807

 

Jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Erasmus+.

Numer umowy - 2021-1-PL01-KA121-VET-000056267.

Wartość projektu i kwota dofinansowania – 50.299,00 EURO (tj. 238.029,95 zł).

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu - od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r.

Głównym celem projektu jest: umożliwienie czerpania wiedzy i doświadczeń przez uczniów u zagranicznych przedsiębiorców, co przełoży się na ich komplementarny rozwój edukacyjny i zawodowy, rozwój współpracy międzynarodowej, w tym pogłębienie 2 dotychczasowych i ustanowienie min. 4 nowych partnerstw z podmiotami wybranych branży za granicą, dla rozwoju inicjatyw ZSP nr 3 przyszłości, wspieranie młodzieży kształcącej się w konkretnych zawodach w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przekładających się na rozwój osobisty, zwiększenie ich szans na zatrudnienie lub założenie swojej działalności gospodarczej w branży turystycznej i usługowej oraz dołączenie do Europejskiego Rynku Pracy.

Opis projektu: projekt stworza możliwość odbycia zagranicznych praktyk/staży zawodowych dla 26 uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu, kształcących się w przynajmniej 2 kierunkach kształcenia zawodowego min. technik fotografii i multimediów, technik eksploatacji portów i terminali. W ramach projektu odbędzie się dwutygodniowa mobilność do Grecji, w ramach której młodzież realizować będzie zadania zawodowe przygotowane specjalnie pod kątem ich potrzeb kształcenia. Pod okiem wykwalifikowanych mentorów uczniowie będą realizować zadania które przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia. Uzupełnieniem wyjazdu będzie atrakcyjny program kulturowy, który pozwoli lepiej poznać kulturę Grecji, zwyczaje mieszkańców oraz zabytki.

 

Dzięki realizacji projektu zakłada się wzrost kompetencji społecznych w tym tolerancji i różnorodności, zawodowych, językowych dla uczniów, w związku z udziałem w projekcie i uczestnictwem w praktykach w środowisku międzynarodowym. Rozwój i dopasowanie do międzynarodowych standardów programy kształcenia zawodowego dla min. 2 zawodów: technik fotografii i multimediów, technik eksploatacji portów i terminali. Wzmocnienie potencjału szkoły poprzez budowę jej europejskiego wymiaru jako placówki realizującej działania związane z wszechstronnym rozwojem ucznia, w oparciu o kadrę i projekty europejskie. Wymiana dobrych praktyk związana ze współpracą 3 podmiotów międzynarodowych, przy uwzględnieniu sektora edukacji, w ramach którego znajdować się będzie kształcenie i szkolenia zawodowe. Rozwój potencjału kadry szkoły w zakresie organizacyjnym oraz realizacji programów mobilności zagranicznej.

 Link do strony jednostki realizującej projekt: Projekty unijne | zsp3 (zsp3lowicz.wixsite.com)

  • plakat projektu

 

  • belka logotypów

Tytuł projektu – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest wieloletnim rządowym programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu  do kultury i wiedzy. Powiat Łowicki na podstawie podpisanej Umowy nr 268/2022 z dnia 16.05.2022 r. z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Łodzi uzyskał dotacje celową.

Jednostka realizująca projekt – Technikum nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława  Stanisława  Reymonta w Łowiczu

Wartość projektu - 15.000,00 zł

Kwota dofinansowania – 12.000,00 zł

Wkład własny – 3.000,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 16.05.2022 r.-31.12.2022 r.

Celem głównym programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej wśród dzieci i młodzieży szkolnej dzięki uatrakcyjnieniu księgozbioru bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych. Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów.

Opis projektu: W ramach projektu zostaną zakupione książki i nowości wydawnicze nie będące podręcznikami w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów. Zakupione zostaną również nowe elementy wyposażenia do biblioteki.

Link do strony jednostki realizującej projekt: Edukacja | Zsp3 | Łowicz (zsp3lowicz.wixsite.com)


 

  • belka logotypów

Tytuł projektu – Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000010399 w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095807

Jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu

Źródło finansowania - Finansowanie 100 % środki unijne Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Erasmus+.

Numer umowy: nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000010399

Wartość projektu i kwota dofinansowania – 62.917,00 EURO (tj. 289.166,53 zł)

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: od 01.09.2021 r. do 30.11.2022 r.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest umożliwienie czerpania wiedzy i doświadczeń przez uczniów u zagranicznych przedsiębiorców, co przełoży się na ich komplementarny rozwój edukacyjny i zawodowy. Projekt ma na celu wspieranie młodzieży kształcącej się w konkretnych zawodach w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przekładających się na rozwój osobisty, zwiększenie ich szans na zatrudnienie lub założenie swojej działalności gospodarczej w branży turystycznej i usługowej oraz dołączenie do Europejskiego Rynku Pracy.

Opis projektu: projekt ma na celu rozwój współpracy międzynarodowej, w tym pogłębienie 2 dotychczasowych i ustanowienie min. 4 nowych partnerstw z podmiotami wybranych branży za granicą, dla rozwoju inicjatyw ZSP nr 3 przyszłości. Wzrost kompetencji społecznych w tym tolerancji i różnorodności, zawodowych, językowych dla uczniów, w związku z udziałem w projekcie i uczestnictwem w praktykach w środowisku międzynarodowym. Stworzenie możliwości odbycia zagranicznych praktyk/staży zawodowych dla 35 uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu, kształcących się w przynajmniej 4 kierunkach kształcenia zawodowego. Mobilność odbędzie się do Grecji. Włączenie uczniów mniejszych szansach, co będzie związane z aktywizacją zawodową oraz społeczną, a co za tym idzie ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego. Rozwój i dopasowanie do międzynarodowych standardów programy kształcenia zawodowego dla min. 4 zawodów: technik hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, fotografii i multimediów, technik usług fryzjerskich. Wzmocnienie potencjału naszej szkoły poprzez budowę jej europejskiego wymiaru jako placówki realizującej działania związane z wszechstronnym rozwojem ucznia, w oparciu o kadrę i projekty europejskie. Wymiana dobrych praktyk związana ze współpracą 3 podmiotów międzynarodowych, przy uwzględnieniu sektora edukacji, w ramach którego znajdować się będzie kształcenie i szkolenia zawodowe. Rozwój potencjału kadry naszej szkoły w zakresie organizacyjnym oraz realizacji programów mobilności zagranicznej.