ZSP nr 4 w Łowiczu

  • belka logotypów

Tytuł projektu – Euro-zawodowe kompetencje-dobry start w przyszłość”

Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Erasmus+.

Numer umowy -  2022-1-PL01-KA122-SCH-000068767z dnia 20.10.2022 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu - od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

Wartość projektu i kwota dofinansowania - 50 894 EURO (tj. 247.192,16 zł).

Celem projektu jest: zwiększenie kompetencji kluczowych 25 uczniów oraz zwiększenie potencjału zawodowego 2 przedstawicieli kadry kształcenia ogólnego. Dzięki realizacji działań projektowych uczniowie oraz kadra zwiększą swoje zdolności komunikowania się w języku angielskim. Wpłynie on również na rozwój kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowym społecznym, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz uczenia się.

Opis projektu: projekt realizowany jest w partnerstwie z grecką szkołą Platon School z siedzibą w Katerini. Program mobilności uczniów zostanie zrealizowany w trakcie 12-dniowego pobytu młodzieży w Grecji, w siedzibie Platon School oraz w ramach pozaformalnych zajęć w całym regionie Pieria. Młodzież pracująca w polsko-greckich grupach przygotuje strony internetowe promujące regiony Łowicza i Pierii, ich kulturę, potencjał turystyczny i gospodarczy oraz broszury i ulotki. Głównym działaniem dla kadry pedagogicznej będzie organizacja siedmiodniowego szkolenia w Platon School dla 2 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Tematyka zajęć obejmować będzie zagadnienia związane z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi w kształceniu ogólnym, organizacji procesu kształcenia, metod pracy oraz monitorowania i ewaluacji umiejętności młodzieży.

Link do strony jednostki realizującej projekt: https://www.zsp4.lowicz.pl/


 

  • belka logotypów

Tytuł projektu – Euro-zawodowe kompetencje-dobry start na rynku pracy”

Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Erasmus+.

Numer umowy -  2022-1-Pl01-KA122-VET-000068815 z dnia 26.09.2022 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu - od 01.09.2022 r. do 31.10.2023 r.

Wartość projektu i kwota dofinansowania: 56 296 EURO  tj. 266.409,56 zł.

Celem projektu jest: zwiększenie wiedzy oraz umiejętności zawodowych uczniów technikum, kształcących się na kierunkach technik ekonomista (11 uczniów) i technik spedytor (16 uczniów). Zwiększenie potencjału zawodowego nauczycieli – 3 przedstawicieli kadry kształcenia zawodowego, zwiększenie kompetencji językowych, społecznych oraz kulturowych uczestników projektu. Wzrost potencjału międzynarodowego szkoły oraz zwiększanie kompetencji zarządczych kadry.

Opis projektu: w ramach projektu odbędzie się dwutygodniowa mobilność 27 uczniów i 2 nauczycieli na zagraniczne praktyki do Grecji. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniu, które podniesie potencjał kadry kształcenia zawodowego w zakresie stosowania nowoczesnych i skutecznych metod dydaktycznych opartych o nowe technologie, dodatkowo kadra rozwinie swoje kompetencje językowe. Nauczyciele wezmą udział w 7-dniowym kursie w Grecji, termin szkolenia przewidziany na wiosnę 2023 roku. Realizacja projektu jest szansą na podniesienie poziomu kształcenia w szkole, rozwój umiejętności językowych, kształtowanie właściwych postaw społecznych i kulturowych, pozwoli na zdobywanie nowych technik i metod pracy na konkretnych profilach nauczania, jak również nastąpi wzrost konkurencyjności oferty edukacyjnej szkoły.

 Link do strony jednostki realizującej projekt: https://www.zsp4.lowicz.pl/ ; Rekrutacja 2022 — technikum | ZSP nr 4 w Łowiczu (zsp4.lowicz.pl)


 

  • logo NASK
  • logo Ministerstwa Cyfryzacji
  • logo OSE

Tytuł projektu - Szkolne Pakiety Multimedialne Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu otrzymało w 2021 roku 50 zestawów Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE. W skład pakietu wchodzi tablet Blow PlatinumTAB10 4G V1 wraz z usługą mobilnego dostępu do internetu, klawiatura bez przewodowa z etui, rysik. Szkolne Pakiety Multimedialne OSE zostały ufundowane przez Państwowy Instytut Badawczy NASK poprzez operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ich wartość wyniosła 48.523,50 zł.

Szkolne Pakiety Multimedialne OSE stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem.

Ten nowy sprzęt będzie stanowić pomoc dla uczniów i nauczycieli, przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takiej konieczności do realizacji zdalnego nauczania.

Link do strony szkoły: „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” dla łowickiego Ekonomika | ZSP nr 4 w Łowiczu (zsp4.lowicz.pl)


 

  • belka logotypów
  • belka logotypów

Tytuł projektu – „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP4 w Łowiczu

 Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Finansowanie - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Numer umowy -  2021-1-PMU-4288 z dnia 03.06.2022 r.

Wartość projektu i dofinansowania -  161.989,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 15.06.2022-14.12.2022 r. (6 miesięcy)

Głównym celem projektu: jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów w obszarach: wielojęzyczność, technologii cyfrowych, kulturowym, społecznym, uczenia się, rozumienia i tworzenia informacji.

Opis projektu: Projekt realizowany w ramach programu PO WER, sektor edukacja szkolna, akcja 1 Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów. W jego ramach odbędzie się mobilność edukacyjna uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 4 w Łowiczu, którzy udadzą się na dwa tygodnie do Grecji, gdzie z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej „Platon School” w Katerini realizować będą zaplanowany program merytoryczny. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczniów klas drugich i trzecich liceum, wybranych w drodze rekrutacji, oraz 3 nauczycieli będących opiekunami/mentorami młodzieży w trakcie wyjazdu.

W ramach działań projektowych szkoła zaangażuje uczestników przestrzegając zasad równości szans i niedyskryminacji poprzez odpowiednio skonstruowane kryteria rekrutacji. Zgodnie z założeniami szkoły będą realizować program wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów w obszarze cyfrowym oraz w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, opierając się o praktyczne i możliwe do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej umiejętności budowania, publikowania, promowania i wypełniania profesjonalną, wielojęzykową treścią stron internetowych.

Działania realizowane w trakcie mobilności zostaną poprzedzone gruntownym przygotowaniem uczestników. W ramach projektu planuje się wspólne przygotowanie stron internetowych promujących regiony, z których pochodzą uczniowie. Zajęcia będą prowadzone w kilkuosobowych międzynarodowych grupach, nastawione na praktyczną naukę i współpracę uczestników projektu. Pozwolą na wprowadzenie elementów rywalizacji, co dodatkowo podniesie efektywność działań. Praca w międzynarodowych grupach i nastawienie na jakość istotnie wpłynie na prospołeczne postawy uczniów oraz podniesienie ich kompetencji językowych.

Partnerzy projektu przeprowadzą ewaluację działań, zapewniając wysoki poziom ich realizacji oraz wpływając na trwałość rezultatów. W ostatnim etapie projektu planuje się upowszechnienie działań przez uczestników, szkołę oraz partnera, co zwiększy oddziaływanie projektu na otoczenie lokalne i europejskie.

Link do strony jednostki realizującej projekt: https://www.zsp4.lowicz.pl/ ; Mobilność 2022 – uczniowie liceum | ZSP nr 4 w Łowiczu (zsp4.lowicz.pl)