aktualności 2022

LIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) zwołuję LIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 5 sierpnia 2022 roku o godzinie 14.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/279/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki.
  4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu.
  5. Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij