Aktualności 2022

LVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zwołuję LVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 16 listopada 2022 roku o godzinie 15.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.
  4. Zakończenie obrad LVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij