Aktualności 2022

LX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 21 grudnia 2022 roku, godz. 13.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z LVI, LVII, LVIII, LIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Przedstawienie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” za lata 2020 – 2021.
 6. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 7. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2023 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022 – 2025.
 16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad LX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij